En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgan de govern principal
Funcions:

El Ple de l'Ajuntament, és l'òrgan col·legiat fonamental per al govern i administració del municipi, i està integrat per tots els regidors i presidit per l'alcalde o alcaldessa, que és triada pels regidors/des (arts. 140-CE i 19 i 20-LBRL). El nombre de regidors/res depèn de la població del municipi, i són elegits per sufragi igual universal, lliure, directe i secret, pel sistema proporcional (art. 140-CE i 176-200 - LOREG). En el cas de Santa Cristina d'Aro el Ple municipal està format per 13 regidors.

Les sessions plenàries són públiques i se celebren de forma mensual, l'últim dimarts de cada mes a les vuit del vespre (20 h). Durant el mes d'agost i les vacances de Nadal no es reunirà el ple, no obstant es podran avançar o posposar les sessions previstes. Les sessions plenàries extraordinàries es concreten al llarg de l'any.

En aquest portal de transparència teniu disponibles les convocatòries del Ple i les actes de les sessions plenàries.

 • Les principals competències del ple municipal són:
 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals, l’alteració del terme municipal, la creació o la supressió de municipis i d’entitats d’administració descentralitzada, la creació d’òrgans desconcentrats, l’alteració de la capitalitat del municipi, el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l’adopció o la modificació de la bandera, l’ensenya o l’escut.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts en la legislació urbanística.
 • Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa a l’alcalde o a la comissió de govern, adquirir patrimoni i fer operacions de crèdit la quantia dels quals excedeix del 5% dels recursos ordinaris del pressupost municipal.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local, i també separar del servei els funcionaris de la corporació, llevat del que estableix l’article 99.4 de la Llei de Bases del Règim Local, i ratificar l’acomiadament del personal laboral.
 • Exercir les accions administratives i judicials.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • Alienar el patrimoni.
 • Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.
 • Les altres que expressament li atribueixin les lleis.
 • La votació sobre la moció de censura a l’alcalde, la qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general. 

 

Membres de l'òrgan de govern:
Foto JOSEP XIFRE DEULOFEU

JOSEP XIFRE DEULOFEU

TXSCA - TE

Veure fitxa
Foto EDUARD VANCELLS SANCHEZ

EDUARD VANCELLS SANCHEZ

TXSCA - TE

Veure fitxa
Foto AGUSTINA GORINA FAZ

AGUSTINA GORINA FAZ

TXSCA - TE

Veure fitxa
Foto CLAUDIA CREHUET GIL

CLAUDIA CREHUET GIL

TXSCA - TE

Veure fitxa
Foto JORDI (PIPO) PARADEDA GUTARRA

JORDI (PIPO) PARADEDA GUTARRA

TXSCA - TE

Veure fitxa
Foto SÒNIA RODRÍGUEZ ASTOR

SÒNIA RODRÍGUEZ ASTOR

TXSCA - TE

Veure fitxa
Foto NÚRIA ROCAMORA GARCÍA

NÚRIA ROCAMORA GARCÍA

TXSCA - TE

Veure fitxa
Foto ANNA BUXÓ CALZADA

ANNA BUXÓ CALZADA

ERC - AM

Veure fitxa
Foto DAVID SEGARRA MEDIAVILLA

DAVID SEGARRA MEDIAVILLA

ERC - AM

Veure fitxa
Foto MARTA ARCAS PEREZ

MARTA ARCAS PEREZ

GNR - C

Veure fitxa
Foto SÒNIA PUJOL VALLS

SÒNIA PUJOL VALLS

GNR - C

Veure fitxa
Foto MARTA POYATOS GONZALEZ

MARTA POYATOS GONZALEZ

PSC-CP

Veure fitxa
Foto JAUME QUINTANA LERIA

JAUME QUINTANA LERIA

CM

Veure fitxa
Funcions:

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro celebra les seves sessions els dimarts a les 12 h del migdia. Si algun dimarts és festiu o inhàbil, es podrà posposar o avançar les sessions. Durant el mes d'agost i les vacances de Nadal no es reunirà la Junta de Govern.

