Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

RESUM PER CAPÍTOLS

EXERCICI ECONÒMIC DE 2017

RESUM

 

 

ESTAT DE DESPESES

 

CAPÍTOLS                   DENOMINACIÓ                                           Import

1.         OPERACIONS NO FINANCERES

1.1       OPERACIONES CORRIENTES

1 DESPESES DE PERSONAL.                                          3.369.658,36

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.         3.914.554,69

3 DESPESES FINANCERES.                                                        500,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.                                    250.102,89

1.2       OPERACIONES DE CAPITAL

6 INVERSIONS REALS.                                                      1.229.768,19

2. OPERACIONS FINANCERES

9 PASSIUS FINANCERS.                                                         18.180,74

TOTAL PRESSUPOST DESPESES                                                8.782.764,87

 

ESTAT D´INGRESSOS

 

CAPÍTOLS                   DENOMINACIÓ                                             Import

1.         OPERACIONS NO FINANCERES

1.1       OPERACIONES CORRIENTES

1 IMPOSTOS DIRECTES.                                                    4.082.700,00

2 IMPOSTOS INDIRECTES.                                                      25.000,00

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.    1.652.481,89

4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.                                    2.289.182,98

5 INGRESSOS PATRIMONIALS.                                              63.400,00

1.2       OPERACIONES DE CAPITAL

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.                                     317.500,00

2.         OPERACIONS FINANCERES

8 ACTIUS FINANCERS.

9 PASSIUS FINANCERS.                                                         352.500,00

TOTAL PRESSUPOST D´INGRESSOS                                            8.782.764,87

 

Veure l'expedient complert del Pressupost de l'any 2017