Quina és la llista de contractes oberts i negociats que s'han adjudicat els darrers anys? Pots consultar-la aquí.

Les dades que es mostren en aquest ítem han estat extretes de les publicacions en els diaris oficials. Aquesta informació no està estandarditzada fet que pot implicar que en alguns casos no apareguin dades en tots els camps.

0 Registres carregats

En relació als contractes oberts simplificats abreujats o sumaris, no existeix una data de formalització en el camp corresponent, ja que l'article159.6.g)  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic estableix que la formalització d'aquests contractes podrà fer-se mitjançant la signatura d'aceptació del contractista de la resolució d'adjudicació.

Per tant, es recomana realitzar consultes tant  pel camp "data de formalització" com pel camp "descripció".

Així mateix, es pot utilitzar la cerca avançada de la Plataforma electrònica de Contractació Pública mitjançant el següent enllaç