La Junta de Govern Local té atribuïdes les següents funcions, segons el decret de l'alcaldia número 721 de 20/06/2023:

En matèria d'urbanisme:

 • Aprovar inicialment tots els instruments de planejament que desenvolupin el Pla General (PP, PE, PM, ED).
 • Aprovar inicialment i definitivament, els instruments de gestió urbanística i projectes d'urbanització (projecte d'expropiació, estatuts i bases de les Entitats Urbanístiques Col·laboradores, constitució Junta, projecte reparcel·lació).
 • Aprovació projectes d'obra local ordinària i memòries valorades.
 • Resolució d'expedients disciplinaris urbanístics i medi ambientals, si resultés de competència de l'alcaldia.
 • Resolucions d'expedients de ruïna.
 • Resolucions d'expedients d'execució subsidiària.
 • Recepció d'urbanitzacions.
 • Resolució d'expedients expropiatoris urbanístics, si resultés de competència de l'alcaldia.
 • Acceptació de cessions de terrenys destinats a vialitats o zones verdes.
 • Declaració de l'incompliment de l'obligació a urbanitzar.
 • Resolució d'expedients de modificació i obertura de camins.
 • Concessió de llicències d'obres menors.
 • Concessió de llicències d'obres majors.
 • Concessió de llicències d'usos i obres provisionals.
 • Concessió de llicències de canvi d'ús.
 • Concessió de llicències de parcel·lació.
 • Concessió de llicències de cales i rases.
 • Concessió de llicències d'activitat.
 • Imposició de quotes urbanístiques

En matèria econòmica (intervenció):

 • Aprovació de les liquidacions girades per altres administracions públiques, corresponents al sosteniment de serveis mancomunats, consorciats o agrupats, sense perjudici de l'informe dels serveis econòmics municipals.
 • Aprovació del reconeixement d'obligacions derivats de facturació de contractes i de la justificació de subvencions atorgades.
 • Autorització i disposició de les següents despeses, sempre i quan el seu import no ultrapassi el 10% dels recursos ordinaris anuals, amb excepció de les següents:
 • Concertar operacions de crèdit.
 • Les retribucions de personal.
 • Les dietes i indemnitzacions per raó del servei.
 • Les de formació del personal i dels òrgans de govern.
 • Les derivades de la concessió d'ajuts i subvencions, quan així ho estableixin les corresponents bases reguladores.
 • Les derivades de concessions de préstecs i bestretes a favor del personal de la Corporació.
 • Les operacions d'endeutament (despeses financeres i amortització de capital) i les derivades de comissions bancàries.
 • Les que, d'acord amb la seva naturalesa, puguin tramitar-se a través de l'acumulació de les fases d'autorització, disposició de la despesa i reconeixement de l'obligació, d'acord amb els requeriments previstos a les Bases d'execució.

En matèria econòmica (tresoreria):

 • Aprovació dels padrons fiscals.
 • Resoldre els expedients sancionadors per infracció d'ordenances fiscals.
 • Aprovació del compte de recaptació mensual (voluntària i executiva).
 • Calendari del contribuent.
 • Resoldre els recursos de reposició presentats contra els actes derivats de la recaptació municipal.
 • Concedir als contribuents les bonificacions i exempcions previstes a les ordenances municipals.
 • Devolucions d'ingressos indeguts.
 • Compensacions de deutes tributaris amb deutes amb la Hisenda municipal.
 • Fraccionaments dels deutes tributaris i plans de pagament personalitzats.
 • Declaracions d'afeccions de béns i derivacions de procediments als administradors de societats.
 • Autoritzacions de subhasta de béns.
 • Aprovació de liquidacions tributàries.
 • Declaracions de baixa de les liquidacions prescrites

En matèria de subvencions:

Que sol·licita l'Ajuntament:

