Sol·licitud de col·locació de taules i cadires a la via pública (terrasses)

 

Descripció

Aquest tràmit permet obtenir l'autorització municipal per instal·lar, a la via pública, taules i cadires davant de bars, restaurants i d'altres establiments públics.

 

Àrea tramitadora

Sax Sala - Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny

 

Qui el pot demanar

Qualsevol establiment o particular legitimat i que tingui interès en posar una terrassa amb taules i cadires.

 

Canals de tramitació

Telemàtic (amb instància genèrica). Cal emplenar el formulari electrònic d’instància genèrica, adjuntar-hi la sol·licitud i la documentació indicada a l’apartat Dades i documents.

Presencial: a les Oficines d'Atenció Ciutadana.

 

Preu públic/Taxa

S'aplica la taxa núm. 11 de les ordenances fiscals, per l'ocupació de terrenys públics amb taules i cadires amb finalitat de lucrativa.

 

Dades i documents

 • Croquis amb indicació del mobiliari urbà i accessos a habitatges, comerços i establiments.
 • Memòria descriptiva o fotografia de tots els elements a instal·lar.
 • Declaració responsable (model 1).

En cas d'ocupació davant façanes diferents del propi establiment:

 • Document de conformitat dels residents als immobles afectats per la terrassa (model 2).

 

Normativa

Ordenança de l'ocupació de les vies i espais públics o privats amb finalitats comercials

 

Formularis

 

Subvencions al sector empresarial de Sant Celoni afectat econòmicament per la crisi del COVID-19

 

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar les subvencions al sector empresarial de Sant Celoni afectat econòmicament per la crisi del COVID-19.

 

Àrea tramitadora

Sax Sala - Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny

 

Qui el pot demanar

Poden sol·licitar i/o ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que desenvolupessin una activitat empresarial, professional o artística al terme municipal de Sant Celoni en la data d’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

En cas que una mateixa persona física o jurídica sigui titular d'activitats empresarials, professional o artístiques ubicades en més d'un establiment, podrà sol·licitar la subvenció per a cadascun d'ells.

 

Canals de tramitació

Telemàtic (amb instància genèrica). Cal emplenar el formulari electrònic d’instància genèrica, adjuntar-hi la sol·licitud i la documentació indicada a l’apartat Dades i documents

 

Quan es pot demanar

1a convocatòria:

Del 20 d'agost al 2 de setembre de 2020 (ambdós inclosos).

2a convocatòria:

Del 18 al 29 de gener de 2021 (ambdós inclosos). 

 

Requisits previs

Les persones sol·licitants han de complir els requisits generals següents:

a) No haver estat declarada l’activitat comercial o de serveis essencial, i, per tant, haver-se vist afectada pel tancament total o parcial, degut a les mesures de confinament decretades.

 • Alternativament, en cas d’haver pogut continuar la seva activitat una vegada entrat en vigor el decret 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma, hagi sofert una davallada mínima del 25% dels ingressos per vendes respecte del mateix període de l’any anterior (agafant com a referència el mes d’abril).
 • En cas de les persones físiques o jurídiques amb una antiguitat inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta de l’activitat.

b) Que el centre de treball estigui ubicat al terme municipal de Sant Celoni i que l’activitat hagi meritat la taxa pel servei, de recepció voluntària, de recollida, transport i tractament dels residus comercials, excepte aquelles activitats que tributen com a activitat industrial o activitat logística, que queden expressament excloses.

c) Que l’establiment estigui legalment constituït i registrat en el registre corresponent.

d) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Sant Celoni i l’Agència Tributària, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

e) No ser deutores per cap concepte de l'Ajuntament de Sant Celoni.

f) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

g) No ser administració publica, ni organisme públic, ni societat mercantil pública ni, en el cas de que sigui una societat mercantil privada, que la majoria del seu capital social ni la majoria dels seus membres del màxim òrgan de govern siguin de titularitat pública o nomenats per un ens públic.

h) No haver estat sancionat, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, o, si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.

i) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).

j) Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació
laboral entre homes i dones.

k) Estar donat d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques.

l) Ser titular d'un compte bancari on rebre l'import de la subvenció.

m) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

Criteris econòmics i socials

S’estableixen els següents conceptes subvencionables:

a) Despeses de lloguer o despeses financeres dels centres de treball ubicats al terme municipal de Sant Celoni, des de l’1 de març de 2020 i fins al darrer dia del termini de
presentació de sol·licituds.

b) Despeses financeres afectades al desenvolupament de l’activitat, des de l’1 de març de 2020 i fins al darrer dia del termini de presentació de sol·licituds.

c) 50% del cost de la taxa d’escombraries corresponent a l’exercici 2020.

