No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Convocatòria Ple Municipal 28-07-2022 7-2022

Data d'inici de la sessió 28-07-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala Actes Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 24/03/2022. PLE/2022/03.

2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 29/04/2022. PLE/2022/04.

3. Expedient 568/2022. APROVAR, el Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui i ens depenents (Patronat de les llars d’infants, Consorci la Tossa i Montbui ACTIVA, SL) elaborat per Faura-Casas, Auditors-Consultors, SL.

4. Expedient 7/2016. ESTIMAR, la petició d’ARAU HOSTELERIA, SAU (TOP TENNIS SLU) de reequilibri econòmic financer de la concessió a favor de la mercantil per import de de 4.434,16 EUROS (QUATRE MIL QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS) en concepte de la impossibilitat d'execució parcial del contracte de concessió de servei públic consistent en la gestió i prestació d’activitats esportives en la modalitat de tennis.

5. Expedient 890/2020. DECLARAR la nul·litat de ple dret de l’article 34 de l’Acord regulador de condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui que regula el premi per jubilació anticipada.

6. Expedient 918/2022. APROVAR, nomenar els carrers sense nomenclàtor del Nucli Urbà del terme municipal Santa Margarida de Montbui (Sant Maure).

7. Expedient 919/2022. APROVAR, la Modificació de nomenclàtor de diferents carrers al Polígon Industrial PLANS DE LA TOSSA de Santa Margarida de Montbui .

8. Expedient 452/2022.APROVAR, el Manual d’Identitat Corporativa (Imatge Externa) de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui que s’adjunta als presents acords, com a eina que unifiqui l’ús de la imatge corporativa de la corporació en tots els seus aspectes.

9. Expedient 897/2022. APROVAR l’Adhesió al projecte Anoia Turisme del Conveni de Col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, per al foment d’activitats turístiques comarcals per l’any 2022 i fins l’any 2025.

10. Expedient 1010/2022. Modificació de Crèdits del Patronat Llars d'Infants

11. Expedient 1014/2022. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de l’Ordenança fiscal fiscal "Reguladora de la Taxa pel servei d’activitats de lleure"

  • MOCIONS I DECLARACIONS POLÍTIQUES

12. Expedient 1045/2022. APROVAR, la Moció presentada pel Grup Municipal PSC per demanar que els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) NO elimini els trens d'Igualada a Barcelona.

  • ACTIVITAT DE CONTROL

13. Expedient 1049/2022. Dació de compte de la relació de Decrets d'Alcaldia des del 17/05/2022 fins el 24/07/2022, pel PLE ORDINARI de Juliol 2022.

14. Expedient 765/2022.Dació de compte de les JUNTES DE GOVERN LOCAL 2022 Legislatura 2019-2023 Ple ordinari de JULIOL 2022.

PUNTS URGENTS

B) ACTIVITAT DE CONTROL

C) PRECS I PREGUNTES

Convocatòria Ple Municipal 01-07-2022 6/2022

Data d'inici de la sessió 01-07-2022

Hora d'inici de la sessió 14:00

Lloc Saló de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

1. Expedient 518/2020. Modificació de la relació de llocs de treball per al 2022 de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui.

2. Expedient 96/2022. APROVAR, la Declaració de Bé Cultural d’Interès local de la Torre del Pi (fortí) del municipi de Santa Margarida de Montbui.

3. Expedient 780/2022. APROVAR, les despeses a favor de la MICOD per Pla Igualtat i Agent Igualtat exercici 2021 

Convocatòria Ple Municipal 26-05-2022 5/2022

Data d'inici de la sessió 26-05-2022

Hora d'inici de la sessió 19.00

Lloc Sala Actes Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 27/01/2022.
PLE/2022/01.

2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 17/03/2022.
PLE/2022/02.

3. Expedient 544/2022. RATIFICAR la signatura de data 26 de juliol de 2021, de la Pròrroga i modificació del Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, per a la prestació del servei de centre de dia per a gent gran dependent “Centre de dia de Montbui” i APROVAR la sol·licitud,si s’escau, per a l’any 2023 de l'esmentat Conveni.

4. Expedient 1725/2019. APROVAR la pròrroga per a l’any 2022, del contracte-programa entre l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui i la SPM Montbui Activa, SL, per a la gestió de tots els espais del Centre Cultural Mont-Àgora.

5. Expedient 900/2021. APROVAR, el Pla de contingència de Salut Pública.

6. Expedient 749/2022. APROVAR PROVISIONALMENT, per a l’exercici de 2022 i següents la modificació així com el seu text refós: Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la Taxa pel servei de llars d’infants.

7. Expedient 755/2022. APROVAR INICIALMENT, la Modificació de Crèdit del Pressupost de la Corporació per l'exercici 2022.

8. Expedient 608/2022. RATIFICAR, el Decret 489/2022 de data 15 d'abril de 2022 de donar suport a la “Declaració per a uns municipis i comunitats cuidadores" aprovada en el Ple de la Diputació de Barcelona el 24 de febrer de 2022.

9. Expedient 769/2022. APROVAR la declaració institucional (DI) assumint el compromís de lluita contra el frau de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui.

10. Expedient 757/2022. DONAR COMPTE, de l'execució del primer trimestre del Pressupost 2022 de l’Ajuntament, l’Organisme Autònom Llars d’Infants i el Consorci la Tossa..

11. Expedient 1688/2021. DONAR COMPTE del nomenament, pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, del Jutge de Pau Substitut de Santa Margarida de Montbui, partit judicial d’Igualada al Sr. Rafael Vilella Corcelles.

12. Expedient 552/2020-G. Dació de compte del Decret 413/2022 Ref. DEIXAR SENSE EFECTE les mesures preventives internes de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui de retorn parcial al teletreball de determinats col·lectius de treballadors municipals adoptades per Decret d’Alcaldia núm. 5/2022 així com llurs
modificacions i pròrrogues d’acord amb la bona evolució de la dades del COVID-19 al municipi.


B) MOCIONS I DECLARACIONS POLÍTIQUES

13. Expedient 773/2022. Moció presentada conjuntament pels Grups Municipals ARA MONTBUI, SOM MONTBUI-ERC i PSC MONTBUI, per a reclamar la finalització de la Ronda Sud de la Conca d'Òdena des de
Santa Margarida de Montbui fins a Jorba.

14. Expedient 781/2022.Moció presentada conjuntament pels Grups Municipals ARA MONTBUI, SOM MONTBUI-ERC i PSC MONTBUI, amb motiu del Dia Internacional contra la Homofòbia, la transfonia i la
Bifobia.


C) ACTIVITAT DE CONTROL
15. Expedient 766/2022. Dació de compte de la relació de Decrets d'Alcaldia des del 15/03/2022 fins el 16/05/2022, pel PLE ORDINARI de Maig 2022.

16. Expedient 459/2022. Dació de compte JUNTES DE GOVERN
LOCAL 2022 Legislatura 2019-2023 Ple ordinari de MAIG 2022.


D) PROPOSTES URGENTS

E) PRECS I PREGUNTES

Convocatòria Ple Municipal 29-04-2022 4/2022

Data d'inici de la sessió 29-04-2022

Hora d'inici de la sessió 14:00

Lloc Sala d'Actes Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Expedient 615/2022. APROVAR inicialment la modificació de la plantilla del personal funcionari i laboral i APROVAR la modificació de la relació de llocs de treball de la Corporació.

2. Expedient 522/2022. APROVAR inicialment les Bases i APROVAR simultàniament la convocatòria d’atorgament d’ajuts socials a famílies per Activitats d’estiu en l’àmbit del lleure.

3. Expedient 622/2022. Aprovació Modificació de Crèdits del Pressupost de 2022

 

B) Activitat de control

4. Expedient 561/2022. Donar compte Informe Resum Anual Control Intern 2021

5. Expedient 586/2021. Donar compte Modificació Pla Anual Control Financer 2021

6. Expedient 284/2022. Donar compte Pla Anual Control Financer 2022 

Convocatòria Ple Municipal 29-04-2022 4/2022

Data d'inici de la sessió 29-04-2022

Hora d'inici de la sessió 14.00

Lloc Sala d'Actes

Tipus Extraordinària

Ordre del dia A) Part resolutiva
    1. Expedient 615/2022. APROVAR inicialment la modificació de la plantilla del personal funcionari i laboral i APROVAR la modificació de la relació de llocs de treball de la Corporació.
    2. Expedient 522/2022. APROVAR inicialment les Bases i APROVAR simultàniament la convocatòria d’atorgament d’ajuts socials a famílies per Activitats d’estiu en l’àmbit del lleure.
    3. Expedient 622/2022. Aprovació Modificació de Crèdits del Pressupost de 2022
    4. Expedient 561/2022. Donar compte Informe Resum Anual Control Intern 2021
    5. Expedient 586/2021. Donar compte Modificació Pla Anual Control Financer 2021
    6. Expedient 284/2022. Donar compte Pla Anual Control Financer 2022

Convocatòria Ple Municipal 24-03-2022 3/2022

Data d'inici de la sessió 24-03-2022

Hora d'inici de la sessió 19.00

Lloc Sala de Plens Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA


1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 23/12/2021. PLE/2021/11.

2. Expedient 300/2022. APROVAR, la revisió de preus del contracte administratiu per a la gestió del servei públic consistent en la recollida de residus domèstics corresponents al exercici 2021 presentada per la mercantil FCC Medi Ambient S.A.

3. Expedient 733/2021. APROVAR, la modificació de la minuta del conveni de l’encàrrec de gestió del servei comarcal de recollida selectiva a 5 municipis i APROVAR, l’Annex al Conveni entre el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament de Sta. Margarida de Montbui per l’encàrrec de gestió per la recollida selectiva 5
municipis, amb vigència a partir de l’1 d’octubre de 2021.


4. Expedient 179/2022. APROVAR, el Pla Local de Joventut pels exercicis 2022-2025 de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui.
.
5. Expedient 103/2022. APROVAR inicialment la modificació de les «Bases Generals per a l’atorgament de subvencions a famílies per a les despeses d’escolarització».


6. Expedient 856/2020. Aprovar el Pla de Transició Energètica, cap a un 2050 amb zero emissions PAESC, lliurat per l’Àrea d’Acció Climàtica de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

7. Expedient 325/2022. Aprovació de les despeses amb la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena, pel finançament del servei recollida gossos abandonats exercici 2021.

8. Expedient 816/2021. RATIFICAR, el Decret d’Alcaldia núm. 220/2022 de data 24 de febrer de 2022, pel qual es va NOMENAR, a la Sra. Maria Coral Vazquez Hontoria, Regidora d’ensenyament de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, com a representant de l’Ajuntament en la Comissió de Garanties d’Admissió per al curs 2022-2023.

9. Expedient 65/2022. APROVACIÓ COMPTE DE RECAPTACIÓ DE TRIBUTS I MULTES DE L'ORGT I INGRESSOS NO DELEGATS DE L'AJUNTAMENT I PATRONAT LLARS D'INFANTS - 2021

10. Expedient 422/2022. Donar compte decret 2022-321 d'aprovació de la Liquidació del Pressupost de 2021 de l'Ajuntament

11. Expedient 451/2022. Modificació de Crèdits del Pressupost de 2022 del Patronat Llars d'Infants

12. Expedient 1564/2021. Proposta de bonificació d’ICIO a Agile Capital SL

13. Expedient 1799/2021. Proposta de bonificació ICIO a Promocions Esbersa

14. Expedient 42/2022. Proposta de bonificació ICIO a Texpaper Service SL

15. Expedient 253/2022. Proposta de bonificació d'ICIO a AGILE CAPITAL SL (Ondulados Carme)

16. Expedient 261/2022. Proposta de bonificació ICIO - AGILE CAPITAL SL (B&B)

17. Expedient 790/2021. DONAR COMPTE EXECUCIÓ 4RT TRIMESTRE PRESSUPOST 2021

18. Expedient 442/2022. Modificació de Crèdits del Pressupost de 2022 de l'Ajuntament

19. Expedient 1774/2021. DACIÓ DE COMPTE INFORME SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA 21/2021 RELATIU AL COMPTE GENERAL DE LES CORPORACIONS LOCALS EXERCICI 2019

20. Expedient 338/2022. APROVAR, la Declaració Institucional sobre el 8 Març de 2021, Dia Internacional de les Dones, per part de l’Ajuntament Ple de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui. 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

21. Expedient 552/2020. DONAR COMPTE, dels decrets per PRORROGAR les mesures preventives internes de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui de retorn parcial al teletreball de determinats col·lectius de treballadors municipals adoptades pel Decret núm. 5/2022.

22. Expedient 449/2022. Dació de compte de la relació de Decrets d'Alcaldia des del 19/01/2022 fins el 14/03/2022, pel PLE ORDINARI de Març 2022.

