Reclamació, queixa o denúncia de consum

 

Descripció

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) és un servei gratuït que té com a objectiu la defensa dels drets de les persones consumidores.

1. Quins serveis ofereix?

 • Recepció i tramitació de queixes, reclamacions i denúncies relacionades amb el consum.
 • Informació i assessorament a les persones consumidores i usuàries.
 • Mediació entre persones consumidores i usuàries i empreses per facilitar la resolució de conflictes relacionats amb consum.
 • Xerrades i campanyes d'informació i educació a les persones consumidores i usuàries.

2. Quins temes són de consum?

Són de consum   NO són de consum
 • Assegurances
 • Automòbils
 • Comerç en establiments i fora d'establiments
 • Electrodomèstics
 • Entitats bancàries
 • Habitatge
 • Serveis bàsics: telèfon, gas, electricitat, aigua, correus...
 • Serveis professionals
 • Serveis turístics
 • Transports
 
 • Temes relacionats amb la convivència en les comunitats de veïns
 • Temes que s'han de resoldre per via judicial
 • Drets civils: assumptes entre particulars
 • Temes de lloguer: desnonaments, arrendadors contra arrendataris
 • Problemes amb l'administració pública: multes, impostos, subvencions, qüestions urbanístiques


 

Àrea tramitadora

Desenvolupament - Promoció Econòmica

 

Qui el pot demanar

Els ciutadans i les ciutadanes de Sant Celoni i la Batllòria que vulguin fer una consulta o presentar una reclamació, queixa o denúncia relacionada amb el consum. 

Tenen la condició de persones consumidores i usuàries les persones físiques o jurídiques que actuen en el marc de les relacions de consum en un àmbit aliè a una activitat professional.

 

Canals de tramitació

Presencial. Cal demanar cita prèvia trucant al telèfon 938 674 175.

Telemàtic (amb instància genèrica). Cal emplenar el formulari electrònic d’instància genèrica, adjuntar-hi el formulari de reclamació, queixa o denúncia i la documentació indicada a l’apartat Dades i documents.

 

Dades i documents

Un cop emplenades les dades, cal adjuntar tots els documents rellevants relacionats amb la denúncia o reclamació presentada (factures, tiquets, pressupostos, contractes, etc..), i també les proves que es puguin aportar (informes pericials, fotos, publicitat,...)

La persona consumidora o usuària ha de trametre aquest document, com més aviat millor, a:

1. L’empresa o establiment comercial reclamada/denunciada. 

2. En cas que la resposta no sigui satisfactòria, a la pròpia OMIC: Sax Sala - Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny (Montserrat, 28; omicsantceloni@santceloni.cat). 

 

Altra informació d'interès

Què farà l’Ajuntament?

L’Ajuntament iniciarà les actuacions que cregui oportunes, tenint en compte la petició de la persona reclamant o aquelles que estimi adequades per l’interès general.

 

Formularis

Reclamació, queixa o denúncia (PDF)