Sol·licitud d'accés a la informació pública Disponible a: Web de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita

Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

No has trobat la informació que necessites i vols sol·licitar l'accés a la informació pública de l'ens? Si tens més de 16 anys, aquí trobaràs l'enllaç al tràmit que et permetrà exercir el teu dret a fer-ho.

L'accés a la informació pública és el dret que té qualsevol ciutadà a accedir a la informació pública de està en poder de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. És un instrument de control democràtic, de transparència política i de reconeixement del ciutadà com a objecte del servei de les administracions públiques.

 

Qui pot sol•licitar-ho?

 • Qualsevol persona major de 16 anys.
 • Les persones jurídiques o els seus representants legals, amb la corresponent autorització.

 

Quan es pot sol•licitar?

 • Dins de l’horari d’atenció del Registre General de l’Ajuntament.

 

On es pot sol•licitar?

 

Preu

 • L'accés a la informació pública és gratuït. Només es podran aplicar taxes a la reproducció que s’estableixen en l’Ordenança Fiscal

 

Documentació

 • Imprès de sol•licitud d'accés a informació pública on s'identifiqui la persona que sol•licita l'accés.
 • En cas de representant legal, caldrà aportar la corresponent autorització, amb els documents que identifiqui la persona sol•licitant i representant.
 • En cas que la informació a la qual es demani accedir contingui dades personals de tercers, que no tinguin empara legal d'accés, caldrà annexar el consentiment exprés i signat del titular de les dades.

 

Resolució

 • L’òrgan responsable de la resolució és Alcaldia
 • El termini per notificar la resolució de la petició és d'un mes des de la presentació de la sol•licitud.
 • Aquest termini es pot prorrogar fins a 15 dies per motius de volum o complexitat de la informació requerida. En cas de pròrroga, es comunicarà a la persona interessada.
 • Només es pot produir la suspensió en els casos establerts expressament per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i per la legislació de procediment administratiu.
 • En el cas de no estar d'acord amb la resolució de la sol•licitud, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que ha dictat la resolució.
 • En cas de no ser notificat, el silenci administratiu és positiu.

 

Normativa