 • Peticions i acceptacions de subvencions. Acordar les sol·licituds de subvencions a organismes, institucions i entitats públiques o privades, a proposta de les diferents àrees, i acceptar les que no siguin competència del ple.
 • L'alcaldia mantindrà la competència per a la sol·licitud i justificació de subvencions concedides a l'ajuntament quan concorrin circumstàncies urgents i inajornables per raons de compliment de terminis, tècniques, econòmiques, socials jurídiques o territorials

Que atorga l'Ajuntament:

 • L'aprovació dels convocatòries de subvencions, llevat que les bases reguladores disposen altre cosa.
 • Aprovar l'atorgament d'ajuts i subvencions directes a persones físiques o jurídiques per al realització d'activitats d'interès públic o social, així com la minuta del corresponent conveni regulador de l'ajut o subvenció.

En matèria de policia i protecció ciutadana:

 • Propostes de senyalització i ordenació del trànsit de les vies públiques, exclosa la comercial o turística
 • Aprovacions dels plans d'emergència municipal i les seves modificacions.

En matèria de taxis:

 • Aprovació de les bases de concurs per l'adjudicació.

En matèria de salut pública:

 • Ordres d'intervenció i resolució.

En matèria de mercats:

 • Ordenació i ubicació, d'acord amb el que determini l'ordenança municipal vigent.

En matèria de personal:

 • Aprovar les bases de selecció del personal i dels concursos de provisió de llocs de treball.
 • Aprovar l'oferta pública.

En matèria de contractació en general:

 • Les aprovacions de licitacions i adjudicacions de contractes d'obres, de subministrament, de serveis, dels contractes de concessió d'obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el seu valor estimat no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter pluriennal quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

De la delegació anterior resta exclosa la facultat de prendre qualsevol resolució definitiva que versi sobre els contractes menor d'obres de valor estimat inferior a 10.000 € (IVA exclòs) i els contractes menors de serveis i subministraments de valor estimat inferior a 3.000 € (IVA exclòs), la qual està delegada a favor dels regidors/es que els impulsen des de la seva regidoria.

En tot cas, l'alcalde mantindrà la competència del tràmit de reclamació de documentació previst en l'article 150.1 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic o norma que la substitueixi, llevat que l'òrgan de contractació la delegui en favor de l'àrea/unitat tramitadora.

En matèria de contractació de la LCSP 9/2017, prèvia tramitació de l'expedient corresponent, l'alcaldia mantindrà:

 • Reclamació de documentació prevista en l'article 150.1 de la Llei 9/2017, llevat que es trobi delegada en la Secretaria de la Mesa a través del PCAP.
 • Acordar reajustaments econòmics del PBL del contracte
 • Acordar modificacions dels contractes que no tinguin caràcter substancial segons el determinat a l'article 205.2 c) de la LCSP 9/207
 • Acordar interpretacions del contracte
 • Acordar suspensions del contracte
 • Imposició de penalitats
 • Aprovar subcontractacions
 • Aprovar les successions dels contractistes
 • Modificacions de la composició i canvi de dades de celebració de les meses de contractació

Igualment, l'alcaldia mantindrà l'aprovació de contractes menors i propostes de despesa quan concorrin circumstàncies urgents i inajornables per raons tècniques, econòmiques, socials jurídiques o territorials.

En matèria de patrimoni:

 • La celebració dels contractes privats (lloguer, adquisició i venda), així com l'adjudicació de concessions sobre els béns de les mateixes i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació, en els termes definits en l'article 100.1 de la Llei 9/2017 de contractes del Sector Públic, no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros, així com l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.
 • Resolució d'expropiacions no urbanístiques que no siguin competència del Ple
 • Aprovació del Pla d'Usos i d'autoritzacions de serveis temporals de platja o els Plans que els substitueixin.
 • Resolucions sobre  expedients  de  protecció  del  patrimoni municipal  (atermenament, investigació....) , inclosos els del Patrimoni Municipal del Sòl i l'Habitatge.

