Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS DE L'AJUNTAMENT

L'alcalde de l’Ajuntament de Sant Guim de la Plana, exercirà el seu càrrec en règim de dedicació parcial, és a dir una retribució mensual bruta de 732,14 € amb 14 pagues, corresponent a una dedicació del 75%, el que representa un total anual de 10.250 € i en el seu cas, serà donat d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social.

La percepció d’aquestes retribucions, en règim de dedicació parcial, la percepció d’aquestes retribucions estarà sotmesa al règim establert a l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Els membres de la Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, el règim d’indemnitzacions següent:

Per assistència a les sessions de Ple i Comissiò de comptes: 90 €

 

 

Establir a favor dels membres de la Corporació el dret a ser indemnitzats per les despeses efectivament realitzades en l’exercici del càrrec, prèvia acreditació documental d’aquestes.

 

Entre aquests, s’estableix el preu de quilometratge: 0,35 € per quilòmetre