Es recomana consultar la informació sobre tramitació electrònica, abans d'iniciar qualsevol tràmit.

 
 
 

Comunicació de primera utilització i ocupació d'edificis

 

Descripció

És la documentació que cal presentar per acreditar que l'edifici s'ha construït segons el projecte aprovat i que es compleixen les condicions necessàries que el fan apte per l'ús pretès.

Amb aquest document les companyies donen d'alta els serveis de l'edifici.

 

Qui el pot demanar

Qualsevol persona, física o jurídica, que acrediti un interès legítim.

 

Canals de tramitació

Telemàtic  (amb instància genèrica). Cal emplenar el formulari electrònic d’instància genèrica, adjuntar-hi el formulari de comunicació i la documentació indicada a l’apartat Dades i documents

Presencial: a les Oficines d'Atenció Ciutadana.

 

Quan es pot demanar

Un cop finalitzades les obres del nou edifici o construcció.

 

Preu públic/Taxa

Segons disposen les ordenances fiscals.  

 

Ordenança del preu públic/taxa

 

Dades i documents

 • Certificat final d’obra expedit per la direcció facultativa de les obres.

 • Plànol de connexió a la xarxa general de clavegueram.

 • Certificat de la instal·lació de telecomunicacions.

 • Alta o modificació de l'edificació al cadastre (còpia).

 

Termini de resolució

No rebreu resposta de l'Ajuntament.

Després que hagi transcorregut el termini d'un mes des de la presentació de la comunicació, el certificat i la resta de documentació que s'indica o, si escau, de l'esmena de la comunicació o l'aportació dels documents requerits, sense que l'ajuntament hagi manifestat alguna disconformitat, es pot utilitzar i ocupar l'edifici o la construcció de què es tracti.

 

Altra informació d'interès

Si es vol el retorn de les garanties dipositades, cal fer-ne la sol·licitud expressa que serà objecte d'un procediment independent. 

 

Formularis

 Comunicació (PDF)

 

Comunicació prèvia d'obres

 

Descripció

 

Comunicació prèvia al seu inici de les petites obres o actuacions que no estan sotmeses al règim de llicència urbanística d'obres municipal.

 

Qui el pot demanar

La persona propietària o promotora de l’obra o bé un representant degudament autoritzat i acreditat (v. Autorització de representació).

 

Canals de tramitació

Telemàtic  (amb instància genèrica). Cal emplenar el formulari electrònic d’instància genèrica, adjuntar-hi els formularis i la documentació indicada a l’apartat Dades i documents

Presencial: a les Oficines d'Atenció Ciutadana.

 

Quan es pot demanar

Durant tot l’any i sempre amb caràcter previ a l’inici de les obres.

 

Termini de la sol·licitud

Les comunicacions prèvies relatives a l’execució d’obres han d’indicar els terminis màxims per començar-les i acabar-les en proporció a la seva entitat.

El termini per iniciar les obres no pot ser inferior a deu dies hàbils comptats a partir del següent dia hàbil a la comunicació prèvia.

Els terminis esmentats es prorroguen per la meitat si la persona interessada ho comunica abans que hagin transcorregut.

Si transcorren els terminis màxims indicats en una comunicació prèvia per començar o acabar les obres, incloses les seves pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades, la persona interessada resta inhabilitada per començar-les o continuar-les, segons correspongui, sens perjudici que pugui presentar una nova comunicació prèvia.

 

Requisits previs

No cal complir cap requisit específic.

 

Preu públic/Taxa

Procediment 9: Comunicació prèvia d’obres (comunicació) 147,56

Procediment 10: Comunicació prèvia d’obres (assabentat) 65,60

 

Ordenança del Preu públic/Taxa

 

Mitjans de pagament

Una vegada es considerin ben comunicades les obres l’Ajuntament practicarà la liquidació de la taxa, que haurà de satisfer-se en els terminis fixats a l’article 62.2 de la Llei General Tributària.

 

Dades i documents

Documents necessaris

En cas de comunicació d'obres:

 • Memòria tècnica valorada o projecte bàsic (en cas de ser preceptiu), signat per tècnic/a i pel/per la promotor/a.

 • Nomenament del/de la contractista. 

 • Declaració responsable subscrita pel/per la promotor/a on es declari que es complirà amb tota la normativa vigent, urbanística, tècnica i de seguretat i salut que resulti aplicable (v. Formularis).

 • Declaració responsable subscrita pel/per la tècnic/a competent on es declari que es compleix amb tota la normativa vigent, urbanística i tècnica que resulti aplicable, i que s’assumirà la direcció de l’obra, o assumeix visat pel Col·legi professional (v. Formularis). 

En cas d'assabentat d'obres:

 • Descripció de l'obra.

 • Pressupost desglossat.