23. Expedient 93/2022. Dació de compte de les JUNTES DE GOVERN LOCAL 2022 Legislatura 2019-2023 Ple ordinari de MARÇ 2022

C) PROPOSTES URGENTS

D) PRECS I PREGUNTES 

 

Convocatòria Ple Municipal 17-03-2022 2/2022

Data d'inici de la sessió 17-03-2022

Hora d'inici de la sessió 19.00

Lloc Ple Telemàtic

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Expedient 392/2022. APROVAR l’increment del 2% de les retribucions bàsiques i complementàries per al personal laboral no estructural i les retribucions complementaries del personal funcionari i laboral estructural, amb efectes des de l’1 de gener de 2022.

2. Expedient 352/2022. Aprovar provisionalment la Modificació OF Núm. 4 reguladora de l'Impost sobre Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i OF Num. 18 reguladora de la Taxa d'activitats de lleure. 

Convocatòria Ple Municipal 27-01-2022 1/2022

Data d'inici de la sessió 27-01-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA


1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 28/10/2021. PLE/2021/09.

2.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 25/11/2021. PLE/2021/10.

3.Expedient 1688/2021. PROPOSAR al Ple de la Corporació l'elecció del Jutge de Pau SUBSTITUT, de Santa Margarida de Montbui.

4.Expedient 90/2022. APROVACIÓ de la gratificació acumulació jornada de la Tresorera municipal de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui.

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

5.Expedient 1709/2021.Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 3/2022 ref. APROVAR, la formulació d’al·legacions contra el projecte PEol-556 que comprèn el parc eòlic LUPUS de 49,5MW, i la seva infraestructura d’evacuació, a les províncies de Zaragoza, Huesca, Tarragona, Lleida i Barcelona promogut per Energía Inagotable de Lupus, S.L. (CIF B88370507), i que forma part del grup Forestalia Renovables.

6.Expedient 552/2020. Donar compte del Decret 5/2022 referent a ADOPTAR les mesures preventives internes de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui de retorn parcial al teletreball de determinats col·lectius de treballadors municipals del 10 de gener de 2022 al 28 de gener de 2022 (ambdós inclosos).

7. Expedient 89/2022. Dació de compte de la relació de Decrets d'Alcaldia des
del 17/11/2021 fins el 18/01/2022, pel PLE ORDINARI de Gener 2022.

8. Expedient 1692/2021. Dació de compte JUNTES DE GOVERN LOCAL 2021-
2022 Legislatura 2019-2023 Ple ordinari de GENER 2022.

C) PROPOSTES URGENTS

D) PRECS I PREGUNTES

Convocatòria Ple Municipal 23-12-2021 11/2021

Data d'inici de la sessió 23-12-2021

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens (A porta tancada per restriccions sanitàries Covid-19)

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva


1.Expedient 1371/2021. APROVAR INICIALMENT, el Pressupost General de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui i dels seus Ents depenents, així com la Plantilla de personal i la relació de llocs de treball, per a l'exercici 2022.

2.Expedient 1739/2021. APROVAR, el Pla Estratègic de Subvencions (PES) de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui per a l’exercici 2022.

3.Expedient 1311/2021. ESTABLIR el Servei de Llar d’infants rural Montxic al Nucli Antic de Santa Margarida de Montbui, sobre la base de la memòria justificativa i el projecte d’establiment redactats per la comissió d’estudi.

4.Expedient 805/2021. APROVAR, les xifres de població resultants de la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2021 per la seva posterior tramesa a l’Institut Nacional d’Estadística.

5.Expedient 890/2020. APROVAR, si s'escau, l'inici de revisió d'ofici de l'article 34 de l'Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui.

6.Expedient 1741/2021. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui a l'acord marc per al desplegament del programa Reallotgem.cat de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

7.Expedient 790/2021. DONAR COMPTE, al Ple de l'execució del 3er trimestre del Pressupost de 2021

8.Expedient 1688/2021. DONAR COMPTE del Decret d'Alcaldia 1585/2021 de data 03/12/2021 ref. a INCOAR, expedient administratiu per a l’elecció del nou Jutge de Pau SUBSTITUT del Jutjat de Pau del Municipi de Santa Margarida de Montbui.

Convocatòria Ple Municipal 25-11-2021 10/2021

Data d'inici de la sessió 25-11-2021

Hora d'inici de la sessió 19.00

Lloc Saló de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA


1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 23/09/2021. PLE/2021/08           

2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 15/07/2021. PLE/2021/07.

3. Expedient 997/2019. RECONÈIXER en concepte d’indemnització a favor de la
FUNDACIÓ SANITÀRIA SANT JOSEP, la quantitat de 55.202,57 euros
corresponents al període de tancament de l’activitat arrel de la declaració
d’Estat d’Alarma per crisi sanitària de la COVID-19.
 

4. Expedient 1608/2021. Aprovar la modificació de crèdits núm. 1608/2021 del
pressupost de la Corporació per l’exercici 2021 segons el detall.
 

5. Expedient 1280/2021. Ratificació decret adhesió projecte Mobico i aportació
econòmica
 

6. Expedient 1604/2021. Donar la conformitat al projecte de Suport al comerç
local de la Conca d’Òdena, que durà a terme la MANCOMUNITAT
INTERMUNICIPAL DE LA CONCA D’ÒDENA.
 

7. Expedient 1607/2021. ADHERIR-SE al manifest del Dia internacional per a
l'eliminació de la violència envers les dones 25 de Novembre de 2021.
 

B) MOCIONS


8. Expedient 1611/2021. Moció presentada pels grups municipals ARA
MONTBUI, ERC I PSC per reclamar la reobertura completa del Serveis
d'atenció sanitària al CAP de Santa Margarida de Montbui.
 

9. Expedient 1629/2021. Moció presentada pel Grup Municipal PSC amb motiu del dia 25 de novembre DIA INTERNACIONAL DE L'ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA VERS LES DONES.
 

10. Expedient 1631/2021. Moció presentada pel Grup Municipal PSC en
defensa de la millora de la formació Professional a l'Anoia Sud i a la resta de
la comarcal.
 

C) ACTIVITAT DE CONTROL
 

11. Expedient 1624/2021. Dació de compte de la relació de Decrets d'Alcaldia
des del 15/09/2021 fins el 16/11/2021, pel PLE ORDINARI de Novembre.
 

12. Expedient 1351/2021. Expedient 1351/2021. DACIÓ DE COMPTE DE LA
RELACIÓ DE JUNTES DE GOVERN LOCAL PEL PLE ORDINARI DE
NOVEMBRE.
 

13. Expedient 552/2020. DONAR COMPTE, del Decret d'Alcaldia núm.
1268/2021 de data 28/09/2021 dictats per la declaració de l’estat d’alarma
amb motiu de la crisis sanitària originada per la pandèmia de la COVID-19.


PROPOSTES URGENTS

 

D) PRECS I PREGUNTES

 

Convocatòria Ple Municipal 28-10-2021 9/2021

Data d'inici de la sessió 28-10-2021

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de sessions

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva


1. Expedient 1311/2021. PRENDRE EN CONSIDERACIÓ l’establiment del servei de
Llar d’infants rural Montxic al Nucli Antic de Santa Margarida de Montbui, sobre la
base de la memòria justificativa adjunta i el projecte d’establiment redactats per la
comissió d’estudi.
 

2. Expedient 1073/2021. APROVAR, el Conveni d’encàrrec de gestió entre
l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui i la Mancomunitat Intermunicipal de la
Conca d’Òdena per a l’execució de l’actuació d’agenda Urbana de la Mancomunitat
Intermunicipal de la Conca d’Òdena en el Marc del Catàleg de Serveis 2021-2023 de
la Diputació de Barcelona.
 

3. Expedient 1274/2021. APROVACIÓ DATES ADDICIONALS OBERTURA
COMERCIAL EN DIUMENGES I FESTIUS PER ALS ANYS 2022 I 2023
 

4. Expedient 869/2021. Aprovació Compte General 2020.
 

5. Expedient 1479/2021. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la
modificació de les Ordenances fiscals.
 

6. Expedient 1364/2021. Donar compte de l'Informe definitiu de control financer 2020
de l'Ajuntament, Patronat LLar d'Infants i Consorci la Tossa
 

7. Expedient 1478/2021. Donar compte de l'auditoria i informe de compliment i
recomanacios de l'exercici 2020 de la Societat Montbui Activa SL

Convocatòria Ple Municipal 23-09-2021 8/2021

Data d'inici de la sessió 23-09-2021

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Saló de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior ordinària de data 20/05/2021. Exp. PLE/2021/05.

2.Aprovació de l'acta de la sessió anterior extraordinària de data 17/06/2021. Exp. PLE/2021/06.

3.Expedient 895/2019. APROVAR la modificació dels punts primer a sisè dels acords adoptats pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària de data 30 d'octubre de 2019, corresponent a les retribucions dels càrrecs electes.

4.Expedient 768/2021. RECTIFICAR els errors materials i aritmètics existents a la relació de llocs de treball i a la plantilla de personal, de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui.

5.Expedient 1314/2021. Modificació de Crèdits

6.Expedient 1296/2021. Modificació de Crèdits Pressupost Llar

 

B) Activitat de control
Mocions i declaracions polítiques presentades pels Grups Municipals
7.Expedient 1315/2021. APROVAR LA MOCIÓ PRESENTADA CONJUNTAMENT PEL GRUP MUNICIPAL ARA MONTBUI I PEL GRUP MUNICIPAL SOM MONTBUI-ERC, PER EXIGIR MESURES QUE FRENIN L’ESCALADA DE PREUS DE L’ELECTRICITAT.

8.Expedient 1312/2021. APROVAR LA MOCIÓ PRESENTADA CONJUNTAMENT PEL GRUP MUNICIPAL ARA MONTBUI I PEL GRUP MUNICIPAL SOM MONTBUI-ERC, PER AL RETORN A L’IVA REDUÏT DEL 10% DEL SECTOR DE LA PERRUQUERIA, BARBERIA I ESTÈTICA.

Altres
9.Expedient 790/2021. Donar compte 2on trimestre execució Pressupost 2021

10.Expedient 1320/2021. Dació de compte de la relació de decrets des del 6 de juliol fins el 14 de setembre 2021.


11.Expedient 1318/2021. DACIÓ DE COMPTE DE LA RELACIÓ DE JUNTES DE GOVERN LOCAL PEL PLE ORDINARI DE SETEMBRE.

12.Expedient 552/2020. DONAR COMPTE, del Decret d'Alcaldia núm. 1196/2021 de data 9/09/2021 dictats per la declaració de l’estat d’alarma amb motiu de la crisis sanitària originada per la pandèmia de la COVID-19.

13.PROPOSTES URGENTS.

 

C) Precs i preguntes

 

Convocatòria Ple Municipal 15-07-2021 7/2021

Data d'inici de la sessió 15-07-2021

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Ple Telemàtic

Tipus Ordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 18/03/2021. PLE/2021/04.

2.Expedient 242/2021. Donar conformitat a l’actualització de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació de Barcelona i del conveni a formalitzar d’acord amb el Conveni-Tipus per a l’assumpció per part de la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL), aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona en la sessió de data 28.1.2021 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona data 9.2.2021.

3.Expedient 1059/2021. Aprovar la modificació de crèdits núm. 1059/2021 del pressupost de la Corporació per l’exercici 2021.

4.Expedient 895/2019. MODIFICAR com a representant municipal en el Consell Escolar Municipal de Santa Margarida de Montbui, el Regidor SR. JOEL SERRANOCIRIA del Grup Municipal Som Montbui – Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (ERC-AM), en substitució de la Sra. Isabel Guerrero Gonzalez.

5.Expedient 895/2019. MODIFICAR el representant del Municipi de Santa Margarida de Montbui en la JUNTA GENERAL de la Mancomunitat Intermunicipal de la Concad’Òdena el Regidor SR. JOEL SERRANO CIRIA del Grup Municipal Som Montbui –Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (ERC-AM), en substitució de la Sra. Isabel Guerrero Gonzalez.

6.Expedient 895/2019. MODIFICAR els acords adoptats pel Ple de la Corporació de data 9 de juliol de 2019 en el sentit de DETERMINAR que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, se celebraran el 4rt dijous no festiu de cada dos mesos a les 19:00 hores, a la Sala de Plens de la Corporació Municipal, o lloc habilitat a l’efecte a partir del mes de setembre de 2021, fixant-se que el proper ple ordinari de setembre es celebrarà el 23 de setembre de 2021, i així successivament.

7.Expedient 986/2021. Ratificació del Decret núm. 930/2020, de 22 de juny de Donar la conformitat al projecte Conca Industrial 4.0 en el marc dels Projectes específics per a la dinamització del mercat de treball local del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona, quedurà a terme la MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE LA CONCA D’ÒDENA.

