En el cas que la Comissió Jurídica Assessora, és a dir, l'alt òrgan consultiu de la Generalitat i dels ens locals en matèria jurídica, hagi emès algun dictamen que faci referència a aquest ens, el podràs consultar en aquest apartat.

07/11/2019: DICTAMEN 352/2019. Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l'Ajuntament de Sant Celoni pels Srs. A, i B i C pels danys i perjudicis derivats de la mort de l'esposa i mare, respectivament, en haver estat atropellada per una bicicleta. https://portaljuridic.gencat.cat/pjcdic/es-ct/cja/dic/2019/11/07/352

18/01/2018: DICTAMEN 9/2018. Resolució d'un contracte adjudicat per l'Ajuntament de Sant Celoni a l'empresa Axis Patrimoni, SL, per a l'adequació de l'equipament municipal Ateneu a la normativa contra incendis. https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=814880

26/04/2012: DICTAMEN 134/2012. Resolució d'un contracte d'obres per a l'execució de la rehabilitació d'un edifici municipal formalitzat entre l'Ajuntament de Sant Celoni i «C. F. V., SA». https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=686042

24/03/1994: DICTAMEN 70/1994. Anul·lació de l’acte aprovatori del projecte de reparcel·lació del Pla parcial del Pla de Palau de Sant Celoni. https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=831238

15/07/1993: DICTAMEN 119/1993. Declaració de nul·litat de ple dret d’un acord de l’Ajuntament de Sant Celoni. https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=831586