Els ajuts s’atorgaran a les persones sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats els criteris objectius determinats en aquestes bases, fins a l’esgotament del crèdit pressupostari assignat. En cas d’empat, s’estableix com a criteri de desempat l’ordre cronològic de presentació de la sol·licitud.

Aquesta puntuació es distribuirà segons el següent barem:

 • L’establiment ha hagut de cessar la seva activitat a conseqüència dels efectes del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19: 10 punts
 • En cas d’haver pogut continuar la seva activitat una vegada entrat en vigor el decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma, disminució d’ingressos com a conseqüència directa o indirectament de l’estat d’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19 en el mes d’abril de 2020, en comparació amb les del mes d’abril de 2019:
  • Disminució d’entre el 25 i el 49,99%: 3 punts
  • Disminució d’entre el 50 i el 74,99%: 5 punts
  • Disminució de més del 75%: 8 punts
 • Nombre de persones treballadores assalariades amb contracte el 13 de març de 2020. El còmput total de persones treballadores es calcularà sumant el nombre total de jornades treballades dels diferents treballadors i treballadores de l’empresa. Les jornades parcials seran acumulatives. 1 punt per cada jornada completa (màxim 10 punts)
 • Ser titular d’un contracte de lloguer vigent per al centre de treball on s’exerceix l’activitat: 5 punts
 • Ser titular d’un crèdit afectat a l’adquisició o reforma del centre de treball on s’exerceix l’activitat: 5 punts
 • Ser titular d’un crèdit afectat al desenvolupament de l’activitat: 3 punts  

En el cas de persones físiques o jurídiques amb una antiguitat inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta de l’activitat.

 

Dades i documents

 • Identificació de qui subscriu la sol·licitud
 • Dades generals de la persona física o jurídica.
 • Declaració de les subvencions sol·licitades i/o obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar a l’ajuntament les que s’obtinguin en el futur.
 • Declaració jurada de no trobar-se inhabilitat per obtenir subvencions de les administracions públiques.
 • Declaració de no ser deutor amb la Hisenda Pública, d’estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social i d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Sant Celoni.
 • Escriptura de constitució de la societat, si es tracta d’una persona jurídica, o DNI, si es tracta d’una persona física.
 • Full de domiciliació bancària on constin les dades bancàries del compte on es transferirà la subvenció, segons model normalitzat, o document equivalent obtingut per banca electrònica, on figuri el titular del compte bancari i les dades bancàries completes del beneficiari.
 • Contracte de lloguer del local, si escau, i documentació acreditativa del pagament corresponent als mesos de març de 2020 i posteriors.
 • Rebuts dels préstecs dels mesos de març de 2020 i posteriors, i justificació del destí dels mateixos, si escau.
 • Model 036 de declaració censal d’activitats econòmiques, modificació i baixa en el cens d’empresaris, professionals o retenidors, o qualsevol altra documentació oficial que ho acrediti. 
 • Relació nominal de treballadors de la Seguretat Social (model TC2), del darrer mes presentat.
 • Rebut de liquidació de cotització de la Seguretat Social (model TC1), del darrer mes presentat.
 • En aquells casos en què la persona sol·licitant no s’hagi vist afectada pel tancament obligatori del seu establiment, d’acord amb allò disposat al RD 465/2020, de 17 de març que modifica l’article 10 del RD 463/2020, de 14 de març, però hagi patit una reducció de la facturació, haurà d’acreditar-ho mitjançant l’aportació de la documentació comptable referida al mesos d’abril de 2019 i de 2020. En funció de l’activitat i de la forma jurídica del titular de l’activitat, podrà ser alguna de les següents o qualsevol altre mitjà de prova admès en dret:
  • Llibre de registre de factures emeses i rebudes
  • Llibre diari d’ingressos i despeses
  • Llibre registre de vendes i ingressos i llibre de compres i despeses

 

Normativa

 

Termini de resolució

Les resolucions, durant el termini ordinari, es publicaran a la Seu electrònica municipal.

 

Altra informació d'interès

Obligacions

Són obligacions de les persones beneficiàries d’aquestes subvencions, a més de les especificades a l’article 14 de la Llei General de Subvencions, les següents:

Les persones perceptores de subvencions concedides per l’Ajuntament de Sant Celoni s’obliguen a actuar de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la justificació d’aquestes subvencions d’acord amb l’establert en aquestes bases.

Hauran de presentar els documents justificatius que s’enumeren a la base 7.3.

Estan obligades a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi l’Ajuntament de Sant Celoni, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

Els documents de qualsevol mena justificatius de l'aplicació dels fons rebuts s’hauran de conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència, recollits a la normativa vigent.

Procedir al reintegrament de fons rebuts en els supòsits previstos en l’article 37 de la Llei General de Subvencions.

