El Compte general és l'expedient que reflecteix la situació econòmica, patrimonial i financera de l'ens. Aquí pots consultar-ne tota la informació.

Any Data d'aprovació Data de registre a la Sindicatura Enllaç Documents Més informació
2020 1. BALANÇ.pdf
2. COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL.pdf
3. ESTAT DE CANVIS PATRIMONI NET.pdf
4. ESTAT LIQUIDACIÓ PRESSUPOST.pdf
5. ESTAT FLUXES EFECTIU.pdf
6. MEMÒRIA.pdf
7. ACTA D'ARQUEIG.pdf
8. INFORME COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.pdf
2019 1. BALANÇ.pdf
2. COMPTE RESULTATS ECONOMIC PATRIMONIAL.pdf
3. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET.pdf
4. ESTAT LIQUIDACIÓ PRESSUPOST.pdf
5. ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU.pdf
6. MEMÒRIA.pdf
7. ACTA D'ARQUEIG.pdf
2018 1. BALANÇ
2.comptes del resultat economic patrimonial exercici 2018.pdf
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
ESTAT DE LA LIQUIDACIO DE PRESSUPOST
4.1 ESTAT DE LA LIQUIDACIO DE PRESSUPOST PER BORSA DE VINCULACIO
4.2 ESTAT DE LA LIQUIDACIO D'INGRESSOS
4.3 ESTAT INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES
LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE DESPESES
LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS. RESUM PER CLASSIFICACIO ECONOMICA
LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE DESPESES. RESUM PER CLASSIFICACIO PER PROGRAMA
LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE DESPESES. RESUM PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE
LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS. RESUM PER CLASSIFICACIO ECONOMICA
ESTAT DE FLUXES EFECTIUS
MEMORIA
ACTA D'ARQUEIG I CERTIFICATS BANCARIS