Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Descripció

Feu-nos arribar la vostra pregunta, el vostre suggeriment, la vostra queixa o la vostra proposta d'actuació o millora.

Qui el pot demanar

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da. 

Canals de tramitació

Quan es pot demanar

Durant tot l'any.

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha.

Requisits previs

No cal complir cap requisit específic.

Preu públic/Taxa

Gratuït.

Dades i documents

Podeu aportar els documents que considereu oportuns.

Normativa

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

  • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

  • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

  • Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.

  • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Termini de resolució

El termini màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.