En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgan de govern principal
Funcions:

Ple Municipal:

El Ple és un òrgan col·legiat integrat per tots els regidors i regidores de l’Ajuntament i presidit per l’alcalde. Encarna la representació de tots els veïns i veïnes i determina la voluntat municipal adoptant les principals decisions de l'Ajuntament d'acord amb les competències que la llei li atribueix.

 

Lloc i data de sessions: 

El Ple de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols es reuneix en sessió ordinària amb periodicitat mensual a les 8 del vespre l’últim dijous de cada mes. Així mateix, quan el dia assenyalat sigui festiu, vigília o concorrin circumstàncies excepcionals, es podrà variar la data de la sessió. Aquest règim de sessions es revisa a l'inici de cada legislatura. Totes les sessions del Ple municipal són obertes a la presència de la ciutadania i es duen a terme a la Sala de Plens, situada al primer pis de l'Ajuntament. 

 

Competències del Ple

Segons l’article 22 de la Llei de bases de règim local, el Ple té les següents atribucions:

 1. El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

 2. Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració de terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l'article 45; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.

 3. L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació previstos en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l'alteració de qualssevol d'aquests instruments.

 4. L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.

 5. La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l'aprovació dels comptes; tot això d'acord amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

 6. L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

 7. L'acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.

 8. El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.

 9. L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim de personal eventual.

 10. L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

 11. La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.

 12. L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

 13. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada, dins de cada exercici econòmic, excedeixi de el 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost -excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior- tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

 14. L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos

 15. Aquelles altres que hagin de correspondre a Ple perquè la seva aprovació una majoria especial.

 16. Les altres que expressament li confereixin les lleis.

 17. Correspon, igualment, a el Ple la votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest, que seran públiques i es realitzaran mitjançant crida nominal en tot cas, i es regeixen pel que disposa la legislació electoral general.

 

 

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Carles Motas López

Carles Motas López

Tots per Sant Feliu (TSF)

Veure fitxa
Foto Josep Saballs i Balmaña

Josep Saballs i Balmaña

Tots per Sant Feliu (TSF)

Veure fitxa
Foto Núria Cucharero Mayol

Núria Cucharero Mayol

Tots per Sant Feliu (TSF)

Veure fitxa
Foto Mireia Borrego Quintana

Mireia Borrego Quintana

Tots per Sant Feliu (TSF)

Veure fitxa
Foto Alexis Cubó Andreu

Alexis Cubó Andreu

Tots per Sant Feliu (TSF)

Veure fitxa
Foto David Oliveras i Sala

David Oliveras i Sala

Tots per Sant Feliu (TSF)

Veure fitxa
Foto Marife Larragay Ramos

Marife Larragay Ramos

Tots per Sant Feliu (TSF)

Veure fitxa
Foto Laura Aiguaviva Carreras

Laura Aiguaviva Carreras

Tots per Sant Feliu (TSF)

Veure fitxa
Foto Jordi Riera Gispert

Jordi Riera Gispert

Tots per Sant Feliu (TSF)

Veure fitxa
Foto Tili Ribera Canaleta

Tili Ribera Canaleta

Tots per Sant Feliu (TSF)

Veure fitxa
Foto Antoni Carrión Angelats

Antoni Carrión Angelats

Junts per Catalunya (JxCAT)

Veure fitxa
Foto Nines Rivas Fidalgo

Nines Rivas Fidalgo

Junts per Catalunya (JxCAT)

Veure fitxa
Foto David José González López

David José González López

Junts per Catalunya (JxCAT)

Veure fitxa
Foto Núria Murlà Ribot

Núria Murlà Ribot

Junts per Catalunya (JxCAT)

Veure fitxa
Foto Sílvia Romero Quesada

Sílvia Romero Quesada

Esquerra republicana de Catalunya (ERC)

Veure fitxa
Foto Jordi Cambronero Vicens

Jordi Cambronero Vicens

Esquerra republicana de Catalunya (ERC)

Veure fitxa
Foto Maria Conchillo Palahí

Maria Conchillo Palahí

Esquerra republicana de Catalunya (ERC)

Veure fitxa
Foto Josep Melcior Muñoz Ayats

Josep Melcior Muñoz Ayats

Grup Municipal Socialista (PSC)

Veure fitxa
Foto Laura Serrano Gálvez

Laura Serrano Gálvez

Grup Municipal Socialista (PSC)

Veure fitxa
Foto Jordi Lloveras Avellí

Jordi Lloveras Avellí

Guíxols des del Carrer - En Comú Podem (GdC-ECP)

Veure fitxa
Foto Pere Albó Marlés

Pere Albó Marlés

Avancem - Més, moviment d'esquerres

Veure fitxa
Funcions:

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat de l'Ajuntament integrat per  l'alcalde i set regidors, nomenats i separats lliurement per resolució de l'alcalde. Es reuneix en sessió ordinària amb periodicitat setmanal, els dimarts a les 9.00 h, a la Sala de Plens al primer pis de l'Ajuntament. Les sessions no són públiques, excepte quan resol els assumptes per delegació del Ple municipal.

