En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

L’estructura organitzativa de l’ajuntament de Sant Boi de Lluçanès consta, de conformitat amb la normativa de règim local aplicable, de l’alcalde, dos tinents d’alcalde i el Ple, com a òrgans executius; i la Comissió especial de comptes.

L’ALCALDE és escollit en la sessió constitutiva de l’ajuntament com a cap de la llista única Tots per Sant Boi. D'entre les atribucions que la normativa de règim local li atorga té la de nomenar al tinent d'alcalde, que té com a principal funció, la de substituir, per ordre del seu nomenament i en casos de vacant, absència o malaltia, a l'Alcalde.

El PLE està format per tots els regidors escollits a les eleccions municipals, que en el cas de Sant Boi de Lluçanès són 7 i les atribucions que la normativa de règim local li confereix, a banda de controlar i fiscalitzar la resta d'òrgans de govern, es caracteritzen per requerir unes majories més àmplies i qualificades, en contraposició a la resta d'òrgans de govern. Les sessions ordinàries del Ple, en el cas d'aquest ajuntament, tenen caràcter bimensual i es celebren el segon dimarts de cada mes imparell, sens perjudici de les sessions extraordinàries i urgents que es puguin convocar per part de l'alcalde.

Finalment la COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, està integrada per membres de tots els grups polítics municipals i té com a funció principal l'examen, estudi i informe dels comptes anuals de la corporació i en conseqüència es reuneix quan aquests han estat elaborats, i com a pas previ a la seva aprovació pel Ple. En el cas de Sant Boi de Lluçanès està formada pels set regidors de la corporació.