8.Expedient 379/2020. APROVAR les tarifes del contracte per a la concessió de serveis consistent en l’acolliment diürn de persones grans amb dependències en un Centre de Dia municipal referent a les prestacions de caràcter addicional i complementari presentades per l’adjudicatari, FUNDACIÓ SANT JOSEP.

9.Expedient 1064/2021. Fixar com a Festes Locals del municipi de Sta. Margarida de Montbui per al proper any 2022, els dies 19 d’abril, Dimarts de Pasqua, i 18 de Juliol, Festa Major.

10.Expedient 733/2021. APROVAR, l’Annex econòmic al Conveni entre el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, per l’encàrrec de gestió per la recollida selectiva a 5 municipis, amb vigència a partir de l’1 d’abril de 2021 i durant la vigència del contracte fins el 31 de març de 2023.

 

B) Activitat de control

11.Expedient 895/2019. Dació de compte del Decret núm. 984/2021 de data 5/07/2021 ref. APROVAR la modificació del vocal representant del Grup Municipal Som Montbui – Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (ERC-AM), enla Comissió Informativa Permanent: Sr. JOEL SERRANO CIRIA, en lloc de la Sra. Isabel Guerrero Gonzalez.

12.Expedient 895/2019. Dació de compte del Decret 911/2021 de data 18/06/2021. ref. a MODIFICAR, la configuració de la Junta de Govern Local.

13.Expedient 895/2019. Dació de compte del Decret 913/2021 de data 18/06/2021NOMENAR, com a 4a Tinent d’Alcaldia al Regidor JOEL SERRANO CIRIA d’aquest Ajuntament amb efectes des del dia 18 de juny de 2021.

14.Expedient 895/2019. Dació de compte del Decret 918/2021 de data 21/06/2021MODIFICAR els Decrets d’Alcaldia núms. 861/2019 de 26 de juny i 904/2019 de data 4 de juliol, les delegacions dels regidors.

15.Expedient 895/2019. Dació de compte del Decret 914/2021 de data 18/06/2021NOMENAR en règim de dedicació parcial amb efectes 18 de juny de 2021 al Regidor de l’equip de govern el Sr. JOEL SERRANO CIRIA.

16.Exp. 552/2020. DONAR COMPTE, dels Decrets d'Alcaldia dictats per la declaració de l’estat d’alarma amb motiu de la crisis sanitària originada per la pandèmia de la COVID-19.

17.Expedient 1062/2021. Dació de compte de la relació de Juntes de Govern Local pel Ple ordinari de JULIOL

18.Expedient 1061/2021. Dació de compte de la relació de decrets des de l'11 de maig fins el 5 de juliol.

19.PROPOSTES URGENTS

 

C) Precs i preguntes

Convocatòria Ple Municipal 17-6-2021 6/2021

Data d'inici de la sessió 17-06-2021

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva


1.Expedient 895/2019. ACCEPTAR la presa de possessió de la senyora SHEILA LA TORRE ALMIRANTE, del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui en substitució del Sr. Josep Lechuga Arroyo pertanyent a la candidatura del Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (PSC-CP), atesa la renúncia presentada pel mateix a la seva condició de regidor de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui.

2.Expedient 895/2019. ACCEPTAR la presa de possessió del Sr. JOEL SERRANO CIRIA, del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui en substitució de la Sra. Isabel Guerrero Gonzalez, pertanyent a la candidatura Som Montbui – Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (ERC-AM), atesa la renúncia presentada per la mateixa a la seva condició de regidora de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui.

3.Expedient 379/2020. ADJUDICAR, de conformitat amb l’art. 150.3 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic per a la Concessió de Serveis consistent en l’acolliment diürn de persones grans amb dependències en un Centre de Dia municipal, a la mercantil Fundació Sanitària Sant Josep.


4.Expedient 1725/2019. APROVAR la pròrroga per a l’any 2021, del contracte-programa entre l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui i la SPM Montbui

Convocatòria Ple Municipal 20-05-2021 5/2021

Data d'inici de la sessió 20-05-2021

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva
1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 21/01/2021. PLE/2021/02.
2.Expedient 631/2021. APROVAR INICIALMENT, de conformitat amb l'art. 49 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Regim Local, l'Ordenança de Transparència i administració electrònica de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, en els termes que figuren en l'expedient.
3.Expedient 610/2021. APROVAR la sol·licitud, si s’escau, per a l’any 2022, d’una pròrroga Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, per a la prestació del servei de centre de dia “Montbui”, per a 25 places d’acolliment diürn, per a persones grans, dependents (servei CG – CDG), a Santa Margarida de Montbui.
4.Expedient 768/2021. Aprovació inicial modificació plantilla de personal i relació de llocs de treball per a la creació de la plaça i lloc de treball de tresoreria reservat a funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.
5.Expedient 604/2021. APROVAR inicialment la modificació de les Bases Reguladores dels ajuts per a la realització d’activitats esportives per prevenir el risc d’exclusió d’infants i adolescents 2021.
6.Expedient 743/2021. Modificació de Crèdit
7.Expedient 287/2021. Declarar d’especial interès i utilitat municipal, per concórrer circumstàncies socials, el projecte de l’obra “rebaixar vorera per facilitar accés de camions al local del banc d’aliments a la Ronda Anoia 11”, sol·licitat per Artesanas del Corazón, i per tant aplicar el 95% de bonificació a l’ICIO i el 100% a la taxa de llicències urbanístiques corresponents.
8.Expedient 729/2021. APROVAR, la declaració sobre el 17 de maig de 2021, Dia Internacional contra l’homofòbia, per part de l’Ajuntament Ple de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui.
9.Expedient 790/2021. Donar compte execució 1er trimestre Pressupost 2021
10.Expedient 732/2021. Donar compte Informe avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat consolidat. Liquidació 2020
11.Expedient 532/2021. Donar compte de l'Informe definitiu de Control Financer 2019 de l'Ajuntament, Patronat Escoles Bressol i Consorci la Tossa
12.Expedient 734/2021. Donar compte Informe resum Anual sobre Control Intern 2020.
13.Expedient 586/2021. Donar compte Pla Anual de Control Financer 2021.


B) Activitat de control
Mocions i declaracions polítiques presentades pels Grups Municipals
14.Expedient 798/2021. APROVAR, la Moció presentada conjuntament pel grup municipal ARA MONTBUI i pel Grup Municipal SOM MONTBUI-ERC, en suport de les energies renovables i per la implantació de criteris d’integració paisatgística, protecció agrícola i d’equilibri territorial.

Altres
15.Exp. 552/2020. DONAR COMPTE, dels Decrets d'Alcaldia dictats per la declaració de l’estat d’alarma amb motiu de la crisis sanitària originada per la pandèmia de la COVID-19.
16.Expedient 787/2021. Dació de compte de la relació de Decrets d'Alcaldia des del 09/03/2021 fins el 10/05/2021.
17.Expedient 540/2021. Dació de compte de la relació de Juntes de Govern Local.
18.Expedient 895/2019. PRENDRE CONEIXEMENT de la renúncia voluntària presentada pel Sr. JOSE LECHUGA ARROYO, pertanyent a la candidatura de Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (PSC-CP), a la seva condició de Regidor d’aquest Ajuntament i DECLARAR vacant l’escó de membre d’aquesta corporació.
19.PROPOSTES URGENTS


C) Precs i preguntes

Convocatòria Ple Municipal 19-01-2021 -No celebrat 1/2021

Data d'inici de la sessió 19-01-2021

Convocatòria Ple Municipal 18-03-2021 4/2021

Data d'inici de la sessió 18-03-2021

Hora d'inici de la sessió 19.00

Lloc Videoconferència telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 19/11/2020. PLE/2020/08.

2.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 22/12/2020. PLE/2020/09.

3.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 20/01/2021. PLE/2021/03.

4.Expedient 394/2021. APROVAR inicialment la modificació de les «BasesGenerals per a l’atorgament de subvencions a famílies per a les despesesd’escolarització»

5.Expedient 404/2021. APROVAR inicialment la modificació de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a arranjamentsd’habitatges de la gent gran, persones amb dificultats de mobilitat o amb riscd’exclusió social.

6.Expedient 1580/2020. APROVAR el Conveni d’encàrrec de gestió per a la realització de diverses actuacions del projecte CONCA TECH del programa Treball, Talent i Tecnologia, de caràcter administratiu, entre la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena i l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, per tal de gestionar conjuntament amb la resta de municipis que la integren, l’ajut atorgat en el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs locals 2020 – 2023 de la Diputació de Barcelona.

7.Expedient 1045/2017. APROVAR l’arxiu de les actuacions relatives al’expedient de revisió d’ofici incoat pel Ple de l’Ajuntament en data 16 de juliol de 2020 per a declarar la nul·litat parcial de tres acords del Ple municipal delsanys 2007, 2010 i 2011 i bases d’execució del pressupost d’aprovació del règim d’assistències dels regidors i electes municipals.

8.Expedient 163/2021.APROVAR, la revisió de preus del contracte administratiuper a la gestió del servei públic consistent en la recollida de residus domèsticscorresponents al exercici 2.020 presentada per la concessionària FCC MedioAmbiente S.A, de conformitat amb l’informe emès per l’enginyer amb data 10de març de 2021.

9.Expedient 1402/2020. APROVAR, l’Annex al Conveni entre el ConsellComarcal de l’Anoia i aquesta Corporació per a la prestació del ServeiComarcal de Recollida selectiva a 5 municipis per a l’exercici 2021, a partir del1 de gener de 2021 i mentre duri el període de pròrroga forçosa.

10.Expedient 58/2021. Bonificació ICIO i taxa per llicència urbanística.

11.Expedient 700/2020. Donar compte execució trimestral 4rt trimestrespressupost 2020.

12.Expedient 135/2021. Aprovació Compte de recaptació ORGT 2020.

13.Expedient 136/2021. Aprovació Compte Recaptació Multes 2020.

14.Expedient 403/2021. Donar compte al Ple del Decret 350-2021 d'aprovació dela Liquidació del Pressupost 2020 de l'Ajuntament.

15.Expedient 430/2021. Modificació de Crèdit i reconeixement extrajudicial de crèdit.

16.Expedient 392/2021. APROVAR, el Manifest sobre el 8 Març de 2021, Dia Internacional de les Dones, per part de l’Ajuntament Ple de l’Ajuntament deSanta Margarida de Montbui.

17.Expedient 47/2020. Aprovació Compte General 2019.

18.Expedient 454/2021. Aprovar la modificació de crèdits núm. 454/2021 del pressupost de la Corporació per l’exercici 2021 (2).

19. Propostes urgents

 

B) Activitat de control

Mocions i declaracions polítiques presentades pels Grups Municipals

1.Expedient 420/2021. APROVAR, la Moció presentada pel Grup Municipal SOM MONTBUI-ESQUERRA, en defensa de la Unitat de la Llengua Catalana a petició de la Plataforma per la Llengua.

2.Expedient 423/2021. APROVAR, la Moció presentada pel Grup Municipal SOM MONTBUI-ESQUERRA de suport a l'Amnistia.

3.Expedient 437/2021. APROVAR, la moció presentada pel Grup Municipal ARA MONTBUI, per donar suport a la proposta presentada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya per reconèixer l’esport com a servei essencial.

 

Altres

4.Expedient 552/2020. DONAR COMPTE, dels Decrets d'Alcaldia dictats per la declaració de l’estat d’alarma amb motiu de la crisis sanitària originada per la pandèmia de la COVID-19.

5.Expedient 432/2021. Donar compte de la relació de Decrets d'Alcaldia des del12 de gener de 2021 al 8 de març de 2021.

6.Expedient 381/2021. Relació de Juntes de Govern Local Març de 2021.

 

C) Precs i preguntes

Convocatòria Ple Municipal 21-01-2021 3/2021

Data d'inici de la sessió 21-01-2021

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Telemàtic

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

A)Part resolutiva

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 17 de setembre de 2020. PLE/2020/06.

2.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 29 d'octubre de 2020. PLE/2020/07.

3.Expedient 1633/2020. APROVAR, la revisió de preus del contracte administratiu per a la gestió del servei públic consistent en la recollida de residus domèstics corresponents al exercici 2.018 presentada per la concessionària FCC Medio Ambiente S.A, de conformitat amb l’informe emès per l’enginyer amb data 16 de desembre de 2020.

4.Expedient 1655/2020. APROVAR INICIALMENT, el Mapa de Capacitat Acústica del municipi de Santa Margarida de Montbui.

5.Expedient 43/2021. Aprovació increment 0,9 % retribucions bàsiques i complementàries al personal de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui.

