L’accés electrònic a l’Administració Pública amb plenes garanties

Àmbit d'aplicació

Data i hora

Protecció de dades

Tramitació electrònica

Notificacions

 

La Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Celoni és l'adreça electrònica disponible per a la ciutadania a través de les xarxes de telecomunicacions, mitjançant la qual es difon informació i es presten serveis de competència municipal.

La titularitat de la Seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis per part de l’Ajuntament.

 

Àmbit d'aplicació

L'àmbit d'aplicació de la Seu electrònica comprèn:

a. Els òrgans i unitats administratives de les diferents àrees i serveis que conformen l'Ajuntament de Sant Celoni i organismes dependents d'aquest, cas que en siguin creats.

b. Qualsevol entitat, societat municipal que pugui ser creada o qualsevol empresa concessionària de serveis públics de titularitat municipal que pugui ser contractada, en tot allò que faci referència a la prestació d’aquests serveis o en l’exercici de potestats administratives delegades.

 

Data i hora

La data i hora oficials de la Seu electrònica serveixen de referència per al còmput de terminis dels tràmits que realitzeu amb l'Ajuntament de Sant Celoni.

 

Protecció de dades

1. Política de protecció de dades

L’Ajuntament de Sant Celoni, com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que es refereix a les seves dades personals, objecte de tractament pels diversos serveis municipals de l’Ajuntament, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679). 

L’Ajuntament de Sant Celoni només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el Reglament General de Protecció de Dades i en base al desplegament de les seves competències.  

Amb l’objectiu de donar compliment al Reglament General de Protecció de Dades, l’Ajuntament de Sant Celoni ha elaborat un Registre d’Activitats de Tractament i ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als que podrien donar lloc els tractaments realitzats per l’Ajuntament. 

L’Ajuntament de Sant Celoni aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i, a la vegada, facilitant l’exercici de drets per mitjà de formularis.

Així mateix, l’Ajuntament de Sant Celoni ha designat un delegat de protecció de dades, d’acord amb el que disposa l’article 37.1.a. del Reglament general de protecció de dades (2016/679). L’adreça electrònica de contacte del Delegat de Protecció de Dades és dpd@santceloni.cat.

2. Informació addicional

2.1. Responsable del tractament

 • Identitat: Ajuntament de Sant Celoni

 • NIF: P0820100F

 • Adreça postal: Plaça de la Vila 1, 08470 Sant Celoni (Barcelona) 

 • Adreça electrònica: santceloni@santceloni.cat

​2.2. Finalitats del tractament de dades

A l'Ajuntament de Sant Celoni tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per les següents finalitats:

 • Sol·licituds generals: Registre, atenció i gestió del dret  de les persones a comunicar-se amb l’ajuntament, inclòs el dret de petició.
 • Incidències, queixes, suggeriments i peticions: Registre, atenció i gestió del dret  de les persones a comunicar-se amb l’ajuntament, inclòs el dret de petició.

 • Transparència: Accés a la informació. Registre, atenció i gestió de les peticions d’accés de les persones a  la informació pública, com un dret subjectiu que tenen totes les persones d’accedir a la informació pública.

 • Llicències d'activitats: Tramitació de llicències d’activitats de competència municipal, a través de l’Oficina de llicències d’activitats, i l'habilitació d'instal·lació i exercici al municipi d'activitats amb incidència ambiental o de tipus comercial-industrial (comunicació prèvia, llicències, permisos i autoritzacions ambientals).

 • Comunicacions: Gestió i tramitació de comunicacions de la ciutadania amb l’Ajuntament a fi de contactar amb l’Ajuntament i que pugui ser atesa pels diversos serveis municipals.

 • Certificats: Tramitació i emissió de certificats sol·licitats per les persones interessades.

 • Padró Municipal d’Habitants: Gestió del registre administratiu on hi consten els veïns i les veïnes del municipi. Acreditació i determinació del domicili i residència habitual dels veïns i de les veïnes del municipi i a la vinculació d’una persona al municipi com a part integrant de la seva població. Utilització de les dades del PMH, inclòs el telèfon, perquè l’ajuntament es pugui comunicar amb les persones empadronades en el municipi, respecte a les relacions jurídic-administratives derivades de competències municipals.

 • Subvencions: Gestió i tramitació de les sol·licituds de subvencions d’acord amb les bases d’una convocatòria pública.

 • Denúncies: Registre, gestió i tramitació de denúncies en l’àmbit de les competències municipals.

 • Tributs municipals: Amb caràcter general, gestió de la relació de l’obligat/da tributari/ària amb l’Ajuntament i a l’atenció i gestió dels drets dels/de les obligats/des tributaris/àries.

 • Serveis socials/Benestar Social: Gestió dels servies socials d’atenció primària municipal.

