Òrgans de contractació Disponible a: Plataforma de serveis contractació pública.

Quina entitat o òrgan és responsable de la contractació a l'ens? Aquí pots consultar les dades que hi fan referència, incloent-hi el telèfon i l'adreça electrònica de la persona de contacte, i on s'han de presentar les ofertes.

Informació de l'entitat

Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Pl. de la Vila 1

08460 Santa Maria de Palautrdera

Tel. 938479620

c/e. ajuntament@smpalautordera.cat

Òrgans de contractació (disposició addicional 2a del TRLCSP)

L'alcalde: Quan l'import de la contractacó i concessió no superi el 10% del recursos ordinaris del pressupost, ni, en qualsevol cas els 6 milions d'euros, incloses les de daràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a 4 anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantitat assenyalada.

El Ple de l'Ajuntament: En la resta de supòsits.

Junta de Govern Local: Per delegació del Ple de l'Ajuntament