El Compte general és l'expedient que reflecteix la situació econòmica, patrimonial i financera de l'ens. Aquí pots consultar-ne tota la informació.

 

Informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu al Compte general de les corporacions locals, exercici 2020: Informe 13/2022