Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

El Ple de l´Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en sessió extraordinària de 3 de juliol de 2019,  va acordar les retribucions següents.

Retribucions brutes annuals, per dedicació exclusiva
Joan Callau Bartolí, alcalde 52.500€
Filomena Cañete Carillo, 1a tinenta d'alcalde 50.340€

José Luis Martínez Cardorso, 2n tinent d'alcalde 47 460€
Ruth Soto García, 3a tinenta d'alcalde 47.460€

Pedro Rivero Hidalgo, 5è tinent d'alcalde 47.460€

Hugo Ferrer Sáez, 7è tinent d'alcalde 47.460€

Retribucions brutes annuals, per dedicació parcial
Rosa Villalonga Robles, 4a tinenta d'alcalde, dedicació 20h 23.730€
Anabel Jurado Pérez, 6a tinenta d'alcalde, dedicació 20h 23.730€
 

Percepcions per assistències
Els regidors i regidores que no estiguin inclosos en règim de dedicació exclusiva o parcial cobren indemnitzacions per l´assistència efectiva a les sessions dels òrgans dels quals formen part.

Ple, 390€

Junta Govern Local, 150€
Comissions informatives,  225€
Junta de Portaveus (vinculada al Ple) 240€

El màxim de comissions informatives remunerades per regidor i mes serà de dues.

Quant a les sessions dels òrgans col·legiats, només es remuneraran les sessions de caràcter ordinari

 

Assignacions als Grups Municipals
Els grups polítics reben mensualment unes quantitats per a les seves despeses de funcionament, en concret una quantitat fixa de 400€
i 100€ per cada regidor.