Documents complementaris (si escau)

 • Permisos sectorials corresponents o declaració responsable de disposar-ne i donar-ne compliment.

 • Document d’acceptació de residus (signat per un gestor de residus autoritzat).

 • Dipòsit urbanístic (quan les obres puguin afectar els serveis públics o la via pública).

 • Estudi de seguretat i salut.

 • Documentació que justifiqui el dret a bonificacions d'acord amb les ordenances fiscals.  

 

Normativa

 

Termini de resolució

Per a les obres d’escassa entitat deu dies hàbils.

Per a les obres menors quinze dies habils.

 

Silenci administratiu

En el cas de no rebre comunicació de l’ajuntament dins el termini indicat, s’entén que les obres estan ben comunicades d’acord amb les dades i informació contingudes a la comunicació.

 

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

 

Altra informació d’interès

Existeixen beneficis fiscals que són d’aplicació a l’impost i a la taxa que podeu consultar a les ordenances.

En cas que l’execució de les obres impliqui l'ocupació de la via pública caldrà sol·licitar autorització a l’Àrea de Seguretat Ciutadana un cop realitzada la comunicació prèvia de les obres.

Condicions generals de les comunicacions prèvies

La comunicació prèvia permet l’execució de les obres previstes a l’article 187bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i un cop presentada, habilita a iniciar-les sota l’exclusiva responsabilitat dels agents de l’edificació que intervinguin.

La comunicació prèvia no atorga, a la persona o empresa titular, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni dóna cobertura a actes contraris a l’ordenament vigent. Tampoc faculta, en cap cas, per exercir actuacions en contra de la legislació urbanística ni el planejament vigent, ni podrà substituir la llicència d’obres quan aquesta sigui preceptiva.

La inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada que consti en la comunicació o en la documentació preceptiva determinen, amb l’audiència prèvia de les persones interessades, la impossibilitat de continuar duent a terme l’acte comunicat des del moment en què es notifiqui la resolució corresponent.

Les comunicacions prèvies no són vàlides si no indiquen els terminis màxims per començar-les i acabar-les. Els terminis es prorroguen per la meitat si la persona interessada ho comunica abans que s’hagi esgotat.

L’Ajuntament disposa d’un Pla d’inspeccions per la verificació de les comunicacions prèvies, i per tant té la potestat de realitzar visites d’inspecció a l’emplaçament, per comprovar l’adequació de les obres a la normativa. La no adequació pot comportar l’inici d’un procediment de restauració de la legalitat urbanística vulnerada, segons el que estableix el Decret 64/2014.

 

Formularis

 Comunicació prèvia d'obres (PDF) 

 Declaració promotor (PDF) 

 Declaració tècnic (PDF)

 

Llicència urbanística d'obres

 

Descripció

És l’autorització que habilita el seu titular a realitzar obres subjectes a aquest règim d’acord amb la Llei d’Urbanisme. L’atorga l’ajuntament després d’analitzar la documentació presentada i verificar l’adequació a la normativa aplicable.

 

Qui el pot demanar

Qualsevol persona major d'edat que estigui empadronada al municipi o bé un representant degudament autoritzat i acreditat (v. Autorització de representació).

 

Canals de tramitació

Telemàtic  (amb instància genèrica). Cal emplenar el formulari electrònic d’instància genèrica, adjuntar-hi els formularis i la documentació indicada a l’apartat Dades i documents

Presencial: a les Oficines d'Atenció Ciutadana.

 

Quan es pot demanar

Cal sol·licitar i obtenir la llicència abans d'iniciar les obres. 

 

Preu públic/Taxa

Procediment 1: Tramitació del procediment de llicència d'obres majors 155,16

 

Ordenança del preu públic/taxa

 

Dades i documents

En el moment de fer la sol·licitud cal aportar, com a mínim, la següent documentació (d’acord amb l’article 3 de l’ordenança municipal):

a. Projecte bàsic signat per un tècnic competent i pel promotor.

El projecte ha d'incloure documentació tècnica justificativa del compliment de la diferent normativa aplicable i en especial respecte les normes urbanístiques, habitabilitat i sobre prevenció i seguretat contra incendis.

b. Qüestionari estadístic d’edificació.

c. Si escau, estudi de seguretat i salut o estudi bàsic de seguretat i salut.

d. Si escau, projecte d’infraestructura comuna de telecomunicacions.

e. Si escau, permisos sectorials que corresponguin.

f. En obres d’ús no determinat una declaració responsable del promotor de compliment de la normativa urbanística vigent.

g. Informes de les companyies de serveis en cas d’afectació sobre els serveis o promocions de més de 10 habitatges.

