Autoritzacions per realitzar tràmits electrònics en nom de terceres persones

Les administracions públiques han de garantir que la ciutadania es pugui relacionar amb l'Administració a través de mitjans electrònics. 

La ciutadania pot demanar l'assistència d'una persona funcionària perquè les assisteixi i pugui fer els tràmits necessaris, ja sigui pels mitjans electrònics, d'identificació o de signatura electrònica, en nom seu, per això caldrà identificar-se personalment i donar el seu consentiment. 

Aquesta assistència només està destinada per aquelles persones que no estan obligades a relacionar-se electrònicament (empreses, entitats, etc). 

Consulteu: Relació de persones funcionàries per donar assistència

 

Autoritzacions per realitzar processos de digitalització certificada

L'Ajuntament ha designat a les persones que es relacionen a continuació, perquè puguin expedir còpies electròniques autèntiques dels documents públics administratius o privats, les quals únicament tindran efectes administratius i gaudiran de validesa a la resta d'administracions. Aquesta actuació es pot fer mitjançant aquestes persones o per una actuació administrativa automatitzada.

Relació de funcionaris i funcionàries habilitats.