Des d'aquest apartat pots accedir al registre on consten les dades relatives a la solvència econòmica, financera, tècnica o professional de les empreses que han estat classificades per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

La Generalitat de Catalunya, té un Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI), creada pel Decret 107/2005 de 31 de maig, del Departament d’Economia i Finances (DOGC núm. 4400 de 7.6.2005) i gestionat per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa (JCCA).

 

A nivell estatal, es troba el ROLECE el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat.

 

Podeu consultar tota la informació als enllaços següents: