Consulta pública prèvia a l'elaboració o modificació d'una ordenança o reglament

 

En data 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, que en el seu article 133 regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través d'aquest portal web, en la que se sol·licitarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

 

 

Funcionament de la consulta pública

 

Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar al respecte s'hauran d'enviar en el termini de vint dies hàbils a comptar a parir de l'endemà de la publicació de l'aprovació de la consulta prèvia a l'elaboració o modificació d'una ordenança o reglament.

 

Caldrà que les propostes es facin arribar a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols de qualssevol de les dues maneres:

 

  • Enviant-nos un correu electrònic a secretaria@guixols.cat indicant el vostre nom i cognoms o entitat a la que representeu i el vostre DNI o NIF de l’entitat.

 

  • Instància presentada telemàticament a l’enllaç http://ciutada.guixols.cat/tramit/Instancia-generica_168 , o bé en paper a les oficines d’informació i atenció ciutadana ( Plaça del Mercat 1 d’octubre de 2017 6-9 o Plaça Salvador Espriu s) si sou persones físiques.

 

Per tal de donar compliment a l'article citat anteriorment, es publica la proposta de regulació següent:

 

 

Projecte d’ordenança reguladora sobre la transparència i administració electrònica :

 

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols disposa d’una ordenança municipal reguladora de l'administració electrònica aprovada en data 23 de febrer de 2012. En vista a que, amb posterioritat a aquesta data han aparegut normativa diversa que regula més específicament aquest àmbit, com la lleis de transparència, tant estatal com autonòmica, les noves lleis de procediment administratiu i de règim jurídic del sector públic, cosa que fa necessària adaptar-la a la nova realitat.

 

En l’enllaç següent podeu consultar l'informe sobre la necessitat de confeccionar aquesta norma:  https://ciutada.guixols.cat/OAC/downloadR/736c302d-be15-4df7-8eca-75f6d8728c9e