Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

Exercici 2015

Detall

Import

Publicacions revistes municipals

0

Publicitat institucional

1.754,5

Campanyes de comunicació (materials, distribució, etc)

0

Despeses de funcionament de Ràdio / TV

1.331

Serveis professionals externs (suport en la redacció, disseny, fotografia, correcció lingüística i il·lustració)

0

Altres

0

TOTAL

3.085,50