En aquest apartat pots consultar els informes d'intervenció en relació amb el compliment per part de l'ens dels objectius d'estabilitat pressupostària que marca la llei.

  1. Compliment objectius recull la conclusió sobre si es compleix o no es compleix l'objectiu d'estabilitat de cada entitat local, d'acord amb la informació que ha remès i signat cada ens i en la que s'estan considerant els ajustos de comptabilitat nacional comunicats per aquestes entitats. IMPORTANT: A partir de l'any 2020 en aquesta columna es recull la capacitat per necessitat de finançament de cada ens local. A més a més, a partir de 2020 les regles fiscals estan suspeses.

  2. Import balanç no financer recull l'import dels balanços per operacions no financeres segons criteris pressupostaris (capítols 1 al 7 d'ingressos i despeses no financeres) sense considerar ajustaments de comptabilitat nacional.

  3. Remissió de la informació identifica com a "SI" aquelles entitats locals que han remès la liquidació pressupostària de l'any en qüestió i la informació que requereix la normativa d'estabilitat pressupostària, i amb un "NO" aquelles que que no han remès i/o signat aquest informació.

  4. Data de la remissió, en els casos que hagin remès la informació, informa de la data en que s'ha signat.

0 Registres carregats

Compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària 2020 i 2021

D’acord amb la Llei orgànica 2/2012 de 27 de abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) és pertinent informar de la Suspensió de les regles fiscals per als exercicis de 2020 i 2021.

El Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020 va acordar sol·licitar al Congrés dels Diputats l’apreciació de la situació d’emergència extraordinària prevista a l’article 135.4 de la Constitució, que comporta la suspensió de les regles fiscals per als exercicis de 2020 i de 2021. D’acord amb aquest article, els límits de dèficit estructural i de volum de deute públic només podran superar-se en cas de catàstrofes naturals, recessió econòmica o situacions d'emergència extraordinària que escapin al control de l'Estat i perjudiquin considerablement la situació financera o la sostenibilitat econòmica o social de l'Estat, apreciades per la majoria absoluta dels membres del Congrés dels Diputats.

El Congrés dels Diputats va apreciar aquesta situació per majoria absoluta dels seus membres en el Ple de 20 d’octubre de 2020.

En el text de la referència publicada sobre el Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020 es preveu que, com a conseqüència de la suspensió de les regles fiscals, les entitats locals podran fer ús dels seus romanents i contribuir així a la recuperació econòmica i social.

El Ple del Congres del Diputats, en sessió del 13/09/2021, a sol·licitud del consell de ministres, va aprovar la prorroga que comporta la suspensió de les regles fiscals per al exercici 2022, d’acord amb la situació d’emergència extraordinària abans indicada prevista en l’article 135.4 de la Constitució, amb la finalitat d’aplicar la previsió constitucional que permet en aquests casos al Estat i a les CCAA, superar els límits de dèficit estructural i de volum de deute públic. El Ple del congres, ha apreciat dita situació amb 198 vots a favor, 54 en contra i 97 abstencions, obtenint així la majoria absoluta requerida.

Per tot això, no és obligatori realitzar Informe d’estabilitat pressupostària i estabilitat financera.