Quines són les preguntes que la ciutadania i les organitzacions fan a aquest ens amb més freqüència? Aquí podràs veure-les i també en coneixeràs les respostes.

INFORMACIÓ PER TRAMITACIONS EN LÍNIA

Per poder realitzar tramitacions en línia mitjançant la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro necessiteu relacionar-vos electrònicament amb un certificat digital vàlid.

Existeixen diversos tipus de certificats digitals vàlids, però els més comuns són l'idCAT i l'idCAT Mòbil.

Certificat digital idCAT

Per aconseguir el certificat digital idCAT  accediu al següent enllaç i un cop hagueu omplert el formulari de sol·licitud, procediu a demanar cita prèvia amb l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, trucant al telèfon 972 83 70 10 , o bé, mitjançant el correu electrònic oac@santacristina.cat per validar-lo presencialment.

idCAT Mòbil

Podeu demanar el certificat idCAT mòbil, en línia a través del següent enllaç: https://idcatmobil.seu.cat/

Cal disposar de:

- DNI o TIE

- Targeta sanitària CatSalut

- Telèfon mòbil

Com fer un tràmit en línia

Mitjançant la Seu electrònica de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (obligatori per a les persones jurídiques i entitats de l’art. 14.2 de la Llei 39/2015).

Aquesta forma de tramitació telemàtica està pensada per emplenar el formulari i presentar-lo a través de la Seu electrònica.

Qui el pot demanar

La persona interessada, però cal disposar d'identificació digital.

 

Documentació que cal aportar en la tramitació en línia

Cal que adjunteu el formulari específic per a cada sol·licitud de servei, que trobareu a l'adreça  https://santacristina.cat/seu-e-i-tramits/tramits-i-instancies.html, així com qualsevol altra documentació que es creieu convenient.

 

COM ENVIAR E-FACTURES A TRAVÉS DE LA BÚSTIA DE LLIUREMENT D'e-FACT?

El servei e-FACT disposa d’una Bústia de lliurament que permet enviar factures a les administracions i també permet consultar-ne el seu estat.

 

PADRÓ D'HABITANTS

El Padró d’habitants municipal és el registre administratiu on consta el veïnat d’un municipi. Es regeix pel Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, establert pel Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol, i modificat pel Real Decret 2612/1996, de 20 de desembre.

Les dades del Padró són necessàries per poder acreditar el domicili de residència per això és important que estiguin actualitzades.

Els ciutadans poden realitzar diversos tràmits relacionats amb el padró d'habitants, com donar-se d'alta (o inscriure's) al padró, renovar la seva inscripció o demanar certificats o volants d'empadronament. A continuació s'explica en detall cada tràmit.

 

Alta al padró d'habitants o per canvi de domicili

On es pot fer el tràmit?

La inscripció en el Padró Municipal d’Habitants es realitza a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de manera presencial, demanant cita prèvia trucant al telèfon 972 83 70 10 , o bé, mitjançant el correu electrònic oac@santacristina.cat

Qui ha de fer el tràmit?

Aquelles persones que provenen d'altres municipis/països que fixin la seva residència a Santa Cristina d’Aro, o aquelles que tot i residir en el municipi no hi estan empadronades.

Documentació a aportar.

Tota la documentació que s’aporti ha de ser vigent i en idioma oficial: català o castellà. 

  • Acreditativa de la identitat de les persones interessades: (DNI, NIE, Passaport) que en tot cas haurà de ser vigent. Llibre de família o la partida de naixement dels infants menors de 14 anys que no disposin de document d’identificació.
  • Caldrà també aportar documentació acreditativa de la titularitat de l'habitatge (contracte de lloguer o escriptures de propietat). En determinats casos es poden sol·licitar rebuts de subministraments.  

En determinats supòsits pot ser necessària una autorització, per realitzar el tràmit en representació d'una altra persona o per poder inscriure's en un habitatge de titularitat d'una altra persona. En aquest cas és imprescindible aportar una autorització expressa de la persona titular del domicili i cal que vagi acompanyada del document acreditatiu de la identitat de la persona autoritzant.

Trobareu informació relativa a la documentació concreta a aportar, en funció de cada cas, al següent enllaç

 

Comprovació i renovació de la residència

Es tracta d’un moviment en el Padró Municipal que les persones estrangeres, en funció del seu tipus de permís de residència a Espanya, han de realitzar periòdicament per tal de comprovar que segueixen residint a Santa Cristina d’Aro. 

On es pot fer el tràmit?

Cal realitzar la comprovació o renovació de residència a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de manera presencial, per la qual cosa haurà de demanar cita prèvia amb l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, trucant al telèfon 972 83 70 10 , o bé, mitjançant el correu electrònic oac@santacristina.cat

Qui ha de fer el tràmit?

Les persones estrangeres residents al municipi que hagin rebut el requeriment corresponent de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro a nom de l’Institut Nacional d’Estadística.

És important la realització d'aquest tràmit, ja que en cas de no fer-se s’iniciarà un expedient de Baixa de la inscripció padronal.

Documentació a aportar

Cal aportar el document acreditatiu de la identitat que ha de ser vigent.

 

Certificats i volants d'empadronament

El certificat és el document que acredita fefaentment, i per tant constitueix prova davant de qualsevol procés administratiu o judicial, el fet de l’empadronament, tant la residència d’una persona, tal com consta inscrita en el padró municipal d’habitants, com la convivència, on s’acrediten les dades de les persones que conviuen en un mateix habitatge.

El certificat només és necessari quan el requereix un organisme oficial o notari per a determinats tràmits o situacions excepcionals o, si us el demanen de manera expressa. Per a la resta de tràmits amb altres administracions sol ser suficient la presentació d’un volant.

Com demanar un certificat o volant d’empadronament en línia?

Mitjançant el tràmit d’instància genèrica que trobareu a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, amb identificació digital, i especificant quin tipus de volant demana: de residència individual, històric o de convivència.

Documentació a aportar

Còpia del document acreditatiu de la identitat de totes les persones que hagin d’aparèixer en el certificat o volant d’empadronament.

 

Els certificats i volants sol·licitats amb identificació digital, permeten que un cop expedits, s'enviï, a la persona interessada, una notificació a l’adreça de correu electrònica vinculada amb el servei de notificacions digitals d’eNotum que permet la descàrrega de l’arxiu en format PDF.

 

SERVEI DE RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS I DE VOLUMINOSOS

Per demanar la recollida a domicili de restes vegetals i de voluminosos han de contactar amb l’empresa GBI SERVEIS, trucant al número de telèfon 972 81 63 74 o bé al 902 106 134, o bé mitjançant el correu electrònic santacristina@grup-gbi.com

És un servei municipal i gratuït.

 

COM OBTENIR LA TARGETA DE LA DEIXALLERIA

La targeta de la deixalleria s’expedeix des de l’àrea de Serveis Econòmics, per la qual cosa hauran de demanar cita prèvia, per recollir-la trucant al telèfon 972 83 60 89, o bé, mitjançant el correu electrònic recaptacio@santacristina.cat

 

INFORMACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Podeu consultar els horaris, les persones responsables i les vies de contacte dels diferents equipaments municipals fent clic a les webs de cada equipament:

Biblioteca

Deixalleria

Punt d’igualtat

Oficina de turisme