Els recursos públics de l'ens es destinen a les finalitats previstes al Pressupost? Es porten a terme de forma correcta els processos relacionats amb les subvencions, la contractació o els convenis? Aquí podràs trobar les auditories de comptes que s'hagin realitzat.

Auditories Pla Feder 200-2013: Planta 4 i sala Abad Panyelles del monestí

     Certificació 1015L   ( Data de publicació: 6 de juliol de 2017 )

     Certificació 3014L   ( Data de publicació: 6 de juliol de 2017 )

     Certificació 3115L    ( Data de publicació: 6 de juliol de 2017 )

 

Auditoria del funcionament de la facturació electrònica

      Informe exercici 2018

      Informe exercici 2017

      Informe exercici 2016  ( maig 2017 )

 

Informes d'intervenció

     Informe sobre acords adoptats contra informes de discrepàncies exercici 2016 ( maig 2017 )

 

Comptes Fundació centre d'Art Col·lecció Catalana de Sant Feliu de Guíxols

     Revisió comptes  ( exercici 2014 )

     Informe complementari  ( exercici 2014 )

     Informe sobre la revisió de comptes justificatius i complementaris ( maig 2017 )