En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgan de govern principal
Funcions:
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Mercè Serratacó i Costa

Mercè Serratacó i Costa

Junts per Sant Feliu de Codines - JSFC

Veure fitxa
Foto Esther Paracolls Turigas

Esther Paracolls Turigas

Junts per Sant Feliu de Codines - JSFC

Veure fitxa
Foto Manel Vila Gallaguet

Manel Vila Gallaguet

Junts per Sant Feliu de Codines - JSFC

Veure fitxa
Foto Laura Petit Vidal

Laura Petit Vidal

Junts per Sant Feliu de Codines - JSFC

Veure fitxa
Foto Laia Jordana Luna

Laia Jordana Luna

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Daniel Fonoll Valls

Daniel Fonoll Valls

Junts per Sant Feliu de Codines - JSFC

Veure fitxa
Foto Maria Montserrat Aguadé Munill

Maria Montserrat Aguadé Munill

Junts per Sant Feliu de Codines - JSFC

Veure fitxa
Foto Joan Fontserè Pujol

Joan Fontserè Pujol

Primàries Codines

Veure fitxa
Foto Pol Cabutí Borrell

Pol Cabutí Borrell

Primàries Codines

Veure fitxa
Foto Manel Rodriguez Masagué

Manel Rodriguez Masagué

Primàries Codines

Veure fitxa
Foto Ramon Puig Mañosa

Ramon Puig Mañosa

Primàries Codines

Veure fitxa
Foto Marc Barrobés Meix

Marc Barrobés Meix

Primàries Codines

Veure fitxa
Foto Pau Ibars Verdaguer

Pau Ibars Verdaguer

ERC-AM

Veure fitxa

Comissió Especial de Comptes

Els membres de la Comissió Especial de Comptes són els regidors següents:


Presidenta: Mercè Serratacó i Costa


Vocals: Joan Fontserè Pujol
Pau Ibars Verdaguer
Laia Jordana Luna


S’ha designat membres de la comissió els cap de les llistes, respectant l’estructura tradicional de la comissió. No obstant això, aquests membres podran designar un altre membre del seu grup per formar part d’aquesta comissió en un termini de cinc dies des de l’adopció del present acord.


Atès que el nombre de membres és el mateix per cada grup, s’aplicarà el sistema de vot ponderat, d’acord amb l’article 58 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Comissió Informativa

La composició de la Comissió Informativa dels assumptes competència del Ple municipal, que restarà formada per:


Quatre regidors del grup municipal JUNTS, a designar pel grup municipal.
Tres regidors del grup municipal de PRIMÀRIES CODINES, a designar pel grup municipal.
El regidor del grup municipal d’ERC-AM, Sr. Pau Ibars Verdaguer.
La regidora del grup municipal del PSC-CP, Sra. Laia Jordana Luna.


El nombre de membres, en ordre al quòrum necessari per l’aprovació dels assumptes, és proporcional a la representativitat que cadascun d’ells ha obtingut a l’Ajuntament.


La Comissió Informativa celebrarà les seves sessions ordinàries, de conformitat amb el que disposa l'art. 60 de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, els dimecres anteriors a la celebració del Ple ordinari, a les 19 hores, o bé amb una antelació mínima de dos dies hàbils en el cas dels plens extraordinaris.

 

El funcionament de la Comissió informativa s’ajustarà al que es preveu al Reglament orgànic municipal, el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i, amb caràcter supletori, al contingut del Reglament d’organització i funcionament dels ens locals.
 

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local, presidida per aquesta Alcaldia, estarà integrada per quatre regidors, número de regidors no superiors al terç del nombre legal dels mateixos i que a continuació s’indiquen:

 

Sra. Esther Paracolls Turigas
Sr. Manel Vila Gallaguet
Sra. Laura Petit Vidal
Sra. Laia Jordana Luna


La Junta de Govern Local tindrà assignades les atribucions que aquesta alcaldia de forma expressa delega i que a continuació s’enuncien:


1. El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència, reconèixer obligacions en els límits de la seva competència, tot això d’acord amb el que preveu la Llei reguladora d’hisendes locals.

2. Aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.


3. Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, els contractes de concessió d’obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el seu valor estimat no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, incloses les eventuals pròrrogues, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantitat assenyalada. Per determinar el valor estimat s’estarà al que es defineix a l’article 101 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic per a cada tipus de contractes.


4. La competència per subscriure contractes privats, així com l’adjudicació de concessions sobre els béns de la corporació i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació, en els termes que defineix l’article 100.1 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic -que determina que el límit màxim de despesa que pot comprometre l’òrgan de contractació ha d’incloure l’impost sobre el valor afegit, llevat de disposició en contra- no pot superar el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.


5. L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost.


6. L’atorgament de les llicències, a excepció que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple.


7. Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general del municipi no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.


8. La concessió de subvencions o ajuts quina consignació aparegui en el Pressupost, sempre que pel seu import no correspongui l’atorgament al Ple de la Corporació.


9. Les altres atribucions que expressament li atribueixin les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.

No obstant això, l’Alcaldia es reserva la possibilitat d’exercir les facultats delegades en casos d’urgència, degudament raonada. En aquest supòsit, en donarà compte a la Junta de Govern Local, pel seu coneixement en la primera sessió que celebri.

La Junta de Govern Local celebrarà sessió constitutiva el dia 3 de juliol de 2019, a les vint hores.