 

La finalitat de l'acció de la Junta de Govern Local és l'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions i també exerceix les competències delegades per l’alcalde:

 

Àmbit

Matèria delegada

Urbanisme

Aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic derivat.

Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística, constitució de Juntes de Compensació i altres entitats urbanístiques col·laboradores, aprovació inicial i definitiva d’estatuts i bases de Juntes de Compensació i Associacions administratives de Cooperació i altres entitats urbanístiques col·laboradores.

Aprovació inicial i definitiva dels projectes d’urbanització.

Atorgar, denegar, modificar o prorrogar les llicències d’obres majors.

Atorgar les llicències, i autoritzar les seves modificacions posteriors, de les activitats subjectes a la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Patrimoni

Aprovar els expedients relatius a concessions i autoritzacions demanials quan el seu valor no superi el 10 % dels recursos ordinaris ni en cap cas els 3.000.000,00 d’euros. Queden exclosos d’aquesta delegació:

 • Ocupació de terrenys d’ús públic local amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlegs.
 • Entrades de vehicles a través de les voreres, reserves d’espais a la via pública, entrades i reserves amb delimitació extraordinària i col·locació d’elements dissuasius a la via pública.
 • Ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs.
 • Ocupació de terrenys d’ús públic per a mercats o fires.
 • Ocupació d’espais públics per antenes de telefonia mòbil.

Alienar o gravar per qualsevol títol, bens patrimonials de propietat municipal, quan el seu valor no superi el 10 % dels recursos ordinaris ni, en cap cas, els 3.000.000,00 d’euros.

Adquirir bens i drets quan el seu pressupost base de licitació sigui inferior al 10 % dels recursos ordinaris ni, en cap cas, els 3.000.000,00 d’euros.

Subvencions 

Aprovar el Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament i les convocatòries

Acceptació de subvencions atorgades per altres administracions.

Expedients sancionadors

Potestat d’incoar i de resoldre expedients sancionadors en totes aquelles matèries que siguin competència de l’Alcaldia segons llei. No inclou els expedients disciplinaris relatius als empleats municipals  

Expedients judicials

Accions judicials i administratives en matèries competència de l’Alcaldia.

Expedients de Recursos Humans

Aprovació de l’oferta pública d’ocupació i de les bases per a les proves de selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.

Administració electrònica i transparència

Aprovació de procediments, instruccions i circuits organitzatius relacionats amb el compliment de la Llei de transparència, administració electrònica, protecció de dades i tecnologies de la informació.

 

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Carles Motas López

Carles Motas López

Tots per Sant Feliu (TSF)

Veure fitxa
Foto Josep Saballs i Balmaña

Josep Saballs i Balmaña

Tots per Sant Feliu (TSF)

Veure fitxa
Foto Núria Cucharero Mayol

Núria Cucharero Mayol

Tots per Sant Feliu (TSF)

Veure fitxa
Foto Alexis Cubó Andreu

Alexis Cubó Andreu

Tots per Sant Feliu (TSF)

Veure fitxa
Foto David Oliveras i Sala

David Oliveras i Sala

Tots per Sant Feliu (TSF)

Veure fitxa
Foto Marife Larragay Ramos

Marife Larragay Ramos

Tots per Sant Feliu (TSF)

Veure fitxa
Foto Josep Melcior Muñoz Ayats

Josep Melcior Muñoz Ayats

Grup Municipal Socialista (PSC)

Veure fitxa
Foto Laura Serrano Gálvez

Laura Serrano Gálvez

Grup Municipal Socialista (PSC)

Veure fitxa
Funcions:

La Comissió informativa d'Organització, Administració i Bon Govern és l'òrgan sense atribucions resolutòries que té per funció tractar i dictaminar o informar tots els assumptes relacionats amb el seu àmbit d'actuació (l'economia i l'organització municipal) que han de ser sotmesos a decisió del Ple municipal o de la Junta de Govern Local quan aquesta actua amb competències delegades pel Ple. 