 • Serveis d’Educació: Gestió de les diferents activitats de prestació del servei públic d'educació que realitza l'Ajuntament en exercici de les seves competències i funcions educatives.

 • Serveis d’Esports: Gestió dels equipaments i activitats esportives municipals adreçades a la ciutadania.

 • Serveis de Cultura: Organització i gestió d’activitats culturals i d’oci del municipi

 • Gent gran: Promoció i actuacions en polítiques adreçades a la gent gran del municipi i a la gestió de les activitats adreçades a la gent gran.

 • Registre d’entrada i sortida de documents: Garantia interna i externa dels documents que es presenten a l'Ajuntament i dels documents oficials que s'envien a d'altres òrgans o a particulars.

 • Registre d’unions estables de parelles: Gestió del registre de les unions estables de parella.

 • Registre censal d’animals domèstics: Registre, gestió i control dels codis identificadors d'animals domèstics del municipi.

 • Registre d’animals potencialment perillosos: Registre, gestió i control dels codis identificadors d'animals perillosos i idoneïtat de les persones propietàries amb el compliment dels requisits exigits.

 • Via pública: Tramitació i gestió de la sol·licitud d’autoritzacions i permisos relacionats amb l'afectació de la via pública.

 • Territori (Urbanisme i Habitatge): Gestió dels procediments relatius al servei d'urbanisme i habitatge del territori.

 • Salut pública: Gestió dels serveis públics municipals en matèria de salut pública. Vigilància de la salubritat pública i el control sanitari.

 • Serveis funeraris (Cementiri): Gestió de la titularitat dels drets funeraris sobre nínxols i de les inhumacions i exhumacions produïdes al cementiri municipal.

 • Promoció econòmica: Gestió de la promoció i dinamització de l'activitat comercial i de la prestació de serveis comercials al municipi. Gestió del servei de promoció de creació d'empreses i emprenedoria. Gestió del servei d'ocupació per a persones en recerca de feina.

 • Medi ambient: Desenvolupament d’activitats i projectes ambientals.

 • Participació ciutadana: Gestió d'actuacions perquè les persones i la societat civil puguin participar de la presa de decisions públiques.

 • Registre d’entitats: Gestió del Registre d'entitats del municipi i tramitació de les notificacions a l’Ajuntament sobre Entitats i Associacions.

 • Selecció personal: Tramitació i gestió dels processos de selecció de personal i provisió de llocs.

 • Gestió econòmica i pressupostària: Gestió dels expedients de despeses i control pressupostari de l’Ajuntament.

 • Control d’accessos: Garantir la seguretat d’instal·lacions, dependències i persones. Registre i control de visites.

 • Seguretat ciutadana (Policia Local): Gestió de les actuacions relatives a l’exercici de les funcions de la Policia Local.

 • Atenció dels drets dels interessats: Registre, atenció i gestió de les sol·licituds de drets de protecció de dades, reconeguts a les persones interessades.

 • Contractació del sector públic: Registre i gestió administrativa dels contractes administratius dels expedients de contractació de l’ajuntament.

 • Registre electrònic d'apoderaments (Representa) 

Sol·licitud d'inscripció: Tramitar la vostra sol·licitud d’inscripció de la representació en el Representa. Enviar avisos de canvi d’estat de la representació inscrita en el Representa.

Sol·licitud de renúncia / revocació: Tramitar la vostra sol·licitud de renúncia / revocació d’una representació inscrita en el Representa.

Sol·licitud de tramitació atesa: Les dades personals recollides en aquest formulari d’autorització seran tractades amb la finalitat que un funcionari habilitat pugui iniciar en el vostre nom la sol·licitud d’inscripció, revocació o renúncia d’una representació en el Registre electrònic d’apoderaments (Representa). Aquest tractament s’emmarca dins de les funcions d’assistència en l’ús dels mitjans electrònics als interessats. 

Acord de corresponsabilitat

2.3. Legitimació per al tractament de les dades

Les bases legals per al tractament de les seves dades són amb caràcter general les següents:

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679

 • Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

 • Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

En alguns tractaments, cal també tenir en consideració bases legals complementàries:

 • Transparència. Accés a la informació. Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 • Serveis socials. Reglament General de Protecció de Dades 2016/679. Article 9. 2.h. El tractament és necessari par a finalitats  de tipus social, o gestió dels sistemes i serveis d'assistència social.

 • Subvencions. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 • Padró Municipal d’Habitants. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

 • Registre d’entrada i sortida de documents. Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

2.4. Període de conservació

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l’ajuntament, i per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats.

2.5. Destinataris de les dades

Altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui.

2.6. Procedència de les dades personals

Les dades personals objecte de tractament per l’Ajuntament de Sant Celoni, en compliment d’una missió realitzada en interès públic, en exercici de poders públics o en compliment d’una obligació legal, procedeixen directament de les persones interessades o dels seus representants, o d’altres administracions públiques d’acord amb les previsions legals.

