En aquest apartat hi trobaràs referenciades les empreses que volen contractar amb aquest ens i que consten inscrites al Registre electrònic d'empreses licitadores.

La Generalitat de Catalunya, té un Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI), creada pel Decret 107/2005 de 31 de maig, del Departament d’Economia i Finances (DOGC núm. 4400 de 7.6.2005) i gestionat per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa (JCCA).

 

A nivell estatal, es troba el ROLECE el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat.

 

Podeu consultar tota la informació als enllaços següents: