RESUM PER CAPÍTOLS

EXERCICI ECONÒMIC DE 2017

RESUM

 

 

ESTAT DE DESPESES

 

CAPÍTOLS                   DENOMINACIÓ                                           Import

1.         OPERACIONS NO FINANCERES

1.1       OPERACIONES CORRIENTES

1 DESPESES DE PERSONAL.                                          3.369.658,36

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.         3.914.554,69

3 DESPESES FINANCERES.                                                        500,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.                                    250.102,89

1.2       OPERACIONES DE CAPITAL

6 INVERSIONS REALS.                                                      1.229.768,19

2. OPERACIONS FINANCERES

9 PASSIUS FINANCERS.                                                         18.180,74

TOTAL PRESSUPOST DESPESES                                                8.782.764,87

 

ESTAT D´INGRESSOS

 

CAPÍTOLS                   DENOMINACIÓ                                             Import

1.         OPERACIONS NO FINANCERES

1.1       OPERACIONES CORRIENTES

1 IMPOSTOS DIRECTES.                                                    4.082.700,00

2 IMPOSTOS INDIRECTES.                                                      25.000,00

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.    1.652.481,89

4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.                                    2.289.182,98

5 INGRESSOS PATRIMONIALS.                                              63.400,00

1.2       OPERACIONES DE CAPITAL

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.                                     317.500,00

2.         OPERACIONS FINANCERES

8 ACTIUS FINANCERS.

9 PASSIUS FINANCERS.                                                         352.500,00

TOTAL PRESSUPOST D´INGRESSOS                                            8.782.764,87

 

Veure l'expedient complert del Pressupost de l'any 2017