Voleu conèixer el Registre d’Activitats de Tractament de dades personals (RAT) del vostre ens ?
Els ens, via els seus responsables i encarregats/des del tractament de dades personals, tenen l’obligació de portar un Registre d’Activitats del Tractament de dades personals (RAT). El RAT és una mesura organitzativa que ajuda en la gestió de la informació personal i a controlar i reduir el risc dels tractaments. En aquest ítem trobareu tota la informació relativa al RAT d’aquest ens.

REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT (EXTRACTE)

Compliment de l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

 

Versió vigent a partir de: 9 de novembre de 2018.                                      Aprovació: per decret de data 9 de novembre de 2018.

 

Nom responsable

Ajuntament de Santa Cristina d’Aro

Dades de contacte

Plaça Catalunya, 1 de Santa Cristina d’Aro (CP 17246).

Tel. 972 83 70 10, a/e ajuntament@@santacristina.cat

Nom del Delegat de Protecció de Dades

Josep Matas Balaguer, advocat ICAG 2.535

Dades contacte del Delegat de Protecció de Dades

Plaça Catalunya, 1 de Santa Cristina d’Aro (CP 17246). dpd@santacristina.cat

 

 

TRACTAMENTS en qualitat de RESPONSABLE

 

TRACTAMENTS

Alta al Registre

Modificacions

Gestió del padró d’habitants

27 juliol 2018

 

Registre de documents

27 juliol 2018

 

Gestió del personal

27 juliol 2018

 

Gestió de la nòmina i seguretat social

27 juliol 2018

 

Control de presència

27 juliol 2018

 

Registre d’interessos

27 juliol 2018

 

Càrrecs electes

27 juliol 2018

 

Gestió de proveïdors

27 juliol 2018

 

Recepció de suggeriments, queixes i consultes

27 juliol 2018

 

Gestió drets funeraris

27 juliol 2018

 

Gestió de la llar d’infants

27 juliol 2018

 

Gestió d’activitats esportives

27 juliol 2018

 

Gestió d’activitats culturals i de lleure

27 juliol 2018

 

Serveis Joventut

23 oct. 2018

 

Cens d’animals

27 juliol 2018

 

Videovigilància

27 juliol 2018

 

Videovigilància a la via pública

27 juliol 2018

 

Actuacions Policia Local

27 juliol 2018

 

Registre del personal de protecció civil

27 juliol 2018

 

Registre i serveis als usuaris de la biblioteca

27 juliol 2018

 

Turisme

23 oct. 2018

 

Usuaris Arxiu

27 juliol 2018

 

Mailing Arxiu

27 juliol 2018

 

Organització de fires i mercats

27 juliol 2018

 

Carnet Jove

27 juliol 2018

 

Servei d’aliments

27 juliol 2018

 

Usuaris Escola de Música

27 juliol 2018

 

Usuaris Punt d’igualtat

27 juliol 2018

 

Banc del temps

27 juliol 2018

 

Abonats piscina municipal

27 juliol 2018

 

Servi d’atenció domiciliària

23 oct. 2018

 

Promoció Econòmica

23 oct. 2018

 

Participació ciutadana

23 oct. 2018

 

Registre d’entitats

23 oct. 2018

 

 

TRACTAMENTS de responsabilitat pròpia efectuats íntegrament per altres persones

 

TRACTAMENT

Encarregat del tractament

Formalització

Gestió del servei de proveïment d’aigua

Aqualia, Gestión Integral de Aguas, SA

Contracte de concessió de la gestió de serveis d'abastament domiciliari d'aigua potable i de clavegueram del municipi.

Serveis Socials

Consell Comarcal del Baix Empordà - Àrea Bàsica de Serveis Socials

Conveni de delegació

Gestió tributària i recaptació

Consell Comarcal del Baix Empordà

Conveni de delegació