Instància genèrica

Abans de fer servir aquest tràmit, cal comprovar, fent cerca en el Catàleg de tràmits, si hi ha publicat el tràmit concret per a la gestió que voleu realitzar. Si és així, podreu visualitzar tota la informació associada al tràmit i tindreu més certesa d'aportar les dades i els documents que es demanen.

Aquest tràmit permet:

  • presentar una sol·licitud,
  • incorporar nous documents a un expedient en tràmit i/o
  • respondre a un requeriment d'esmena d'un procediment iniciat anteriorment.
En termini
Requisits previs

Segons el contingut de la petició expressada a la instància.

Preu públic/Taxa

El fet de presentar aquesta sol·licitud no comporta cap despesa.

Dades i documents

Segons el contingut de la petició expressada a la instància.

Formularis

Instància genèrica.doc (només per a la tramitació presencial)

Descripció

Abans de fer servir aquest tràmit, cal comprovar, fent cerca en el Catàleg de tràmits, si hi ha publicat el tràmit concret per a la gestió que voleu realitzar. Si és així, podreu visualitzar tota la informació associada al tràmit i tindreu més certesa d'aportar les dades i els documents que es demanen.

Aquest tràmit permet:

  • presentar una sol·licitud,
  • incorporar nous documents a un expedient en tràmit i/o
  • respondre a un requeriment d'esmena d'un procediment iniciat anteriorment.
Organisme competent / Responsable
Ens al qual es dirigeix la petició.
Àrea tramitadora
La unitat responsable de la tramitació dependrà del motiu de la sol·licitud.
Qui el pot demanar

Qualsevol persona. Si s'actua amb una representant, aquesta ha d'estar autoritzada i acreditada.

Canals de tramitació
Electrònic

Presencial: a les Oficines d'Atenció Ciutadana.

Estan obligades a l'ús del canal electrònic, en les seves relacions amb les Administracions Públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, les persones que actuïn en exercici d'una activitat professional sotmesa a col·legiació obligatòria, les empleades públiques amb motiu de la seva relació laboral i les representants de qualsevol de les anteriors, així com aquelles que s'estableixi reglamentàriament (article 14.2 de la Llei 39/2015).
Quan es pot demanar

Segons el contingut de la petició expressada a la instància.

Termini de sol·licitud

Segons el contingut de la petició expressada a la instància.

Termini de resolució

Segons el contingut de la petició expressada a la instància.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Informació bàsica sobre protecció de dades:

Base jurídica. Exercici de poders públics (article 6.1.e del RGPD 2016/679).

Responsable. Ajuntament de Sant Celoni.

Finalitat. Atendre i gestionar el dret de les persones a comunicar-se amb l’Ajuntament.

Drets. D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament. Podeu exercir-los mitjançant una sol·licitud dirigida a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, o pels altres mitjans que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015.

Informació addicional ampliada a Protecció de dades personals.

Actualitzat el 29/04/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.