Si busques l'activitat contractual de l'ens, aquest és el lloc on la trobaràs. Licitacions, adjudicacions provisionals, acords, resolucions... A més, també hi ha els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre cadascun dels procediments.

Els plecs de clàusules

1. Plec de clàusules administratives generals: és el document aprovat per l'Ajuntament, on s'estableix com actuarà quan calgui fer contractacions, quines persones hi podran contractar i de quina manera ho hauran de fer i acreditar els requisits necessaris.

2. Plec de clàsules administratives particulars: és el document en el qual l'Ajuntament fa constar totes i cadascuna de les exigències per al desenvolupament de l'obra o serveis a contractar, i els drets i obligacions que assumiran cadascuna de les parts en cas d'adjudicació del contracte.