No saps on trobar la llista de tràmits que l'ens té a disposició de la ciutadania? Aquest és el lloc on els pots localitzar tots, així com també la informació necessària per dur-los a terme.

Important: Si esteu cercant alguna informació municipal i no la trobeu publicada a la web municipal o al Portal de la Transparència, cal que presenteu una sol·licitud d'accés a la informació pública.

Enllaç al tràmit per presentar la sol·licitud d'accés a la informació pública

Podeu filtrar la llista per combinació de paraules clau:

Tràmit Tema
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats Activitats (FUE)
Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic Activitats (FUE)
Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat Activitats (FUE)
Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) Activitats (FUE)
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o un espectacle o activitat recreativa Activitats (FUE)
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient Activitats (FUE)
Comunicació prèvia d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries Activitats (FUE)
Declaració responsable en matèria de salut alimentària Activitats (FUE)
Llicència ambiental (Annex II) Activitats (FUE)
Llicència d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries Activitats (FUE)
Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis Activitats (FUE)
Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats Activitats (FUE)
Ajuts de menjador escolar Afers Socials
Ajuts per a l'adquisició de títols del bus urbà de Sant Celoni Afers Socials
Ajuts per a les activitats d'estiu Afers Socials
Ajuts per a les activitats i material d'educació permanent Afers Socials
Ajuts per a les activitats de l'escola de música, escola de teatre i banc d'instruments Afers Socials
Ajuts per a llibres, material curricular i continguts digitals Afers Socials
Bonificacions a la taxa d'utilització dels horts municipals Afers Socials
Renovació del document nacional d'identitat (DNI) Altres administracions
Certificat digital idCAT Certificats digitals
Reclamació, queixa o denúncia de consum Consum (OMIC)
Plataforma de serveis de contractació pública (licitacions, ofertes, entre d'altres) Contractació pública
Modificació i/o baixa d'una entitat al Registre Municipal d'Entitats Entitats
Subvencions per a entitats en règim de concurrència competitiva Entitats
Subvencions per a entitats en règim de conveni o nominatiu Entitats
Ús d'equipaments municipals Entitats
Ús d'espais del Teatre Ateneu (en elaboració) Entitats
Autorització de representació Genèrics
Instància genèrica Genèrics
Tramesa de documents (més de 10Mb) Genèrics
Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial Habitatge
Ajut social a l'impost sobre béns immobles Impostos, taxes i preus públics
Bonificacions a l'impost sobre béns immobles per a instal·lacions de sistemes d'energia solar fotovoltaica Impostos, taxes i preus públics
Bonificacions sobre la Taxa de conservació de nínxols del Cementiri Municipal Impostos, taxes i preus públics
Bonificacions sobre la Taxa d'escombraries Impostos, taxes i preus públics
Domiciliacions bancàries Impostos, taxes i preus públics
Pagament de taxes i preus públics Impostos, taxes i preus públics
Autorització per a treballs de conservació de la infraestructura estratègica de prevenció de riscos forestals Medi ambient
Autorització per fer foc en època de risc Medi ambient
Comunicació de crema Medi ambient
Comunicació d'inscripció al Registre General d'Animals de Companyia (ANICOM) i al Cens Municipal Medi ambient
Llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos Medi ambient
Sol·licitud de targeta deixalleria Medi ambient
Alta al Padró d'habitants (empadronament) Padró d'habitants i cens electoral
Alta al Padró d'habitants (empadronament) per a persones desplaçades Padró d'habitants i cens electoral
Baixa al Padró d'habitants Padró d'habitants i cens electoral
Canvi de domicili al Padró d'habitants Padró d'habitants i cens electoral
Certificats i volants del Padró d'habitants (de residència i convivència) Padró d'habitants i cens electoral
Modificació de dades del Padró d'habitants Padró d'habitants i cens electoral
Renovació de la inscripció al Padró d'habitants Padró d'habitants i cens electoral
Consulta d'inscripció al cens electoral Padró d'habitants i cens electoral
Manifestació de voluntat d'exercir el dret de sufragi actiu en les eleccions municipals i al Parlament Europeu Padró d'habitants i cens electoral
Reclamació, declaració de la intenció de vot i inclusió en el cens electoral Padró d'habitants i cens electoral
Sol·licitud d'exclusió/inclusió en les còpies del cens per a propaganda electoral Padró d'habitants i cens electoral
Sol·licitud d'incorporació/ratificació de membres del Consell de Poble Participació ciutadana
Suggeriments, queixes i propostes Participació ciutadana
Sol·licitud de col·locació de taules i cadires a la via pública (terrasses) Promoció Econòmica
Subvencions al sector empresarial de Sant Celoni afectat econòmicament per la crisi del COVID-19 Promoció Econòmica
Contractació de joves en el marc del projecte Brigada Joves 2021 Promoció Econòmica
Subvencions extraordinàries municipals destinades al teixit productiu amb motiu de la crisi sanitària provocada pel COVID-19 Promoció Econòmica
Projecte Formatiu i Laboral per a joves 2022 Promoció Econòmica
Exercici del dret d'accés Protecció de dades
Exercici del dret de rectificació Protecció de dades
Exercici del dret de supressió Protecció de dades
Exercici del dret d'oposició Protecció de dades
Exercici del dret a la limitació de tractament Protecció de dades
Exercici del dret a la portabilitat de les dades Protecció de dades
Presentació de factures Proveïdors
Alta i modificació de proveïdors i altres tercers (fitxa creditora) Proveïdors
Al·legacions a sancions de trànsit Seguretat ciutadana
Llicència de gual: sol·licitud Seguretat ciutadana
Lllicència de gual: renúncia Seguretat ciutadana
Sol·licitud de targeta d'armes d'aire comprimit Seguretat ciutadana
Sol·licitud d’ocupació de la via pública i/o de tancament de carrer Seguretat ciutadana
Sol·licitud de participació en processos selectius Selecció de personal
Canvi de titularitat de drets funeraris Serveis funeraris
Concessió de drets funeraris Serveis funeraris
Sol·licitud d'accés a la informació pública Transparència
Comunicació de primera utilització i ocupació d'edificis Urbanisme
Comunicació prèvia d'obres Urbanisme
Llicència urbanística d'obres Urbanisme
Llicència de parcel·lació, divisió horitzontal i innecessarietat Urbanisme
Retorn de garanties dipositades per a l'execució d'obres Urbanisme