6.PROPOSTES URGENTS

7.PRECS I PREGUNTES

B) Activitat de control

1.Expedient 552/2020. DONAR COMPTE, dels Decrets d'Alcaldia dictats per la declaració de l’estat d’alarma amb motiu de la crisis sanitària originada per la pandèmia de la COVID-19.

2.Expedient 64/2021. Aprovar la Moció presentada pel Grup municipal ARA MONTBUI, sobre la seguretat als centres escolars davant la malaltia vírica COVID-19

3.Expedient 895/2019. DONAR COMPTE, del Decret d’Alcaldia núm. 25/2021 de data 11 de gener de 2021, d’APROVAR la modificació dels vocals representants del Grup Municipal Partit dels socialistes de Catalunya, en la Comissió Informativa Permanent.

4.Expedient 57/2021. Dació de compte de la relació de decrets d'Alcaldia des del 10/11/2020 fins el 11/01/2021.

5.Expedient 55/2021. Dació de compte JUNTES DE GOVERN LOCAL 2021 Legislatura 2019-2023 Ple ordinari de gener 2021.

C) Precs i preguntes

---

Convocatòria Ple Municipal 20-01-2021 2/2021

Data d'inici de la sessió 20-01-2021

Hora d'inici de la sessió 13.30

Lloc Via telemàtica Localretmeet

Tipus Urgent

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA
 
1. Aprovació, si s'escau, de la urgència de l'assumpte inclòs com a punt en l'ordre del dia de conformitat amb l'article 79 del Reglament d'Organització i Funcionament dels Ens Locals.
2. Celebració del sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals corresponents a les eleccions al Parlament de Catalunya el dia 14 de febrer de 2021.

Convocatòria Ple Municipal 22-12-2020 9/2020

Data d'inici de la sessió 22-12-2020

Hora d'inici de la sessió 17:00

Lloc Sala Plens Ajuntament Montbui

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1.Expedient 895/2019. ACCEPTAR la presa de possessió del Sr. MIGUEL ANGEL LEIVA TAMARGO, del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui Margarida de Montbui en substitució del Sr. Teodoro Romero Hernández pertanyent a la candidaturadel Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (PSC-CP), atesa la renúncia presentada pel mateix a la seva condició de regidor de l’Ajuntament de SantaMargarida de Montbui.

2.Expedient 895/2019. DONAR COMPTE del canvi de portaveus del Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (PSC-CP).

3.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 16/07/2020. PLE/2020/05.

4.Expedient 1667/2020. APROVAR INICIALMENT el Pressupost General de la Corporació municipal, bases d'execució i Plantilla del personal per a l’exercici 2.021, el qual, resumit per capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i empreses que l’integren.

5.Expedient 379/2020. APROVAR, l’expedient per al Contracte Administratiu per a la Concessió de Serveis consistent en l’acolliment diürn de persones grans amb dependències en un Centre de Dia municipal, convocant la seva licitació mitjançant procediment restringit.

6.Expedient 789/2020. Aprovar les xifres de població resultants de la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2020 per la seva posterior tramesa a l’Institut Nacional d’Estadística.

Convocatòria Ple Municipal 19-11-2020 8/2020

Data d'inici de la sessió 19-11-2020

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Saló de Plens Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva
1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 21/05/2020. PLE/2020/03.
2.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 11/06/2020. PLE/2020/04.
3.Expedient 1332/2020. APROVAR INICIALMENT, la minuta de conveni de cessió en precari de l’ús del bé patrimonial situat al C/ Primer de Maig, núm. 7 de Santa Margarida de Montbui, local propietat de l'Ajuntament a l’entitat sense ànim de lucre Càritas Parroquial de Santa Margarida de Montbui.
4.Expedient 1402/2020. APROVAR, l’Annex al Conveni entre el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, per a la prestació del Servei Comarcal de Recollida selectiva a 5 Municipis per a l’exercici 2020, mentre duri el període de pròrroga forçosa.
5.Expedient 700/2020. Donar compte al Ple del 2on i 3er trimestres Execució del Pressupost 2020
6.Expedient 1300/2020. Donar compte Pla Anual Control Financer 2020
7.Expedient 552/2020. DONAR COMPTE, dels Decrets d'Alcaldia dictats per la declaració de l’estat d’alarma amb motiu de la crisis sanitària originada per la pandèmia de la COVID-19.
8.Expedient 1544/2020. Dació de compte de DECRETS 2020 Ple ordinari 19/11/2020 (Del 07/09/2020 fins 9/11/2020)
9.Expedient 1241/2020. Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l'últim PLE Ordinari.
10.Expedient 1541/2020. APROVAR, la Moció presentada pel Grup Municipal Som Montbui ERC, per reclamar una millora urgent de la gestió de les prestacions i subsidis d'atur i el cobrament dels ERTO.
11.Expedient 1552/2020. APROVAR, la Moció presentada pels Grups Municipals Som Montbui ERC i Ara MONTBUI, de Declaració de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui sobre la corrupció a Catalunya.
12.Expedient 1550/2020. APROVAR, el MANIFEST 25N 2020 Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.
13.Expedient 874/2020. APROVAR, el Conveni d'encàrrec de gestió per a la realització de diverses actuacions en el marc del Progrma Treball i Formació amb el Consell Comarcal per gestió subvenció Treball i Formació 2020.
14.Propostes urgents

B) Activitat de control

C) Precs i preguntes

Convocatòria Ple Municipal 29-10-2020 7/2020

Data d'inici de la sessió 29-10-2020

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1.Expedient 1388/2020. APROVAR, si s'escau, la modificació de crèdits núm. 1388/2020 del pressupost de la Corporació per l’exercici 2020.

2.Expedient 1413/2020. APROVAR, si s'escau, provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2021 i següents, així com APROVAR, si s'escau, provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que es detallen a l'expedient.

3.Expedient 1248/2020. Declarar d’especial interès i utilitat municipal, per concórrer circumstàncies de tipus social, el projecte de subministrament i col·locació de la vorada corresponent a gual, sol·licitat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i per tant aplicar el 95% de bonificació a l’ICIO i el 100% a la taxa de llicències urbanístiques corresponents.

4.Expedient 1366/2020. APROVAR, si s'escau, la substitució de data d’obertura comercial autoritzada aplicables a l’àmbit territorial municipal de Santa Margarida de Montbui.

Convocatòria Ple Municipal 17-09-2020 6/2020

Data d'inici de la sessió 17-09-2020

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

A) Part resolutiva

 

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 4/05/2020. PLE/2020/02.

2.Expedient 772/2020. APROVAR, la minuta del Conveni d’encàrrec de gestió amb el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui per la prestació del Servei Comarcal de Recollida Selectiva a 5 municipis.

3.Expedient 219/2019. APROVAR el Protocol Intern per a la prevenció, detecció i actuació davant situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere de l’Ajuntament Santa Margarida de Montbui.

4.Expedient 990/2020. RATIFICAR el Decret d’Alcaldia número 2020-0861, de data 17 de juliol de 2020, que dona conformitat al projecte Conca Industrial 4.0 en el marc dels Projectes específics per a la dinamització del mercat de treball local del catàleg de la xarxa de governs locals de l'any 2020, de la Diputació de Barcelona.

5.Expedient 994/2020. RATIFICAR el Decret d’Alcaldia número 2020-0862, de data 17 de juliol de 2020, que dona conformitat al projecte d’impuls de sector del comerç i la restauració de la Conca Industrial, que durà a terme la MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE LA CONCA D’ÒDENA.

6.Expedient 1200/2020. Moció presentada pel Grup Municipal "Ara Montbui" I "Som Montbui-Esquerra" per a la suficiència financera dels Ens Locals.

7.Expedient 1194/2020. Dació de compte de DECRETS 2020 Ple ordinari 17/09/2020 (Del 07/07/2020 fins 7/09/2020).

8.Expedient 960/2020. Dació de compte de la relació de JUNTES DE GOVERN LOCAL 2020 Legislatura 2019-2023 Ple de setembre 2020.

9.PROPOSTES URGENTS

 

B) Activitat de control

 

 

C) Precs i preguntes

 

 

Convocatòria Ple Municipal 16-7-2020 5/2020

Data d'inici de la sessió 16-07-2020

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala Actes Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. DONAR COMPTE DEL BALANÇ DE L'EQUIP DE GOVERN DEL PRIMER ANY DE LEGISLATURA 2019/2023.

2. Expedient 952/2020. Modificació de Crèdit

3. Expedient 701/2020. Aprovació Pla Econòmic Financer 2020-2021

4. Expedient 1589/2019. Donar compte Informe Definitiu Control Financer 2018 Ajuntament

5. Expedient 955/2020. Donar compte Informe Control Financer 2018 Societat Montbui Activa SL

6. Expedient 956/2020. Donar compte Informe Definitiu Control Financer 2018 Organisme Autònom Llars d'Infants

7. Expedient 957/2020.Donar Compte Informe definitiu Control Financer 2018 Consorci la Tossa

8. Expedient 954/2020. Donar Compte Informe Anual sobre Control Intern 2019

9. Expedient 1045/2017. Incoar expedient de revisió d’ofici per declarar la nul·litat parcial dels acords de Ple de 19 de juliol de 2007, 21 de juny de 2011 d’aprovació del règim d’assistències dels regidors i electes municipals i d'altres, de les bases d’execució del pressupostos de 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 així com també els actes d’autorització, disposició, obligació i ordenació del pagament (ADO-P) derivats dels esmentats.

10.Expedient 7/2016. RECONÈIXER la impossibilitat d'execució parcial del contracte de concessió de servei públic consistent en la gestió d’activitats esportives de tennis adjudicat a D’ARAU HOSTELERIA, SAU amb efectes del 12 de març de 2020, en haver estat tancades aquestes instal·lacions per la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i el Decret d’Alcaldia de 12 de març de 2020 i fins el 17 de maig de 2020 (ambdós inclosos).

11.Expedient 765/2020. APROVAR inicialment les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a arranjaments d’habitatges de la gent gran , persones amb dificultats de mobilitat o amb risc d’exclusió social.

12.Expedient 925/2020. APROVAR inicialment les Bases Reguladores dels ajuts per a la realització d’activitats esportives per prevenir el risc d’exclusió d’infants i adolescents 2020.

13.Expedient 1699/2019. APROVAR la despesa a favor de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Odena pel finançament del programa de desenvolupament d'un Pla d'Igualtat i Agent d'Igualtat programa 2019.

14.Expedient 856/2020. Adoptar el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 40 per cent per a 2030, adoptar mesures d’adaptació al canvi climàtic i per facilitar l’accés universal a una energia sostenible i segura.

15.Expedient 859/2020. FIXAR Festes Locals del municipi de Sta. Margarida de Montbui per al proper any 2021.

16.Expedient 552/2020. DONAR COMPTE, dels Decrets d'Alcaldia dictats per la declaració de l’estat d’alarma amb motiu de la crisis sanitària originada per la pandèmia de la COVID-19.

17.Expedient 946/2020. Dació de compte de DECRETS 2020 Ple ordinari 16/07/2020 (Del 13/05/2020 fins 06/07/2020)

18.Expedient 717/2020. Dació de compte JUNTES DE GOVERN LOCAL 2020 Legislatura 2019-2023 Ple de Juliol 2020.

19.PROPOSTES URGENTS

 

B) Activitat de control

 

C) Precs i preguntes

Convocatòria Ple Municipal 11-06-2020 4/2020

Data d'inici de la sessió 11-06-2020

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Ple Telemàtic

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Expedient 734/2020. APROVAR inicialment les Bases per a l’Atorgament d’ajuts socials a famílies per activitats d’estiu en l’àmbit del lleure (COVID-19).

Convocatòria Ple Municipal 21-05-2020 3/2020

Data d'inici de la sessió 21-05-2020

Hora d'inici de la sessió 19.00

Lloc Ple Telemàtic

Tipus Ordinària

Ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 21/11/2019. PLE/2019/14.

2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 19/12/2019. PLE/2019/15.

3. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 16/01/2020. PLE/2020/01.

4. Expedient 685/2020. Aprovació Modificació de Crèdit

5. Expedient 497/2020. APROVAR, l’adhesió de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, al Sistema Central de Contractació de l’Estat en totes les seves categories de subministraments i de serveis.

6. Expedient 677/2020. APROVAR inicialment la modificació de les «Bases Generals per a l’atorgament de subvencions a famílies per a les despeses d’escolarització»

7. Expedient 683/2020. APROVAR inicialment les Bases reguladores de la concessió d’ajuts reintegrables o “microcrèdits” per facilitar el retorn a l’activitat econòmica d’autònoms i petites i mitjanes empreses del municipi de Santa Margarida de Montbui, afectats per les mesures aplicades al conjunt de l’estat per combatre la pandèmia provocada pel COVID-19.