Termini i forma de justificació

La documentació presentada d’acord amb el detall de la base 7.3 de les bases, tindrà a tots els efectes, el caràcter de documentació justificativa per tal de poder rebre les subvencions concedides d’acord amb les prescripcions establertes.

Forma de pagament

El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins del termini establert de la documentació establerta a l’article 7.3 de les bases.

Els pagaments es realitzaran mitjançant transferència bancària al compte bancari indicat per l'empresa o entitat.

 

Formularis

 

Contractació de joves en el marc del projecte Brigada Jove 2021

 

Descripció

El programa “Brigada Jove 2021” té per objecte desenvolupar un projecte formatiu i d’accés per primera vegada al món laboral, per a joves que es trobin en situació inactiva respecte al mercat de treball amb la intenció de contribuir a facilitar la millora de les seves condicions personals i laborals.

La finalitat d’aquesta convocatòria és la selecció per cobrir 9 llocs de treball en règim laboral temporal a jornada parcial de 20hs o 30hs, en funció del lloc de treball, durant els mesos de juliol i agost del 2021, amb l’objectiu de facilitar a les persones joves del municipi un primer contacte amb el món laboral i fomentar les habilitats laborals i l’adquisició de competències professionals.

 

Organisme competent/responsable

Ajuntament de Sant Celoni.

 

Àrea tramitadora

Comunitat i Desenvolupament.

 

Qui el pot demanar

Els i les joves d’entre 16 i 20 anys.

 

Canals de tramitació

Telemàtic (amb instància genèrica). Cal emplenar el formulari electrònic d’instància genèrica, adjuntar-hi la sol·licitud i la documentació indicada a l’apartat Dades i documents

Presencial: a les Oficines d'Atenció Ciutadana.

 

Quan es pot demanar

Del 9 al 18 de juny de 2021 (ambdós inclosos).

 

Requisits previs

Els i les joves hauran de reunir els requisits generals i específics que es descriuen a les bases.

 

Dades i documents

A les sol·licituds caldrà adjuntar còpia de la documentació següent:

 1. Presentar la instància de brigada jove degudament emplenada i signada (en el cas de menors d’edat, també l’autorització de la mare, pare o tutor/a legal).
 2. DNI o NIE amb permís de treball.
 3. Currículum vitae.
 4. Autoritzar a l’Ajuntament de Sant Celoni per a la comprovació que les persones seleccionades no han treballat mai i tampoc estan donades d’alta a cap règim de la Seguretat Social, així com en el cas de la plaça BJ 05/21, on s’haurà de comprovar que la persona a contractar no ha estat condemnada per delictes sexuals.

Alhora en totes les persones candidates es comprovarà que disposen de la ESO finalitzada.

 

Termini de resolució

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’alcalde de la corporació dictarà resolució en el termini màxim de 10 dies hàbils per declarar aprovades provisionalment les llistes de persones admeses i excloses. Aquesta resolució es farà pública a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Celoni, i es concedeix un termini de tres dies hàbils per a presentar esmenes i possibles reclamacions.

Les al∙legacions seran resoltes en el termini màxim de tres dies des de la finalització del termini per presentar-les, transcorregut el qual, sense que s'hagi dictat resolució, s'entendran desestimades. En el cas que no se'n presentin, s'entendrà elevada a definitiva la llista provisional.

 

Altra informació d'interès

 

Formularis

 
 
Subvencions extraordinàries municipals destinades al teixit productiu amb motiu de la crisi sanitària provocada pel COVID-19

 

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar les subvencions extraordinàries municipals destinades al teixit productiu amb motiu de la crisi sanitària provocada pel COVID-19.

Les línies subvencionables són les següents:

 • Línia 1. Destinada a persones físiques o jurídiques que realitzin una activitat econòmica al municipi de Sant Celoni per pal·liar la manca o disminució d’ingressos per recuperar la seva activitat empresarial. El període subvencionable és el tercer i quart trimestre del 2020.
 • Línia 2. Destinada a persones autònomes i microempreses de fins a 5 treballadors de Sant Celoni per a contribuir a la seva supervivència durant els tres primers anys d’activitat, que hagin vist reduïts els seus ingressos almenys un 25% durant l’últim trimestre de 2020 en relació al mateix període de l’exercici anterior.

Una mateixa sol·licitant podrà acollir-se a les dues línies de subvenció.

 

Organisme competent/responsable

Ajuntament de Sant Celoni.

 

Àrea tramitadora

Comunitat i Desenvolupament.

 

Canals de tramitació

Telemàtic (amb instància genèrica). Cal emplenar el formulari electrònic d’instància genèrica, adjuntar-hi la sol·licitud i la documentació indicada a l’apartat Documentació a aportar de les bases.

 

Quan es pot demanar

Properament s'indicarà el termini de presentació de les sol·licituds.

 

Normativa

 

Formularis

Properament es publicaran els formularis associats.