PRESSUPOST DE DESPESES

Descripció

 2019

CAPITOL I - DESPESES DE PERSONAL

3.878.996,87

CAPITOL II - DESPESES CORRENTS DE BENS I SERVEIS

4.372.064,00

CAPITOL III - DESPESES FINANCERES

0,00

CAPITOL IV - TRANSFERENCIES CORRENTS

286.058,63

CAPITOL VI - INVERSIONS REALS

590.100,00

CAPITOL VII - TRANSFERENCIES DE CAPITAL

42.000,00

CAPITOL VIII - ACTIUS FINANCERS

20.000,00

CAPITOL IX - PASSIUS FINANCERS

8.974,94

TOTAL

9.198.194,44

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Descripció

 

CAPÍTOL 1 - IMPOSTOS DIRECTES

4.418.241,00

CAPÍTOL 2 - IMPOSTOS INDIRECTES

28.989,50

CAPÍTOL 3 - TAXES, PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESSOS

1.769.489,65

CAPÍTOL 4 - TRANSFERENCIES CORRENTS

2.309.352,39

CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS

63.400,00

CAPÍTOL 7 - TRANSFERENCIES DE CAPITAL

258.721,90

CAPÍTOL 8 - ACTIUS FINANCERS

0,00

CAPÍTOL 9 - PASSIUS FINANCERS

350.000,00

TOTAL

9.198.194,44