8. Expedient 676/2020. Ratificar el Decret d’Alcaldia núm.506/ 2020 de data 6-5-2020, de nomenament de l’alcalde, Sr. Jesús Miguel Juárez Tamayo i les regidores, Sres. Jésica Arroyo López i Sara Bergantiño Cabello, com a membres d’aquesta Corporació per a la formació del Comitè de Seguretat i Salut.

9. Expedient 688/2020. RATIFICAR els membres que formaran part de la Comissió Mixta Paritària encarregada del seguiment de l’Acord regulador de condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui i DESIGNAR als membres de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui.

10.Expedient 700/2020. Donar compte de la Execució del 1er trimestre del Pressupost 2020

11.Expedient 696/2020. Dació de compte de DECRETS Del 21/04/2020 fins 12/05/2020.

12.PROPOSTES URGENTS

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

C) PRECS I PREGUNTES

Convocatòria Ple Municipal 4-5-2020 2/2020

Data d'inici de la sessió 04-05-2020

Hora d'inici de la sessió 19.00

Lloc Sistema telemàtic per videoconferència Consorci Localret

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

1. Expedient 639/2020. RATIFICAR el Decret d’Alcaldia núm. 482/2020 de data 21 d’abril de 2020, d’Implantar un sistema telemàtic de funcionament de les sessions dels òrgans representatius i de govern locals mitjançant un sistema tecnològic de videoconferència.

2. Expedient 372/2020.APROVAR, l’encomana de gestió de l’AGIPH (assumpció de la Gestió Informatitzada del Padró d’Habitants dels ens locals) de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui a la Diputació de Barcelona.

3. Expedient 518/2020. APROVAR la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui i del Patronat de les Llars d’Infants.

4. Expedient 139/2020. APROVAR, la revisió de preus del contracte administratiu per a la gestió del servei públic consistent en la recollida de residus domèstics corresponents al exercici 2.019 presentada per la concessionària FCC Medio Ambiente S.A, de conformitat amb l’informe emès per l’enginyer amb data 12 de febrer de 2020.

5. Expedient 489/2017. RATIFICAR, la proposta de liquidació signada amb data 2 de març de 2020, amb la mercantil CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU, corresponent al Contracte administratiu per a la Redacció del Projecte Bàsic i Executiu de la Urbanització i Arranjament del talús de la Llera del riu Anoia a Santa Margarida de Montbui.

6. Expedient 1283/2019. DONAR COMPTE DE L'EXECUCIÓ TRIMESTRAL 3ER I 4RT TRIMESTRE

7. Expedient 508/2020. Donar compte del decret 2020-350 d'Aprovació de la Liquidació del Pressupost de 2019 de l'Ajuntament

8. Expedient 631/2020. Donar compte de l'Informe d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària de la liquidació 2019

9. Expedient 295/2020.Aprovació Compte de Recaptació ORGT 2019

10. Expedient 530/2020. Aprovació Compte de Recaptació de Multes 2019

11. Expedient 529/2020. Aprovació Modificació de crèdit del Pressupost 2020 i reconeixement extrajudicial de crèdit

12. Expedient 645/2020. Modificació de crèdit del Pressupost 2020

13. Expedient 476/2020. APROVAR la sol·licitud, per a l’any 2021, d’un nou Conveni interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, per a la prestació del servei de centre de dia “Montbui”, per a 25 places d’acolliment diürn per a persones grans dependents (servei CG – CDG), a Santa Margarida de Montbui.

14. Expedient 524/2020. APROVAR, la Modificació tècnica del Clausurat del Contracte Administratiu per a la gestió del Servei Públic consistent en la recollida de residus domèstics amb l’empresa FCC MEDIO AMBIENTE.

15. Expedient 345/2020. APROVAR la sol·licitud d’adhesió de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions del Consorci Localret.

16. Expedient 997/2019. RATIFICAR el Decret d’Alcaldia núm. 425/2020 de data 30 de març de 2020, referent a ORDENAR a la FUNDACIÓ SANITÀRIA SANT JOSEP, que ha de continuar desenvolupant la prestació de l’esmentat contracte des del 2 d’abril de 2020.

17. Expedient 88/2020. RATIFICAR l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 3 de febrer de 2020, referent a APROVAR INICIALMENT, el Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI) de Sta. Margarida de Montbui 2020-2025 així com SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA, el Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI) de Sta. Margarida de Montbui, per un termini de trenta dies.

18. Expedient 548/2020. APROVAR, el Manifest sobre el 8 Març de 2020, Dia Internacional de les Dones, per part de l’Ajuntament Ple de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui.

19. Expedient 552/2020. DONAR COMPTE, dels Decrets d'Alcaldia dictats per la declaració de l’estat d’alarma amb motiu de la crisi sanitària originada per la pandèmia de la COVID-19.

20. Expedient 38/2020. DONAR COMPTE, de l'acord de la Junta de Govern Local de data 20/01/2020 ref. a Aprovar la concessió de les felicitacions i condecoracions públiques als membres del cos de la policia local de Santa Margarida de Montbui, de la resta de cossos policials.

21. Expedient 528/2020. DONAR COMPTE, de la relació de decrets d'Alcaldia des del 07/01/2020 fins el 20/04/2020.

22. Expedient 100/2020. DACIÓ DE COMPTE, de la relació de Juntes de Govern Local
 


 

Convocatòria Ple Municipal 16-1-2020 1/2020

Data d'inici de la sessió 16-01-2020

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens Ajuntament Montbui

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

A) Part resolutiva

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 16/10/2019. PLE/2019/12.

2.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 30/10/2019. PLE/2019/13.

3.Expedient 25/2020. Aprovar inicialment la modificació de les «Bases generals que regularan l’atorgament d’ajuts econòmics a estudiants que cursin estudis en centres universitaris fora del terme municipal i als estudiants que cursin cicles formatius de grau superior i de grau mig en centres o escoles de formació professional situats a una distància a partir de 30 quilòmetres fora del terme municipal.

4.Expedient 582/2019. Aprovació xifres de població en data 1 de gener de 2019.

5.Expedient 1777/2019. RATIFICAR el Decret d’Alcaldia núm. 1587/2019 de data 20 de desembre de 2019, de APROVAR les despesesa favor de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Odena, amb destinació al finançament de les despeses generals de funcionament de la mateixaper a l’exercici 2019.

6.Expedient 895/2019. Donar compte del Decret núm. 1526/2019 de data 5 de desembre de 2019, ref. l'APROVACIÓ de la modificació dels vocals representants del Grup Municipal Partit dels socialistes de Catalunya, en la Comissió Informativa Permanent.

7.Expedient 28/2020. Dació de compte de DECRETS 2019/20 Ple ordinari 16/01/2020_Del 12/11/2019 FINS 06/01/2020

8.Expedient 1629/2019. Dació de compte JUNTES DE GOVERN LOCAL 2019 Legislatura 2019-2023 Ple

 

B) Activitat de control

 

C) Precs i preguntes

Convocatòria Ple Municipal 19-12-2019 15/2019

Data d'inici de la sessió 19-12-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00

Ordre del dia

 

Part resolutiva

1.Expedient 1711/2019. Aprovació del Pressupost de l'exercici 2.020

2.Expedient 217/2018. MODIFICAR l’aportació de l'Ajuntament a favor de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Odena, amb destinació al finançament del Servei públic de recollida d’animals domèstics (gossos) a la via pública, corresponents a l’exercici 2.018, a la baixa.

3.Expedient 1734/2019. APROVAR les despeses a favor de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Odena, amb destinació al finançament del Servei de recollida de gossos abandonats, per a l’exercici 2019.

4.Expedient 1646/2019. APROVAR les despeses a favor de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Odena, amb destinació al finançament de les despeses generals exercicis 2017 i 2018.

5.Expedient 1699/2019. APROVAR la despesa a favor de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Odena, pel finançament dels programes Pla d'Igualtat i Agent d'Igualtat, corresponents a l’exercici 2019

Convocatòria Ple Municipal 21-11-2019 14/2019

Data d'inici de la sessió 21-11-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala Actes Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

A) Part resolutiva

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 19/09/2019. PLE/2019/10.

2.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 16/10/2019. PLE/2019/11.

3.Expedient 1544/2019.APROVAR les despeses a favor de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Odena, pel finançament dels programes Pla d'Igualtat i Agent d'Igualtat corresponent l’exercici 2017

4.Expedient 1545/2019. APROVAR la despesa a favor de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Odena, pel finançament dels programes Pla d'Igualtat i Agent d'Igualtat corresponents a l’exercici 2018.

5.Expedient 146/2019. APROVAR INICIALMENT, el Pla de Verificació d’activitats Comunicades de Santa Margarida de Montbui 2020-2023.

6.Expedient 149/2018. MODIFICAR a la baixa l’Annex (4) al Conveni entre el Consell Comarcal de l'Anoia i la Corporació local per la prestació del Servei Comarcal de Recollida selectiva a 5 municipis, per a l’exercici 2019.

7.Expedient 1588/2019. NOMENAR al Sr. Adrià Castelltort Mascó Regidor de Medi Ambient de Santa Margarida de Montbui, com a representant de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

8.Expedient 1589/2019. Donar compte del Pla de Control Financer 2019

9.Expedient 895/2019. DONAR COMPTE del Decret d’Alcaldia núm. 1390/2019 de data 31 d’octubre de 2019, referent a NOMENAR en règim de dedicació parcial amb efectes 1 de novembre de 2019 els Regidors de l’equip de govern i les retribucions dels membres de la Corporació municipal que exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació parcial.

10.Expedient 1583/2019. Dació de compte de DECRETS 2019 Ple ordinari 21/11/2019_Del 10/09/2019 FINS 11/11/2019.

11.Expedient 1311/2019. Dació de compte JUNTES DE GOVERN LOCAL 2019. Legislatura 2019-2023. Ple de Novembre'19.

12.Expedient 1587/2019. Moció presentada conjuntament pels Grups Municipals ARA MONTBUI/SOM MONTBUI-ERC per Donar suport al Correllengua 2019 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat. 

13.Expedient 1610/2019. ADHERIR-SE al manifest del Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones 25 de Novembre de 2019.

14.PROPOSTES URGENTS

 

B) Activitat de control

C) Precs i preguntes

Convocatòria Ple Municipal 30-10-2019 13/2019

Data d'inici de la sessió 30-10-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Saló de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 

A) Part resolutiva

1.Expedient 895/2019. APROVAR la modificació dels punts primer a sisè dels acords adoptats pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària de data 9 de juliol de 2019, corresponent a les retribucions dels càrrecs electes.

2.Expedient 777/2019. Aprovació del Compte General exercici 2018

3.Expedient 1502/2019. APROVAR la moificació d'Ordenances Fiscals per l'exercici 2020.

4.Expedient 1464/2019. APROVAR la modificació de Crèdits del Pressupost 2019.

Convocatòria Ple Municipal 16-10-2019 12/2019

Data d'inici de la sessió 16-10-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Ajuntament de Montbui

Tipus Urgent

Ordre del dia

 

A) Part resolutiva

1.APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA URGÈNCIA DE L’ASSUMPTE INCLÒS COM A PUNT EN L’ORDRE DEL DIA DE CONFORMITAT AMB L’ARTICLE 79 DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS ENS LOCALS.

2.Expedient 1468/2019. Moció presentada conjuntament pels Grups Municipals ARA MONTBUI/SOM MONTBUI-ERC davant la sentència del Procés.

Convocatòria Ple Municipal 16-10-2019 11/2019

Data d'inici de la sessió 16-10-2019

Hora d'inici de la sessió 13.30

Lloc Saló de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 

A) Part resolutiva

1.CELEBRACIÓ DEL SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS CORRESPONENTS A LES ELECCIONS GENERALS 10 DE NOVEMBRE DE 2019.

Convocatòria Ple Municipal 19-9-2019 10/2019

Data d'inici de la sessió 19-09-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala Actes Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

A) Part resolutiva

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 15/06/2019. PLE/2019/07.

2.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 09/07/2019. PLE/2019/8.

3.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 18/07/2019. PLE/2019/9.

4.Expedient 1264/2019. APROVAR els dies festius addicionals d’obertura comercial autoritzada aplicables a l’àmbit territorial municipal de Santa Margarida de Montbui.

5.Expedient 1280/2019. Modificació de Crèdit

6.Expedient 446/2019. MODIFICAR l’Acord del Ple del 29/03/2019 ref. a "AUTORITZAR a l’Alcalde-President de la Corporació, per a la signatura de la pròrroga del conveni esmentat en l’acord dispositiu segon en nom i representació de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui..."

7.Expedient 351/2019. ACCEPTAR la documentació acreditativa de la titularitat dels béns, ACCEPTAR els suggeriments en fase d’informació pública i APROVAR DEFINITIVAMENT, el Projecte Executiu d’Urbanització de Vial per a Vianants i Bicicletes, paral·lel a la Ctra. De Valls, Fase I, a Sta. Margarida de Montbui.

