En aquest apartat trobareu una relació actualitzada de les dades i documents de què pot disposar el vostre ens i dels que podeu obtenir per mitjans electrònics d’altres administracions.

CATÀLEG DE DADES I DOCUMENTS INTEROPERABLES DE L’AJUNTAMENT

La llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el seu article 28.2, enuncia que els interessats no estan obligats a aportar documents que hagi elaborat qualsevol Administració i que, en absència d’oposició de l’interessat, les administracions públiques han de sol·licitar els documents electrònicament a través de les seves xarxes corporatives o mitjançant una consulta a les plataformes d’intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a l’efecte.

QUÈ ÉS EL CATÀLEG DE DADES I DOCUMENTS INTEROPRABLES?

El Catàleg de dades i documents interoperables identifica aquelles dades i documents en poder de l’Ajuntament i/o d’altres administracions públiques, les quals l’Ajuntament podrà consultar electrònicament en altres organismes i administracions, i en conseqüència no caldrà que la ciutadania els aporti en les tramitacions amb l’Ajuntament.

L’Ajuntament, sempre que existeixi habilitació legal, consultarà aquestes dades, excepte que hi consti l’oposició expressa per part de la ciutadania durant la tramitació del procediment concret.

El catàleg de dades i documents interoperables de l’Ajuntament s’anirà ampliant de forma progressiva, tant pel que fa a la incorporació de noves consultes de dades, com en la seva concreta aplicació en la totalitat de les tramitacions administratives.

LLISTAT D’ORGANISMES I SERVEIS AMB LES SEVES DADES I DOCUMENTS INTEROPERABLES

 

ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT

Agència Estatal de l’Administració Tributària

 • Impost d’Activitats Econòmiques (AEAT)
  • Certificat de l’Impost d’Activitats Econòmiques
 • Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT)
  • Domicili fiscal d’un contribuent
  • Obligacions tributàries segons llei de contractes
  • Obligacions tributàries per a autorització de transport
  • Obligacions tributàries per a subvencions i ajuda
  • Obligacions tributàries per a permisos de residència i treball
 • Renda (AEAT)
  • Certificat de renda per a beques
  • Certificat de renda per a prestacions socials
  • Certificat individual de nivell de renda
  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
  • Pensions públiques exemptes

Consejo General del Notariado

 • Poders notarials
  • Consulta de notaris i notàries
  • Consulta de subsistència d’administradors d’una societat
  • Consulta de subsistència de poders notarials
  • Registre electrònic de poders notarials – còpia simple

Direcció General de Policia

 • Identitat (sense dades de residència)
  • Consulta d’identitat sense dades de residència
  • Verificació d’identitat sense dades de residència

Direcció General de Trànsit

 • Deutors de l’IVTM
  • Alta d’impagaments de l’IVTM (per lots)
  • Consulta d’impagaments de l’IVTM (individual i per lots)
  • Eliminació d’impagaments de l’IVTM (per lots)

Institut Nacional de la Seguretat Social

 • Prestacions socials públiques (INSS)
  • Consulta de prestacions socials públiques

Ministeri de Justícia

 • Antecedents penals
  • Consulta d’inexistència d’antecedents per delictes sexuals

Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)

 • Prestacions per desocupació (SEPE)
  • Imports de prestacions actuals
  • Prestacions percebudes

Tresoreria de la Seguretat Social

 • Deutes amb la Seguretat Social i situació d’alta
  • Alta laboral a data concreta
  • Situació de deute
 • Vida laboral
  • Vida laboral

 

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Padró municipal d’habitants

 • Cerca d’un titular
 • Consulta del nombre de convivents
 • Dades de convivència d’un titular (Volant de convivència)
 • Dades d’empadronament d’un titular (Volant de padró)
 • Verificació de residència d’un individu a Catalunya
 • Verificació del nombre de convivents

 

COL·LEGIS PROFESSIONALS

Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya

 • Registre de la Propietat
  • Nota de localització de propietats
  • Nota simple informativa

 

GENERALITAT DE CATALUNYA

Agència Tributària de Catalunya

 • Deute amb l’ATC
  • Estar al corrent d’obligacions tributàries amb l’Administració de la Generalitat

Consorci AOC

 • Serveis d’Identitat Digital de Catalunya
  • Sol·licitud de serveis d’Identitat Digital de Catalunya

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • Títol de família monoparental
  • Consulta de dades completes de TFM per lot
  • Consulta de dades completes del títol i nombre de discapacitats de la família (lot)
  • Consulta de vigència d’un TFM
  • Dades completes d’un títol
  • Dades completes d’un títol (discapacitats)
 • Títol de família nombrosa
  • Dades completes d’un TFN
  • Dades completes d’un TFN i nombre de discapacitats
  • Dades completes d’un TFN i nombre de discapacitats per lot
  • Dades completes d’un TFN per lot
  • Vigència d’un TFN

Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)

 • Històric del padró (IDESCAT)
  • Històric d’empadronament d’un titular

Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal – SISPAP

 • Discapacitats (SISPAP)
  • Dades bàsiques
  • Dades completes

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

 • Demandants d’ocupació (SOC)
  • Certificat de demandant d’ocupació no ocupat (DONO)
  • Certificat d’inscripció
  • Certificat de períodes d’inscripció a partir de data