Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

S'adjunta document amb el cost de les campanyes institucionals, propaganda i divulgació corresponents al periode 2016-2020.