8.Expedient 1286/2019. Moció presentada pel Grup Municipal ARA MONTBUI, ref. a MOCIÓ EN SUPORT A LA LLEI 24/2015 I CONTRA EL TALL DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC A LES FAMÍLIES AMB DEUTE, PER PART D'ENDESA I ALTRES COMPANYIES.

9. Expedient 1283/2019. Donar compte del 1r i 2n trimestres de l'execució del Pressupost de 2019.

10.Expedient 1282/2019. Dació de compte de DECRETS 2019 Ple ordinari 19/9/2019_Del 9-7-2019 fins 9-9-2019.

11.Expedient 1276/2019. Dació de compte JUNTES DE GOVERN LOCAL 2019 Legislatura 2019-2023 Ple de setembre

12. Propostes urgents 

B) Activitat de control

C) Precs i preguntes

 

 

 

 

Convocatòria Ple Municipal 18-7-2019 9/2019

Data d'inici de la sessió 18-07-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala Plens Ajuntament

Ordre del dia

 A) Part Resolutiva

 

1.Expedient 773/2019. Bonificació d’ICIO i taxa per llicència d’obres al Bisbat de Vic

2.Expedient 87/2017. PRORROGAR EL PLA INTERN D'IGUALTAT DE L'AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

3.Exp. 1055/2019. APROVAR inicialment la modificació de les «Bases Generals per a l’atorgament de subvencions a famílies en situacions socioeconòmiques desfavorides per a l’adquisició d’ajuts escolars».

4.Expedient 719/2019. Aprovar l´annex del Pacte de Condicions de Treball del personal funcionari i personal laboral de l´Ajuntament de Santa Margarida de Montbui segons l’acord de la Comissió Mixta Paritària de 25 d’abril de 2019 i amb efectes retroactius a 1 de gener de 2019.

5.Exp. 997/2019. RATIFICAR el Decret d’Alcaldia núm. 882/2019 de data 2 de juliol de 2019, de PRORROGA FORÇOSA del contracte administratiu de gestió del servei públic consistent en l’acolliment diürn de persones grans amb dependència en un centre de dia municipal a la FUNDACIÓ SANITÀRIA SANT JOSEP.

6.Expedient 841/2019. Fixar com a Festes Locals del municipi de Sta. Margarida de Montbui per al proper any 2020.

7.Exp. 895/2019. Dació de compte del Decret núm. 944/2019 de data 10 de juliol de 2019. Ref. NOMENAR, els representants dels diferents Grups Municipals en la Comissió Informativa Permanent.

8.Expedient 1081/2019. Dació de compte de DECRETS 2019 Ple ordinari 18/07/2019_Del 28 DE MAIG FINS EL 8 DE JULIOL DE 2019.

9.Expedient 930/2019. Dació de compte JUNTES DE GOVERN LOCAL 2019 Legislatura 2015-2019.

10. Propostes urgents

 

B) Activitat de control

 

C) Precs i preguntes

 

Convocatòria Ple Municipal 9-7-2019 8/2019

Data d'inici de la sessió 09-07-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala Plens Ajuntament Montbui

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1.Exp. 895/2019. DONAR COMPTE de la constitució dels grups polítics municipals i dels seus integrants i portaveus.

2.Exp. 895/2019. 1.- MOCIÓ PER APROVAR el règim de dedicacions i indemnitzacions per assistència, dels càrrecs electes de la Corporació, així com les seves retribucions.

3.Exp. 895/2019. 2.- MOCIÓ PER DETERMINAR que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, se celebraran el 3er dijous no festiu de cada dos mesos a les 19:00 hores, a la Sala de Plens de la Corporació Municipal, o lloc habilitat a l’efecte, fixant-se com a primer Ple Ordinari pel mandat 2.019-2.023, el dia 18 de juliol de l’any 2.019.

4.Exp. 895/2019. 3.- MOCIÓ PER EFECTUAR, la DELEGACIÓ del Ple en la Junta de Govern Local.

5.Exp. 895/2019. 4.- MOCIÓ PER ACORDAR la creació de la Comissió Informativa permanent.

6.Exp. 895/2019. 5.- MOCIÓ PER DETERMINAR que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local se celebraran el 1er i 3er dilluns no festiu de mes a les 15:00 hores a la Sala de Juntes de la Corporació municipal o lloc habilitat a l’efecte.

7.Exp. 895/2019. 6.- MOCIÓ PER NOMENAR vocals del Consell Rector del Patronat Municipal Escoles Bressol (Llars d’Infants) en representació de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui.

8.Exp. 895/2019. 7.- MOCIÓ PER NOMENAR com a representants municipals en el Consell Escolar Municipal de Santa Margarida de Montbui.

9.Exp. 895/2019. 8.- MOCIÓ PER NOMENAR com a representant municipal a la Sra. CORAL VAZQUEZ HONTORIA, en els Consells Escolars dels centres docents públics de nivell no universitari d'aquest municipi.

10.Exp. 895/2019. 9.- MOCIÓ PER DESIGNAR com a representants d’aquesta

  Corporació en el CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL.

11.Exp. 895/2019. 10.- MOCIÓ PER DESIGNAR com a representants d’aquesta Corporació municipal en el CONSORCI LOCALRET.

12.Exp. 895/2019. 11.- MOCIÓ PER DESIGNAR com a representants del Municipi de Santa Margarida de Montbui en la JUNTA GENERAL de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena.

13.Exp. 895/2019. 12. MOCIÓ PER NOMENAR com a representants de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui en els òrgans de govern de la Mancomunitat per a l’atenció dels minusvàlids psíquics de la Comarca de l’Anoia.

14.Exp. 895/2019. 13.- MOCIÓ PER NOMENAR com a representants de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui en l’Assemblea General del Consorci la Tossa de Montbui.

15.Exp. 895/2019. 14.- MOCIÓ PER DESIGNAR com a representant de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui en el Ple del Consorci per a la Gestió de la Televisió Local Digital Pública de la demarcació d’Igualada.

16.Exp. 895/2019. DACIÓ DE COMPTE del Decret 839/2019 ref. a APROVAR la nova configuració de la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori.

17.Exp. 895/2019. DACIÓ DE COMPTE del Decret 901/2019 de Modificació del Decret 839/2019 de data 19 de juny de 2019 ref. a APROVAR la nova configuració de la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori.

18.Exp. 895/2019. DACIÓ DE COMPTE del Decret 840/2019 ref. a NOMENAR Tinents d'Alcalde d'aquest Ajuntament amb efectes des del dia d'avui, als/a les Regidors/Regidores els següents membres de la Junta de Govern Local.

19.Exp. 895/2019. DACIÓ DE COMPTE del Decret 902/2019 de Modificació del Decret 840/2019 de data 19 de juny de 2019, ref. ref. a NOMENAR Tinents d'Alcalde d'aquest Ajuntament.

20.Exp. 895/2019. DACIÓ DE COMPTE del Decret 861/2019 ref. a EFECTUAR a favor dels Regidors, una delegació general d’atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les seus respectius àmbits d’actuació.

21.Exp. 895/2019. DACIÓ DE COMPTE del Decret 904/2019 de Modificació Decret 861/2019 de data 26 de juny de 2019 ref. a EFECTUAR a favor dels Regidors, una delegació general d’atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les seus respectius àmbits d’actuació.

 

B) Activitat de control

 

C) Precs i preguntes 

Convocatòria Ple Municipal 15-6-2019 7/2019

Data d'inici de la sessió 15-06-2019

Hora d'inici de la sessió 11:00

Lloc Sala Plens Ajuntament Montbui

Ordre del dia

 

A) Part resolutiva

1.Sessió pública de Constitució del nou Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, així com l’elecció de l’Alcalde-President.

Convocatòria Ple Municipal 12-6-2019 6/2019

Data d'inici de la sessió 12-06-2019

Hora d'inici de la sessió 13:00

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 

A) Part resolutiva

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 3 d'abril de 2019. PLE/2019/3.

2.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 29 d'abril de 2019. PLE/2019/4.

3.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 31 de Maig de 2019. PLE/2019/5.

Convocatòria Ple Municipal 31-5-2019 5/2019

Data d'inici de la sessió 31-05-2019

Hora d'inici de la sessió 13:00

Lloc Sala Plens Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

 A) Part resolutiva

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 29/03/2019. PLE/2019/2.

2.Expedient 851/2019. Dació de compte de DECRETS 2019 Ple ordinari 31/05/2019_Del 19 DE MARÇ FINS EL 27 DE MAIG DE 2019.

3.Expedient 588/2019. Dació de compte de la relació de Juntes de Govern Local Ple ordinari.

 B) Activitat de control

 C) Precs i preguntes

 

Convocatòria Ple Municipal 29-4-2019 4/2019

Data d'inici de la sessió 29-04-2019

Hora d'inici de la sessió 13:00

Lloc Sala Plens Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 

A) Part resolutiva

1.CELEBRACIÓ DEL SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS CORRESPONENTS A LES ELECCIONS MUNICIPALS I DEL PARLAMENT EUROPEU DEL DIA 26 DE MAIG DE 2019.

Convocatòria Ple Municipal 3-4-2019 3/2019

Data d'inici de la sessió 03-04-2019

Hora d'inici de la sessió 13.30

Lloc Sala Plens Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 

A) Part resolutiva

1.CELEBRACIÓ DEL SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS CORRESPONENTS A LES ELECCIONS GENERALS DEL 28 D'ABRIL DE 2019.

2.Expedient 1397/2017. VALORAR positivament i APROVAR INICIALMENT el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Margarida de Montbui, juntament amb l’estudi ambiental estratègic i resta de documents annexos redactat per l’equip de la mercantil LAND URBANISME I PROJECTES, SLP.

Convocatòria Ple Municipal 29-3-2019 2/2019

Data d'inici de la sessió 29-03-2019

Hora d'inici de la sessió 13:00

Lloc Sala de Plens Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 30/11/2018. PLE/2018/7.

2.Aprovació de l'acta anterior de data 28/12/2019. PLE/2018/8.

3.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 25/01/2019. PLE/2019/1.

4.Expedient 351/2019. APROVAR INICIALMENT, el Projecte Executiu d’Urbanització de Vial per a Vianants i Bicicletes, paral·lel a la Ctra. De Valls, Fase I, a Sta. Margarida de Montbui, presentat per l’enginyer de CCP Ramon i Josep Vall Abad de l’empresa Estudi d’Enginyeria Vall SLP.

5.Expedient 278/2019. RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 4 de març de 2019, d’APROVAR INICIALMENT, Projecte Constructiu d’Arranjament i Reforç del Mur d’Escullera del riu Anoia al barri del Pi de Sta. Margarida de Montbui.

6.Expedient 149/2018. APROVAR, l’Annex al Conveni entre el Consell Comarcal de l'Anoia i la Corporació local per la prestació del Servei Comarcal de Recollida selectiva a 5 municipis, per a l’exercici 2019 amb efectes 1 de març de 2019.

7.Expedient 70/2016. APROVAR l'Adhesió a la segona pròrroga del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Cataluny adjudicat a ENDESA ENERGIA, SAU per un termini de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019,

8.Expedient 446/2019. RATIFICAR les signatures de data 29 de novembre i 04 de desembre de 2018 relatives a la pròrroga del Conveni interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, per a 25 places d’acolliment diürn per a persones grans dependents (servei CG-CDG), de Santa Margarida de Montbui, per a l’exercici 2019.

9.Expedient 500/2019.DACIÓ DE COMPTE EXECUCIÓ 4RT TRIMESTRE PRESSUPOST 2018

10.Expedient 382/2019. Donar compte de la Liquidació del Pressupost 2018

11.Expedient 414/2019. Modificació de Crèdit

12.Expedient 495/2019. Aprovació Compte de Recaptació 2018 de l'ORGT

13.Expedient 496/2019. Aprovació Compte de Recaptació de Multas 2018 de l'ORGT

14.Expedient 445/2019. APROVAR la pròrroga, per a l’any 2019, del contracte-programa entre l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui i la SPM Montbui Activa, SL, per a la gestió de tots els espais del Centre Cultural Mont-Àgora.

15.Expedient 136/2019. Dació de compte de la relació de Juntes de Govern Local realizades

16.Expedient 499/2019. Dació de comptes dels Decrets 2019, des del 15 de gener al 18 de març de 2019.

17.PROPOSTES URGENTS

 

B) Activitat de control

 

C) Precs i preguntes

 

Convocatòria Ple Municipal 25-1-2019 1/2019

Data d'inici de la sessió 25-01-2019

Hora d'inici de la sessió 13:00

Lloc Sala Juntes Ajuntamente

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

A) Part resolutiva

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 27/07/2018. PLE/2018/5.