Un cop atorgada la llicència, com a condició per a la seva eficàcia i abans d’iniciar les obres, caldrà presentar:

h. Projecte d’execució visat pel col·legi professional corresponent i acompanyat d’un certificat emès pel tècnic redactor conforme coincideix amb el projecte bàsic presentat.

i. Full d’assumeix de la direcció d’obra i de la direcció d’execució de l’obra.

j. Nomenament del constructor que executarà l’obra.

k. Si escau, estudi tècnic de gestió de residus i document d’acceptació signat per un gestor autoritzat amb indicació de la fiança constituïda.

l. Si escau, dipòsit urbanístic.

m. Si escau, programa de control de qualitat.

 

Normativa

 

Termini de resolució

El termini és de dos mesos.

 

Formularis

 Sol·licitud de llicència urbanística d'obres (PDF)

 Declaració responsable de disposar dels permisos sectorials (PDF)

 Declaració responsable per obres amb ús no determinat (PDF)

 

Llicència de parcel·lació, divisió horitzontal i innecessarietat

 

Descripció

És el permis que habilita a la titular per a l'atorgament d'escriptures de segregació de terrenys o de divisió horitzontal d'edificis. 

 

Qui el pot demanar 

La titular, sigui persona física o jurídica, que vulgui segregar un terreny o dividir horitzontalment un edifici.

 

Canals de tramitació 

Telemàtic  (amb instància genèrica). Cal emplenar el formulari electrònic d’instància genèrica, adjuntar-hi el formulari de llicència i la documentació indicada a l’apartat Dades i documents.  

Presencial: a les Oficines d'Atenció Ciutadana.

 

Quan es pot demanar

S'ha de sol·licitar i obtenir la llicència abans de formalitzar l'escriptura corresponent.

 

Preu públic/Taxa 

Segons disposen les ordenances fiscals

 

Ordenança del preu públic/taxa

 

Dades i documents 

Projecte tècnic que descrigui la operació proposada i en justifiqui la seva adequació a les normatives aplicables.

Per la concessió d'una llicència de parcel·lació, en el projecte haurà de constar:

 • Memòria justificativa de l'adequació de la parcel·lació proposada a les determinacions del planejament vigent.

 • Relació dels paràmetres urbanístics de les finques.

 • Plànols de situació i de parcel·lació, on s'identifiqui la finca matriu i les resultants.

 • Nota simple registral.

Per la concessió d'una llicència de divisió horitzontal, en el projecte haurà de constar:

 • Memòria justificativa de l'adequació del nombre d'habitatges, establiments o elements proposats a les determinacions del planejament vigent, i en el cas dels habitatges, del compliment dels requisits mínims d'habitabilitat per a segona ocupació.

 • Plànols, per deixar constància del nombre d'habitatges, establiments o elements, així com de llur superfície i ús.

 • Nota simple registral.

 • Proforma de l'escriptura pública de divisió horitzontal, simple o complexa.

Es pot sol·licitar que l'Ajuntament declari la innecessarietat de la llicència de parcel·lació:

 1. Quan la divisió o segregació de terrenys és conseqüència de l'aplicació de la normativa sectorial agrària o forestal.

 2. Quan es pretén una nova divisió o segregació de finques resultants d'una reparcel·lació, en aquells casos en què la descripció de la finca resultant preveu expressament aquesta possibilitat.

 3. Quan la segregació es refereix a la part o parts de la finca subjectes a expropiació o reparcel·lació pendents d'executar.

 4. Quan la segregació té per objecte agrupar la finca segregada a una finca confinant, sempre que la segregació i l'agrupació tinguin lloc en la mateixa operació, i així ho exigeixi la declaració d'innecessarietat de la llicència.

 

Termini de resolució 

El termini per resoldre la llicència és d'un mes. Aquest termini s'interromp si es demana l'esmena de la documentació o del projecte.

 

Formularis

 

Retorn de garanties dipositades per l'execució d'obres

 

Descripció

Aquest procediment té per objecte sol·licitar el retorn de les garanties que en el seu moment es van ingressar per l'execució d'obres, ja sigui per assegurar la correcta gestió de les runes o per garantir l'afectació que l'obra podria ocasionar a la via pública o als serveis públics.

 

Qui el pot demanar

La titular del dipòsit efectuat, sigui persona física o jurídica.

 

Canals de tramitació

Telemàtic  (amb instància genèrica). Cal emplenar el formulari electrònic d’instància genèrica i adjuntar-hi la documentació indicada a l’apartat Dades i documents

Presencial: a les Oficines d'Atenció Ciutadana.

 

Quan es pot demanar

En el moment que hagin finalitzat les obres. Es pot sol·licitar simultàniament a la llicència d'ocupació de l'immoble o bé un cop obtinguda aquesta.

 

Preu públic/Taxa

No hi ha prevista cap taxa.

 

Dades i documents

 • Certificat de final d'obres signat i visat pel Col·legi Oficial d'Arquitectes.

 • Certificat que acrediti la correcta gestió de runes (si escau).

 

Formularis

 Instància genèrica