Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'equip de govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç Documents Més informació
Delegació d'atribucions al regidor José Luis Martínez Cardoso Delegació d'atribucions José Luis Martínez Cardoso Decret de l'alcalde relatiu a la delegació d'atribucions al regidor José Luis Martínez Cardoso.
Delegació d'atribucions al regidor Pedro Rivero Hidalgo Delegació d'atribucions Pedro Rivero Hidalgo Decret de l'alcalde relatiu a la delegació d'atribucions al regidor Pedro Rivero Hidalgo.
Delegació d'atribucions a la regidora Ruth Soto García Delegació d'atribucions Ruth Soto García Decret de l'alcalde relatiu a la delegació d'atribucions a la regidora Ruth Soto García.
Delegació d'atribucions al regidor Juan Carlos Ramos Sánchez Delegació d'atribucions Juan Carlos Ramos Decret de l'alcalde relatiu a la delegació d'atribucions al regidor Juan Carlos Ramos Sánchez.
Delegació d'atribucions a la regidora Filomena Cañete Carrillo Delegació d'atribucions Filomena Cañete Carrillo Decret de l'alcalde relatiu a la delegació d'atribucions a la regidora Filomena Cañete Carrillo.
Delegació d'atribucions a la regidora Rosa Villalonga Robles Delegació d'atribucions Rosa Villalonga Robles Decret de l'alcalde relatiu a la delegació d'atribucions a la regidora Rosa Villalonga Pérez.
Delegació d'atribucions a la regidora Anabel Jurado Pérez Delegació d'atribucions Anabel Jurado Pérez Decret de l'alcalde relatiu a la delegació d'atribucions a la regidora Anabel Jurado Pérez.
Nomenament personal eventual de confiança http://sessions.sant-adria.net/sesiones/SP_CAT_BARP0819300E0.PLENOS.2019070301?lang=ca-ES Nomenament personal eventual Decret de l'alcalde relatiu al nomenament del personal eventual de confiança.
Atorgament subvenció grups polítics municipals http://sessions.sant-adria.net/sesiones/SP_CAT_BARP0819300E0.PLENOS.2019070301?lang=ca-ES Subvenció grups polítics Certificat del secretari municipal sobre l'acord del Ple relatiu a l'atorgament de subvencions per al funcionament dels grups polítics municipals pel mandat 2019-2023.
Aprovació indemnitzacions per assistències a sessions http://sessions.sant-adria.net/sesiones/SP_CAT_BARP0819300E0.PLENOS.2019070301?lang=ca-ES Indemnitzacions per assistències a sessions Certificat del secretari municipal sobre l'aprovació del Ple de les quanties de les indemnitzacions per assistències a les sessions pel mandat 2019-2023
Designació del règim de dedicació exclusiva i parcial i la seva retribució http://sessions.sant-adria.net/sesiones/SP_CAT_BARP0819300E0.PLENOS.2019070301?lang=ca-ES Desiganació membres corporatius en règim de dedicació exclusiva i parcial Certificat del secretari municipal sobre l'acord del Ple relatiu a la desiganció del membres que exerciran el càrrec en règim de dedicació exclusiva i parcial pel madat 2019-2023
Nomenaments de representació en òrgans col·legiats http://sessions.sant-adria.net/sesiones/SP_CAT_BARP0819300E0.PLENOS.2019070301?lang=ca-ES Nomenaments representacío en organs col·legiats Certificats del secretari municipal sobres els acords del Ple de nomenaments dels representats municipals en òrgans col·legiats
Aprovació àrees i comissions informatives permanents http://sessions.sant-adria.net/sesiones/SP_CAT_BARP0819300E0.PLENOS.2019070301?lang=ca-ES Acord àrees i comisions informatives permanents Certificat del secretari municipal sobre l'acord d'aprovació de la creació i composició de les àrees i comissions informatives permanentes pel mandat 2019-2023
Aprovació periocitat de les sessions del Ple http://sessions.sant-adria.net/sesiones/SP_CAT_BARP0819300E0.PLENOS.2019070301?lang=ca-ES Acord periocitat sessions del Ple Certificat del secretari municipal sobre l'acord d'aprovació de la periocitat de les sessions del Ple
Nomenament delegacions d'Alcaldia Nomenaments delegacions alcaldia Decret relatiu als nomenaments de regidors/regidores delegats/delegades i delegació de matèries específiques pel mandat 2019-2023
Nomenament regidories de districte Nomenaments regidories de Districte Decret d'alcalde relatiu al nomenament de les regidories de Districte pel mandat 2019-2023
Nomenament dels membres i periodicitat de la Junta de Govern Local Nomenaments dels membres de la JGL
Periodicitat sessions de la Junta de Govern Local
Decrets d'alcalde relatiu al nomenament del membres i periodicitat de la Junta de Govern Local pel mandat 2019-2023
Nomenament tinents d'alcalde Nomenament tinents alcalde Decret d'alcalde relatiu al nomenament dels tinents d'alcalde pel mandat 2019-2023
Acta de la sessió de constitució del nou Ajuntament 15 de juny de 2019 http://sessions.sant-adria.net/sesiones/SP_CAT_BARP0819300E0.PLENOS.2019061501 Acta sessió constitució Ajuntament__2019 Acta de la sessió extraordinària de constitució del nou Ajuntament pel mandat 2019-2023