2.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 28/09/2018. PLE/2018/6.

3.Expedient 149/2018. APROVAR, l’Annex al Conveni entre el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, per a la prestació del Servei Comarcal de recollida selectiva a 5 municipis.

4.Expedient 105/2019. APROVAR el nou horari d’atenció a la ciutadania i de Registre d’Entrades i Sortides presencial de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui amb efectes des de l’1 de febrer de 2019.

5.Expedient 80/2018. Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 1.494/2018 de data 28 de desembre de 2018, d'aplicació de l’increment addicional del 0,3% de la massa salarial que puja 3.911,30 EUROS amb efectes 1 de gener de 2018 en concepte de complement de productivitat amb caràcter lineal a cada treballador (personal laboral i funcionari )

6.Expedient 59/2019. RATIFICAR l’acord del Consorci La Tossa de Montbui, en sessió ordinària de data 21 de desembre de 2018, de modificació dels articles següents dels Estatuts del Consorci de la Tossa de Montbui.

7.Expedient 822/2018.DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT, PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA, DEL JUTGE DE PAU TITULAR DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI, PARTIT JUDICIAL D’IGUALADA AL SR. XAVIER CLARAMUNT CANTARELL.

8.Expedient 89/2019. Dació de compte de la relació de decrets des del dia 20 de novembre de 2018 fins el 14 de gener de 2019.

9.Expedient 1423/2018. Dació de compte de la Relació de Juntes de Govern Local celebrades des del 13 de novembre del 2018 fins el 14 de gener de 2019.

B) Activitat de control

C) Precs i preguntes

 

Convocatòria Ple Municipal 8/2018

Data d'inici de la sessió 28-12-2018

Hora d'inici de la sessió 13:00

Lloc Sala de Plens Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 

A) Part resolutiva

1.Expedient 1497/2018. Elaboració i Aprovació del Pressupost de l'exercici 2019

2.Expedient 1470/2018. Aprovar inicialment la modificació de les «Bases generals que regularan l’atorgament d’ajuts econòmics a estudiants que cursin estudis en centres universitaris públics o concertats fora del terme municipal i als estudiants que cursin cicles formatius de grau superior i de grau mig en centres o escoles de formació professional públics o concertats situats a una distància superior a 30 quilòmetres fora del terme municipal», que s’adjunten com annex.

3.Expedient 403/2018. Aprovar les xifres de població resultants de la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2018.

B) Activitat de control

Convocatòria Ple Municipal 30-11-2018 7/2018

Data d'inici de la sessió 30-11-2018

Hora d'inici de la sessió 13:00

Lloc Sala de Plens Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 23/03/2018. PLE/2018/2

2.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 25/05/2018. PLE/2018/3.

3.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 11/06/2018. PLE/2018/4.

4.Expedient 1454/2017. APROVAR INICIALMENT la Modificació del Reglament de Barems Prestacions Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, en els termes que figuren en l'expedient.

5.Expedient 680/2018. APROVAR INICIALMENT, de conformitat amb l'art. 49 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Regim Local, la Modificació i adaptació del Reglament Regulador de la Biblioteca Municipal en els termes que figuren en l'expedient.

6.Expedient 1369/2018. RECLAMAR al Govern de la Generalitat de Catalunya el pagament de les subvencions per al finançament de les llars d’infants de titularitat municipal del nostre municipi, per als cursos escolars des del 2012-2013 fins al curs 2018-2019, a raó de 1300 €/alumne i curs, d’acord amb allò que estipulen la llei 5/2004, de 09 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, i la llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació de Catalunya.

7.Expedient 1253/2018. Interpretació Ordenança Fiscal 3 IVTM

8.Expedient 1412/2018. Modificació de Crèdit

9.Expedient 1400/2018. APROVAR els criteris de justificació de les indemnitzacions dels grups municipals de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui.

10.Expedient 1302/2018.RATIFICAR el Decret d’Alcaldia núm. 1239/2018 de data 30 d’octubre de 2018, d’Aprovació dels dos dies festius addicionals d’obertura comercial.

11.Expedient 1357/2018. APROVAR, el Manifest Unitari del dia 25 de novembre de 2018, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.

12.Expedient 1366/2018. APROVAR el Protocol d’actuació, davant les violències sexuals en espais festius de la Mancomunitat Intermunicipal de la conca d’Òdena per als municipis de l’Àrea d’Igualtat de la Mancomunitat.

 13.Expedient 1332/2018. Moció presentada pel Grup Municipal JPM-ERC-AM Per un debat sincer amb la comunitat educativa sobre un nou marc regulatiu integral de l'espai del migdia als centres educatius de titularitat pública.

14.Expedient 1426/2018. APROVAR i per tant DONAR CONFORMITAT a l’acord adoptat per la Mesa de Negociació-Comissió Mixta Paritària amb data 23 de novembre de 2018, de complementar les prestacions que percebrà el personal en el règim general de la Seguretat Social, fins al 100%.

15.Expedient 1314/2018. DONAR COMPTE AL PLE DE L'EXECUCIÓ DEL 3ER TRIMESTRE DEL PRESSUPOST DE 2018

16.Expedient 1410/2018. Dació de compte de la relació de Decrets des del 19 de setembre al 19 de novembre de 2018.

17.Expedient 1092/2018. Dació de compte de la relació de Juntes de Govern local, celebrades des del 17 de setembre al 12 de novembre de 2018.

B) Activitat de Control

C) Precs i preguntes

 

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

C) PRECS I PREGUNTES 

Convocatòria Ple Municipal 28-9-2018 6/2018

Data d'inici de la sessió 28-09-2018

Hora d'inici de la sessió 13.00

Lloc Sala de Plens Ajuntament de Montbui

Tipus Ordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Expedient 822/2018. PROPOSAR al Ple de la Corporació que s’esculli Jutge de Pau TITULAR, d’entre els candidats presentats, mitjançant votació personal, directa i secreta de tots els regidors/regidores.

2. Expedient 1020/2017. MODIFICAR l’acord dispositiu segon de l’acord de Ple de l’Ajuntament de data 23 de juny de 2015 en el sentit següent: DETERMINAR que les sessions ordinàries de la Junta de Govern local se celebraran amb caràcter quinzenal.

3. Expedient 366/2018. Aprovació del compte general exercici 2017

4. Expedient 990/2018. DONAR COMPTE EXECUCIÓ 1ER I 2ON TRIMESTRE PRESSUPOST 2018

5. Expedient 1080/2018. Dació de compte de DECRETS 2018 Ple ordinari 28/09/2018_Del 17 de juliol de 2018 fins el 18 de setembre de 2018

6. Expedient 969/2018. Dació de compte de la relació de Juntes de Govern Local celebrades des de l'últim Ple ordinari.

7. Propostes urgents. 

 

B) Activitat de control

C) Precs i preguntes

Convocatòria Ple Municipal 27-7-2018 5/2018

Data d'inici de la sessió 27-07-2018

Hora d'inici de la sessió 13:00

Lloc Sala de plens municipal

Tipus Ordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 22/12/2017. PLE/2017/8

2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 26/01/2018. PLE/2018/1.

3. Expedient 451/2017. VERIFICAR, el Text Refós de la Modificació puntual de Normes Subsidiàries de Planejament de Santa Margarida de Montbui per canvi de qualificació urbanística d’un immoble.

4. Expedient 653/2018. APROVAR, l’adhesió de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, al Sistema Central d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya en totes les seves categories de subministraments i de serveis, així com APROVAR, el conveni model de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui i la Comissió Central de Subministraments.

5. Expedient 936/2018. Aprovar la modificació de crèdits núm. 936/2018 del pressupost de la Corporació per l’exercici 2018.

6. Expedient 937/2018. Aprovar el règim de fiscalització i intervenció prèvia limitada per tot tipus de despeses i obligacions, considerant transcendents en el procés de gestió els extrems fixats en l'Acord del Consell de Ministres previst a l’article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, vigent en cada moment.

7. Expedient 873/2018. APROVAR, la Declaració Institucional 28 de juny, Dia per l’Alliberament de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals.

8. Expedient 822/2018. DONAR COMPTE, del Decret d’alcaldia núm. 806/2018 de data 12 de juliol de 2018, d’ INCOAR, expedient administratiu per a l’elecció del nou Jutge de Pau TITULAR del Jutjat de Pau del Municipi de Santa Margarida de Montbui.

9. Expedient 938/2018. Dació de compte de DECRETS 2018 Ple ordinari 27/07/2018 Del 14 de maig de 2018 fins el 16 de juliol de 2018.

10.Expedient 595/2018. DACIÓ de compte de les Juntes de Govern Local del 14/5/2018 fins 09/07/2018.

11.PROPOSTES URGENTS

B) Activitat de control

C) Precs i preguntes

Convocatòria Ple Municipal 11-6-2018 4/2018

Data d'inici de la sessió 11-06-2018

Hora d'inici de la sessió 13:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Urgent

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA URGÈNCIA DE L’ASSUMPTE INCLÒS COM A PUNT EN L’ORDRE DEL DIA DE CONFORMITAT AMB L’ARTICLE 79 DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS ENS LOCALS.

2. Expedient 730/2018. APROVAR INICIALMENT, si s’escau la modificació de l’art.2 dels Estatuts de la Societat de Capital íntegrament municipal MONTBUI ACTIVA S.L. que regula l’objecte social.

Convocatòria Ple Municipal 25-5-2018 3/2018

Data d'inici de la sessió 25-05-2018

Hora d'inici de la sessió 13.00

Lloc Sala d'Actes Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

A) Part resolutiva

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 28/07/2017. PLE/2017/5.

2.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 02/10/2017. PLE/2017/6.

3.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 24/11/2017. PLE/2017/7.

4.Expedient 262/2018. APROVAR, la revisió de preus del contracte administratiu per a la gestió del servei públic consistent en la recollida de residus domèstics corresponents al exercici 2.017 presentada per la concessionària FCC Medio Ambiente S.A, de conformitat amb l’informe emès per l’enginyer amb data 3 de maig de 2018.

5.Expedient 552/2018. APROVAR INICIALMENT, el Projecte Bàsic i Executiu d’intervenció al Castell de la Tossa, al terme municipal de Santa Margarida de Montbui, presentat per la Diputació de Barcelona, per un import de CENT QUARANTA-SIS MIL CENT QUARANTA-SET EUROS (146.147,00 €) més el 21 % d’IVA, TRENTA MIL SIS-CENTS NORANTA AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS (30.690,87 €) essent el total de CENT SETANTA-SIS MIL VUIT-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS (176.837,87 euros).

6.Expedient 583/2018. Aprovar inicialment la modificació de les «Bases Generals per a l’atorgament de subvencions a famílies en situacions socioeconòmiques desfavorides per a l’adquisició de llibres de text».

7.Expedient 535/2018. RATIFICAR el Decret d’Alcaldia núm. 0500/2018 de data 09 de maig de 2018, de Donar la conformitat al projecte Reinmet emmarcat en el Foment de l’Ocupació a la Indústria Local de la Diputació de Barcelona que durà a terme la MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE LA CONCA D’ÒDENA.

8.Expedient 549/2018. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal PSC sobre la Xarxa d’Impulsors als municipis de la Garantia Juvenil

9.Expedient 590/2018. Aprovar Moció presentada pel Grup Municipal JPM-ERC-AM de denúncia a la Criminalització dels CDR per part de l'aparell de l'Estat Espanyol.

10.Expedient 591/2018. Aprovar la Moció presentada pel Grup Municipal JPM-ERC-AM per l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l'Estat Espanyol.

11.Expedient 592/2018. Aprovar la Moció presentada pel Grup Municipal JPM-ERC-AM en defensa de la llibertat d'expressió.

12.Expedient 593/2018. Aprovar la Moció presentada pel Grup Municipal JPM-ERC-AM en defensa del Model sanitària català i la universalització de l'atenció sanitària.

13.Expedient 578/2018.Dació de compte de DECRETS 2018 Ple ordinari 25/05/2018 Del 13 de març 2018 fins el 13 de maig de 2018

14.Expedient 340/2018. Dació de compte de la relació de Juntes de Govern Local des de l'últim Ple ordinari.

15.Propostes urgents

B) Activitat de control

C) Precs i preguntes

Convocatòria Ple Municipal 23-3-2018 2/2018

Data d'inici de la sessió 23-03-2018

Hora d'inici de la sessió 13.00 hores

Lloc Sala d'Actes Ajuntament de Montbui

Tipus Ordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 26/05/2017. PLE/2017/4

2. Expedient 7/2016. INTERPRETAR el contracte administratiu de Concessió del Servei Públic consistent en la Gestió i Prestació d’activitats esportives en la Modalitat de Tennis, amb la mercantil D’ARAU HOSTELERIA, SAU.