2.7. Categories de dades objecte de tractament

Consten en el Registre d'Activitats de Tractament: 

​2.8. Drets de la persona interessada

Les persones titulars de les dades tractades per l’Ajuntament de Sant Celoni tenen reconegut el dret, en tot moment, a exercir el dret d’accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies o inexactes, de supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides, i a la portabilitat de les dades.

En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

També per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’Ajuntament de Sant Celoni deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per exercir aquests drets podrà posar-se en contacte amb l’Ajuntament de Sant Celoni presentant el formulari corresponent a l'adreça electrònica dpd@santceloni.cat o a l'adreça postal de l’Ajuntament: Plaça de la Vila 1, 08470 Sant Celoni (Barcelona).

Formularis:

Així mateix, en cas de no estar satisfet/a amb la resposta a l’exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.apd.cat.

 

Tramitació electrònica

La Seu electrònica és l'espai on es troba la informació dels tràmits municipals i l'accés a la seva tramitació electrònica. Podeu consultar la llista de tràmits.

El servei e-TRAM us permet iniciar i formalitzar una sol·licitud telemàtica (per poder presentar-la és imprescindible disposar d'un certificat digital). 

 

1. Obligats electrònics

Segons l'article 14 de la Llei 39/2015, han de presentar les sol·licituds i aportar documents a través de la Seu electrònica, així com rebre les comunicacions i notificacions electrònicament:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els professionals col·legiats. Els notaris i els registradors de la propietat i mercantils.
 • Els representants dels obligats.
 • Els empleats públics.

 

2. Formularis

La majoria de tràmits inclouen formularis en format PDF editable els quals requereixen que el navegador incorpori l'Adobe Reader 9 o superior.

Els camps de signatura requereixen disposar d'un certificat electrònic reconegut o qualificat de signatura electrònica com l'idCAT Certificat.

 

3. Certificats digitals

3.1. Certificats admesos

Un certificat digital és un document electrònic signat per una autoritat de certificació que us permet realitzar tràmits en línia amb plenes garanties jurídiques. 

Els certificats digitals admesos per la Seu electrònica són els reconeguts pel servei Vàlid del Consorci AOC. Més informació.   

Entre d'altres, s'admeten els següents:

1. Amb l'idCAT Mòbil només ens identifiquem. Per poder signar electrònicament necessitem un certificat reconegut o qualificat de signatura electrònica com l'idCAT Certificat

2. L'Ajuntament de Sant Celoni no està autoritzat per a l’emissió o la modificació de dades de l'idCAT MòbilMés informació 

3.2. Validació de certificats

Disposeu de les següents eines per a la validació de certificats i signatures:

 

4. Tramesa de documents

4.1. Documents a aportar

Per realitzar un tràmit, cal presentar la corresponent sol·licitud juntament amb la documentació que consta a l'apartat Dades i documents. Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hàgiu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per d'altres ocasions, es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

4.2. Mida dels documents.

Es poden annexar documents d’una mida recomanada de 10 mb. La limitació tècnica és de 100 mb per tràmit en general, però cada arxiu per separat no pot passar de 25 mb (es recomana sempre comprimir els arxius que s’adjunten).

Si heu d'adjuntar arxius que sobrepassen la mida màxima, cal emplenar aquest formulari.

 

5. La meva carpeta

Permet cercar per data i estat tots els tràmits presentats, així com visualitzar i descarregar la sol·licitud presentada.

 

6. Verificador de documents

Us permet comprovar l'autenticitat i la validesa d'un document electrònic emès per l'Ajuntament de Sant Celoni, a partir del Codi Segur de Validació (CSV) que apareix al marge inferior del document.

Aquest codi identifica de forma única qualsevol dels documents electrònics municipals.

Un cop introduït el Codi, el sistema us retornarà el document electrònic original (n'obtindreu una còpia autèntica).

 

7. Suport

 

Descarregar SVG
Descarregar PNG
Descarregar CSV

 

Notificacions

La notificació electrònica és el mitjà de comunicació oficial entre l’Ajuntament de Sant Celoni i la persona sol·licitant.

 

1. Condicions

Per poder realitzar la notificació electrònica necessitem l’autorització de la persona interessada (vegeu condicions del servei).

El sistema envia a la persona interessada un correu electrònic informatiu i un SMS a l’adreça i telèfon que s’hagin indicat, avisant del dipòsit de la notificació (cal revisar la carpeta de correu brossa).

 

2. Accés

Podeu accedir-hi per mitjà de:

 

3. Suport

Descarregar SVG
Descarregar PNG
Descarregar CSV

 

Hora i data oficials
Font: Real Instituto y Observatorio de la Armada