En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro està treballant activament per oferir el major nombre d'informació de qualitat al portal de transparència i en breu es publicarà en aquest apartat una avaluació actualitzada sobre el grau de compliment de les obligacions de transparència.

 

L'última avaluació del portal de transparència es va realitzar el dia 01/04/2020. En aquell moment el portal disposava d’un total de 146 ítems. D'aquests, 103 es trobaven en estat visible, 23 en no visible i 20 estaven redireccionats. El gràfic següent mostra com en aquell moment el 57,25% dels ítems del portal de transparència contenien alguna informació.

 

Examinant les estadístiques detallades d’emplenament (veure taula següent), s’observava que els ítems amb més informació publicada són els relatius a la gestió documental i arxiu, relació de contractes, gestió econòmica, empleats públics i urbanisme, amb percentatges d’emplenament entre el 80% i el 100%. Per contra, els ítems relatius a contractació pública, convenis i subvencions, patrimoni, organització política i estat dels serveis contenien menys del 30% de la informació que hi hauria de constar.