3. Expedient 616/2017. APROVAR INICIALMENT, de conformitat amb l'art. 49 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Regim Local, l’Ordenança General d’Ordenació de la Via Pública de Santa Margarida de Montbui, en els termes que figuren en l'expedient.

4. Expedient 293/2018. APROVAR la sol·licitud, si s’escau, per a l’any 2019, d’una pròrroga del Conveni interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, per a la prestació del servei de centre de dia “Montbui”, per a 25 places d’acolliment diürn per a persones grans dependents (servei CG – CDG), a Santa Margarida de Montbui.

5. Expedient 325/2018. APROVACIÓ COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE MULTES DE L'ORGT 2017

6. Expedient 322/2018.APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE TRIBUTS DE L'ORGT 2017

7. Expedient 251/2018. Bonificació ICIO i Llicència urbanística a Artesanas del Corazón 2015

8. Expedient 344/2018. APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST 2018

9. Expedient 346/2018. Aprovar el Manifest del dia Internacional de les dones 8 de Març de 2018

10.Expedient 217/2018. RATIFICAR el Decret d'alcaldia núm. 185/2018, de data 23 de febrer de 2018, de Donar la conformitat a la contractació per la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’ Òdena del servei públic de recollida d’animals domèstics (gossos) abandonats/perduts a la via pública.

11.Expedient 233/2018. RATIFICAR el Decret d’Alcaldia núm. 158/2018 de data 23 de febrer de 2018, pel qual es fixa una retribució en concepte de gratificació al secretari d’aquest Ajuntament, Sr. Jordi Gasulla Sabaté, per un import brut anual de 26.709,28 €.

12.Expedient 363/2018. Fixar com a Festes Locals del municipi de Sta. Margarida de Montbui per al proper any 2019, els dies 23 d’abril, Dimarts de Pasqua, i 22 de Juliol, Festa Major.

B) Activitat de control

13.Expedient 278/2018. Donar compte del Decret 2018-203 d'aprovació de la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament exercici 2017.

14.Expedient 339/2018. Donar compte de l'execució del 4rt trimestre del pressupost 2017 i del PMP.

15.Donar compte de la Resolució de la Presidència núm. 2/2018 d'Aprovació de la liquidació del Pressupost del Consorci La Tossa de Montbui, de l'exercici 2017.

16.Donar compte de la Resolució de la Presidència núm. 18/2018 d'Aprovació de la liquidació del Pressupost del Patronat Llar d'Infants Municipals de l'exercici 2017.

17.Expedient 338/2018. Dació de compte de DECRETS 2018 Ple ordinari 23/03/2018 Del 12 de gener 2018 fins el 12 de març de 2018.

18.Expedient 44/2018. DACIÓ DE COMPTE, de la relació de Juntes de Govern Local celebrades.

C) Precs i preguntes

Convocatòria Ple Municipal 26-1-2018 1/2018

Data d'inici de la sessió 26-01-2018

Hora d'inici de la sessió 13.00

Lloc Sala d'Actes Ajuntament de Montbui

Tipus Ordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Expedient 789/2017. APROVAR INICIALMENT, de conformitat amb l'art. 49 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Regim Local, la Modificació de l’Ordenança Municipal d’aparcaments de Santa Margarida de Montbui, en els termes que figuren en l'expedient.

2. Expedient 61/2018. APROVAR la pròrroga, per a l’any 2018, del contracte-programa entre l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui i la SPM Montbui Activa, SL, per a la gestió de tots els espais del Centre Cultural Mont-Àgora.

3. Expedient 59/2018. Moció presentada pel GRUP MUNICIPAL ICV-EUiA-E per instar al govern de la Generalitat de Catalunya a resoldre els compromisos adquirits per al cofinançament de les escoles bressol Municipals.

4. Expedient 65/2018. MOCIO presentada pel Grup Municipal PSC per exigir a la Generalitat de Catalunya l'abonament del deute pendent de les Escoles Bressols Municipals.

5. Expedient 576/2017. PROPOSAR al Ple de la Corporació que s’esculli Jutge de Pau SUBSTITUT, d’entre els candidats presentats, mitjançant votació personal, directa i secreta de tots els regidors/regidores.

6. Expedient 1460/2017. DACIÓ DE COMPTE, de la relació de Juntes de Govern Local celebrades.

7. Expedient 45/2018.Dació de compte de DECRETS 2018 Ple ordinari 26/01/2018 Del 16 de novembre de 2017 fins el 11 de gener de 2018.

B) Activitat de control

C) Precs i preguntes 

Convocatòria Ple Municipal 22-12-2017 8/2017

Data d'inici de la sessió 22-12-2017

Hora d'inici de la sessió 13.00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 31/03/2017. PLE/2017/3

2. Expedient 1510/2017. Aprovació del Pressupost 2018

3. Expedient 451/2017. APROVAR PROVISIONALMENT la proposta de modificació puntual de Normes Subsidiàries de Planejament de Santa Margarida de Montbui per canvi de qualificació urbanística d’un immoble.

4. Expedient 1438/2017. Declaració d'especial interés i utilitat municipal el projecte de reforma del CAP

5. Expedient 7/2016. INCOAR expedient administratiu per a la interpretació del contracte de Concessió del Servei Públic consistent en la Gestió i Prestació d’activitats esportives en la Modalitat de Tennis, amb la mercantil D’ARAU HOSTELERIA, SAU, contracte que va ser formalitzat mitjançant document administratiu en data 30 de maig de 2017, en el sentit que al canon aplicable a la concessió no s’ha d’aplicar IVA.

6. Expedient 490/2017. Bases concessió ajuts a estudis superiors

7. Expedient 559/2017. Aprovar les xifres de població resultants de la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2017.

8. Expedient 1522/2017.APROVAR la despesa per import de DISSET MIL TRES-CENTS SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (17.307,34 €), a favor de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Odena, amb destinació al finançament de les despeses generals de funcionament de la mateixa, corresponents a l’exercici 2.016.

9. Expedient 1523/2017. APROVAR la despesa per import de CINC MIL DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (5.265,21 €) a favor de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Odena, pel finançament del programa de desenvolupament d’un Pla d’Igualtat, programa 2016.

10.Expedient 1524/2017. APROVAR la despesa per import de QUATRE MIL NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (4.095,29 €) a favor de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Odena, per a la contractació d’un Agent d’igualtat, corresponents al programa 2.016

Convocatòria Ple Municipal 24-11-2017 7/2017

Data d'inici de la sessió 24-11-2017

Hora d'inici de la sessió 13.00

Lloc Saló de sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

A) Part resolutiva

1.Celebració del sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals corresponents a les Eleccions al Parlament de Catalunya 2017, del dia 21 de Desembre de 2017.

2.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 27/01/2017. PLE/2017/1

3.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 27/02/2017. PLE/2017/2

4.Expedient 1367/2017. Declarar d'especial interés i utilitat municipal, per concòrrer circumstàcies socials, el projecte d'implantació d'un element prefabricat (marquesina) per l'ambulància del SEM

5.Expedient 1423/2017. Aprovar, si s'escau, MOCIÓ presentada pel Grup Municipal JXM-ERC-AM, ref. a Declaració Institucional per la llibertat de les preses i presos Polítics.

6.Expedient 1444/2017.Aprovar, si s'escau, el Manifest Unitari dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones, 25 de novembre de 2017.

7.Expedient 1432/2017.DONAR COMPTE DE L'EXECUCIÓ DEL 3ER TRIMESTRE DEL PRESSUPOST 2017

8.Expedient 576/2017. Donar compte del Decret 1119/2017 d’INCOAR NOVAMENT, expedient administratiu per a l’elecció del nou Jutge de Pau Substitut del Jutjat de Pau del Municipi de Santa Margarida de Montbui.

9.Expedient 1211/2017. Donar compte de la relació de Juntes de Govern celebrades.

10.Expedient 1445/2017. Dació de compte dels DECRETS 2017 Ple ordinari 24/11/2017 Del 20 de setembre fins 15 de novembre de 2017.

B) Activitat de control

---

C) Precs i preguntes

Convocatòria Ple Municipal 2-10-2017 6/2017

Data d'inici de la sessió 02-10-2017

Hora d'inici de la sessió 13.00

Lloc Sala Actes Ajuntament Montbui

Tipus Ordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva
1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 25 de novembre de 2016. Exp. 9/2016.
2.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 30 de desembre de 2016. Exp. 10/2016
3.Expedient 535/2017. Aprovació del compte general exercici 2016
4.Expedient 1193/2017.MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
5.Expedient 1066/2017.DONAR COMPTE DE L'EXECUCIÓ DEL 2ON TRIMESTRE DEL PRESSUPOST 2017
6.Expedient 1036/2017. RATIFICAR, el Decret núm. 884/2017 de correcció d'errada material del Decret 811/2017 de data 19/07/2017 de RECONEIXEMENT al Sr. Jose Lechuga Arroyo, la compatibilitat amb l'exercici de l'activitat laboral.
7.Expedient 1195/2017. MOCIÓ presentada pel Grup Municipal ICV-EUiA-E, per demanar la gestió municipal dels pisos de la SAREB i evitar l’especulació immobiliària als municipis.
8.Expedient 1017/2017. DACIÓ DE COMPTE, de la relació de Juntes de Govern Local celebrades.
9.Expedient 1200/2017. DACIÓ DE COMPTE, de la relació de Decrets Del 18 de juliol fins 19 de setembre de 2017.


B) Activitat de control

C) Precs i preguntes

Convocatòria Ple Municipal 28-7-2017 5/2017

Data d'inici de la sessió 28-07-2017

Hora d'inici de la sessió 13.00

Lloc Sala de Plens Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 30-9-2016. Exp. 7-2016.

2.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 2-11-2016. Exp. 8-2016.
3.Expedient 734/2017. Espedient de modificació de crèdit Ple
4.Expedient 1011/2017. Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius.
5.APROVACIÓ, SI S'ESCAU, FESTES LOCALS 2018
6.Exp. núm. 1020/2017-G. NOMENAR com a NOU vocal del Consell Rector del Patronat Municipal Escoles Bressol (Llars d’Infants) en representació de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui i en substitució de la Sra. Elisabet Tamargo Bravo a la SRA. MONTSERRAT CARRICONDO TRUJILLO
7.Exp. Núm. 1020/2017-G. NOMENAR com a nou representant del Municipi de Santa Margarida de Montbui en la JUNTA GENERAL de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Odena, en substitució del Sr. Jose Luis González Alastuay a la Sra. Elisabet Tamargo Bravo
8.Exp. Núm. 1020/2017-G. NOMENAR, com a nou membre del Grup Municipal PSC-CP, de conformitat amb l’art. 20.1 c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local i l’art. 60 del Decret Legislatiu 2/2.003, d’una única Comissió Informativa Permanent, en substitució del Sr. Jose Lechuga Arroyo a la Sra. Montserrat Carricondo Trujillo
9.Expedient 1020/2017. DONAR COMPTE del Decret d'Alcaldia núm. 801/2017de reorganització del cartipàs.
10.Expedient 1033/2017. RATIFICAR el Decret d'Alcaldia núm. 810/2017 de NOMENAMENT per a l’exercici de les seves funcions amb règim de dedicació parcial d’un 85%, al Sr. Alcalde-President d’aquest Ajuntament, En TEODORO ROMERO HERNÁNDEZ i NOMENAMENT per a l’exercici de les seves funcions amb règim de dedicació parcial d’un 30%, al Regidor d’Optimització i Desenvolupament, En JOSÉ LECHUGA ARROYO
11.Expedient 1035/2017. RATIFICAR el Decret d'alcaldia núm. 812/2017 de Ajuntament Santa Margarida de Montbui de Reconeixement de compatibilitat del personal al servei de l´Administració Local per adesenvolupar activitats privades [terceres i següents activitats].
12.Expedient 1036/2017. RATIFICAR el Decret d'alcaldia núm. 811/2017 de
Reconeixement de compatibilitat del personal al servei de l´Administració Local per a
desenvolupar activitats privades [terceres i següents activitats]
13.Expedient 795/2017. DACIÓ DE COMPTE, DE L'INFORME SINDICATURA
RECAPTACIÓ
14.Expedient 888/2017. Aprovació del Manifest institucional amb motiu del dia per
l’alliberament LGTBI “Municipis amb orgull i respecte pels drets de persones
LGTBI” (Moció)
15.Expedient 759/2017. Dació de compte JUNTES DE GOVERN LOCAL 2017 x Ple
ordinari JULIOL
16.Expedient 1016/2017. Dació de compte de DECRETS 2017 Ple ordinari 28/07/2017
Del 19 de maig fins 17 de juliol.


B) Activitat de control

C) Precs i preguntes