Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ACA MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LLERES PÚBLIQUES EN TRAMS URBANS EN EL MARCA DEL PROGRAMA DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LLERES PÚBLIQUES 2018-2019

Import 2614.23

Data de signatura 26-09-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 26-09-2019

Durada Fins el 31 de desembre de 2020

Prorrogable

Documents CONVENI COLLABORACIO ACA MANTENIMENT LLERES 2018-2019

CONVENI PER A LA CONCESSIÓ DIRECTA D’UNA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DE L’ESCOLA LA PARELLADA. CASALS ESTIU ANUALITAT 2019.

Drets i obligacions Concessió d'una subvenció directa

Import 4.7

Data de signatura 06-08-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 26-09-2019

Durada Fins a la data del pagament de la subvenció directa, sens perjudici del control financer.

Prorrogable No

Documents CONVENI CONCESSIO DIRECTA SUBVENCIO AMPA 2019

CONVENI DE DONACIÓ DEL FONS DOCUMENTAL DE LA FAMÍLIA DÍAZ A L'AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA

Import 0.0

Data de signatura 23-07-2018

Vigent No

Prorrogable No

Documents CONVENI DE DONACIÓ DEL FONS DOCUMENTAL DE LA FAMÍLIA DÍAZ A L'AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA

CONVENI DE DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN MATÈRIA DE GESTIÓ DE SANEJAMENT D'AIGÜES ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L'AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA

Data de signatura 16-12-2010

Vigent

Data d'inici de vigència 16-12-2010

Durada Vigència indefinida, prèva denúncia per les parts

Prorrogable No

Documents CONVENI DE DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN MATÈRIA DE GESTIÓ DE SANEJAMENT D'AIGÜES ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L'AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA PER A L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DE LA LICITACIÓ AGREGADA DEL SERVEI D’IMPLANTACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT D'UNA PLATAFORMA DESTINADA A LA GESTIÓ PER MITJANS ELECTRÒNICS DE L’ACTIVITAT I PROCEDIMENT ADMINISTRATIU
CONVENI PER A LA MILLORA DELS SERVEIS DE TRANSPORT DE VIATGERS PER CARRETERA A LA COMARCA DEL BAIX PENEDÈS AMB L’EMPRESA AUTOCARS POCH, SAU

Import 2860.7

Data de signatura 13-03-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 13-03-2018

Durada 5 anys

Prorrogable No

Documents CONVENI PER A LA MILLORA DELS SERVEIS DE TRANSPORT DE VIATGERS PER CARRETERA A LA COMARCA DEL BAIX PENEDÈS AMB L’EMPRESA AUTOCARS POCH, SAU

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AEAT Y LA FEMP EN MATERIA DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN RECAUDATORIA CON LAS ENTIDADES LOCALES
CONVENI DE PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI DE SUBMIINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM DE SANTA OLIVA, ENTRE CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ SL I L'AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA

Drets i obligacions Permetre al concessionari l’amortització de les inversions i dèficits pendents i previstos, d’acord amb els termes i condicions pactats en el present conveni.

Data de signatura 08-02-2012

Vigent

Data d'inici de vigència 30-01-2012

Durada 01/04/2024

Prorrogable No

Documents CONVENI DE PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI DE SUBMIINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM DE SANTA OLIVA, ENTRE ENTRE CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ SL I L'AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA

CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L'AJUNTAMENT D E SANTA OLIVA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS

Drets i obligacions Segons Annex 1 del Conveni

Data de signatura 02-01-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Durada 31/12/2019

Prorrogable No

Documents CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSEL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L'AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS 2019
ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AJUNTAMENT I CCBP PEL CENTRE OBERT