Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

En relació a allò que disposa l'article 11.1.f de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern a les entitats locals, informem que l'Ajuntament de Santa Susanna no ha realitzat cap campanya institucional.