 

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Josep Saballs i Balmaña

Josep Saballs i Balmaña

Tots per Sant Feliu (TSF)

Veure fitxa
Foto Mireia Borrego Quintana

Mireia Borrego Quintana

Tots per Sant Feliu (TSF)

Veure fitxa
Foto David Oliveras i Sala

David Oliveras i Sala

Tots per Sant Feliu (TSF)

Veure fitxa
Foto Tili Ribera Canaleta

Tili Ribera Canaleta

Tots per Sant Feliu (TSF)

Veure fitxa
Foto David José González López

David José González López

Junts per Catalunya (JxCAT)

Veure fitxa
Foto Núria Murlà Ribot

Núria Murlà Ribot

Junts per Catalunya (JxCAT)

Veure fitxa
Foto Sílvia Romero Quesada

Sílvia Romero Quesada

Esquerra republicana de Catalunya (ERC)

Veure fitxa
Foto Josep Melcior Muñoz Ayats

Josep Melcior Muñoz Ayats

Grup Municipal Socialista (PSC)

Veure fitxa
Foto Jordi Lloveras Avellí

Jordi Lloveras Avellí

Guíxols des del Carrer - En Comú Podem (GdC-ECP)

Veure fitxa
Foto Pere Albó Marlés

Pere Albó Marlés

Avancem - Més, moviment d'esquerres

Veure fitxa
Funcions:
La Comissió de Territori i Sostenibilitat és l'òrgan sense atribucions resolutòries que té per funció tractar i dictaminar o informar tots els assumptes relacionats amb el seu àmbit d'actuació (l'urbanisme, habitatge, serveis municipals i subministraments, gestió del medi natural, entre d'altres) que han de ser sotmesos a decisió del Ple municipal o de la Junta de Govern Local quan aquesta actua amb competències delegades pel Ple. 
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Josep Saballs i Balmaña

Josep Saballs i Balmaña

Tots per Sant Feliu (TSF)

Veure fitxa
Foto Marife Larragay Ramos

Marife Larragay Ramos

Tots per Sant Feliu (TSF)

Veure fitxa
Foto Jordi Riera Gispert

Jordi Riera Gispert

Tots per Sant Feliu (TSF)

Veure fitxa
Foto Tili Ribera Canaleta

Tili Ribera Canaleta

Tots per Sant Feliu (TSF)

Veure fitxa
Foto Antoni Carrión Angelats

Antoni Carrión Angelats

Junts per Catalunya (JxCAT)

Veure fitxa
Foto David José González López

David José González López

Junts per Catalunya (JxCAT)

Veure fitxa
Foto Jordi Cambronero Vicens

Jordi Cambronero Vicens

Esquerra republicana de Catalunya (ERC)

Veure fitxa
Foto Josep Melcior Muñoz Ayats

Josep Melcior Muñoz Ayats

Grup Municipal Socialista (PSC)

Veure fitxa
Foto Jordi Lloveras Avellí

Jordi Lloveras Avellí

Guíxols des del Carrer - En Comú Podem (GdC-ECP)

Veure fitxa
Foto Pere Albó Marlés

Pere Albó Marlés

Avancem - Més, moviment d'esquerres

Veure fitxa
Funcions:
La Comissió informativa d'Economia Local i Benestar de les Persones és l'òrgan sense atribucions resolutòries que té per funció tractar i dictaminar o informar tots els assumptes relacionats amb el seu àmbit d'actuació (Esports, Joventut, activitats culturals, acció social, envelliment actiu, educació, entre d'altres) que han de ser sotmesos a decisió del Ple municipal o de la Junta de Govern Local quan aquesta actua amb competències delegades pel Ple. 
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Núria Cucharero Mayol

Núria Cucharero Mayol

Tots per Sant Feliu (TSF)

Veure fitxa
Foto Mireia Borrego Quintana

Mireia Borrego Quintana

Tots per Sant Feliu (TSF)

Veure fitxa
Foto Alexis Cubó Andreu

Alexis Cubó Andreu

Tots per Sant Feliu (TSF)

Veure fitxa
Foto Laura Aiguaviva Carreras

Laura Aiguaviva Carreras

Tots per Sant Feliu (TSF)

Veure fitxa
Foto Nines Rivas Fidalgo

Nines Rivas Fidalgo

Junts per Catalunya (JxCAT)

Veure fitxa
Foto Núria Murlà Ribot

Núria Murlà Ribot

Junts per Catalunya (JxCAT)

Veure fitxa
Foto Maria Conchillo Palahí

Maria Conchillo Palahí

Esquerra republicana de Catalunya (ERC)

Veure fitxa
Foto Laura Serrano Gálvez

Laura Serrano Gálvez

Grup Municipal Socialista (PSC)

Veure fitxa
Foto Jordi Lloveras Avellí

Jordi Lloveras Avellí

Guíxols des del Carrer - En Comú Podem (GdC-ECP)

Veure fitxa
Foto Pere Albó Marlés

Pere Albó Marlés

Avancem - Més, moviment d'esquerres

Veure fitxa