En matèria de serveis:

 • Determinació de les obres que hauran d'anar al fons de reposició del servei d'aigua i clavegueram

En matèria de responsabilitat patrimonial:

 • Resolució dels expedients de caràcter general (no inclou els de responsabilitat d'autoritats i del personal)

En matèria de festes, cultura i ensenyament, benestar social, fires, turisme, platges, comerç i joventut:

 • Autoritzar els convenis amb entitats i associacions privades del municipi.
En matèria d'esports:
 • Autoritzar els convenis amb entitats i associacions privades del municipi.
 • Cessió de bens i/o d'instal·lacions esportives municipals a tercers en període superiors a un mes.
 

 

Els regidors Sr. Jordi Paradeda Gutarra i la Sra. Núria Rocamora García assisteixen a les Juntes de Govern amb veu però sense vot. També poden assistir a les sessions de la Junta de Govern Local els portaveus dels altres grups polítics municipals, el personal de l'Ajuntament o altre personal de confiança per tal de prestar assessorament.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto JOSEP XIFRE DEULOFEU

JOSEP XIFRE DEULOFEU

TXSCA - TE

Veure fitxa
Foto EDUARD VANCELLS SANCHEZ

EDUARD VANCELLS SANCHEZ

TXSCA - TE

Veure fitxa
Foto AGUSTINA GORINA FAZ

AGUSTINA GORINA FAZ

TXSCA - TE

Veure fitxa
Foto CLAUDIA CREHUET GIL

CLAUDIA CREHUET GIL

TXSCA - TE

Veure fitxa
Foto SÒNIA RODRÍGUEZ ASTOR

SÒNIA RODRÍGUEZ ASTOR

TXSCA - TE

Veure fitxa
Funcions:

Segons l'article 21 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, l'alcalde o alcaldessa ostenta les següents funcions:

a) Dirigir el govern i l'administració municipals.

b) Representar l'Ajuntament.

c) Convocar i presidir les sessions del Ple, excepte els supòsits previstos en la present Llei i en la legislació electoral general, de la Comissió de Govern i de qualsevol altres òrgans municipals.

d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.

e) Dictar bans.

f) Disposar despeses, dins dels límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes.

g) Exercir la direcció superior de tot el personal de la Corporació.

h) Exercir la direcció de la Policia Municipal, així com el nomenament i sanció dels funcionaris que usin armes.

i) Exercitar accions judicials i administratives en cas d'urgència.

j) Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades, donant compte immediat al Ple.

k) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les Ordenances municipals, llevat dels casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.

l) Contractar obres i serveis sempre que la quantia no excedeixi el 5 per 100 dels recursos ordinaris del seu pressupost ni el 50 per 100 del límit general aplicable a la contractació directa, d'acord amb el procediment legalment establert.

ll) Atorgar les llicències quan així ho disposin les ordenances.

m) Les altres que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació de l'Estat o de les Comunitats Autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.

No obstant, per decret de l'alcaldia número 721 de 20/06/2023, es va delegar a la Junta de Govern Local diverses funcions, consulteu-les a la descripció que teniu sobre la Junta de Govern Local.

L'alcaldia nomena també les pesones que són els tinents d'alcaldia, i els hi pot delegar l'exercici d'algunes de les seves atribucions. Els tinents d'alcaldia substituiran a l'alcalde en casos de vacant, absència, malaltia, per causes d'abstenció o recusació o qualsevol altre impossibilitat.

Actualment són tinents d'alcaldia els regidors:

 • 1r tinent d'alcalde: Sr. Eduard Vancells Sanchez
 • 2a tinenta d'alcalde: Sra. Agustina Gorina Faz
 • 3a tinenta d'alcalde: Sra. Clàudia Crehuet Gil
 • 4a tinenta d'alcalde: Sra. Sònia Rodríguez Astor

 

Membres de l'òrgan de govern:
Foto JOSEP XIFRE DEULOFEU

JOSEP XIFRE DEULOFEU

TXSCA - TE

Veure fitxa
Funcions:

La principal funció d'aquesta comissió és la de deliberar els assumptes que els correspongui abans de ser sotmesos al Ple ordinari. Aquesta Comissió tracta els assumptes dels següents àmbits: règim interior, hisenda, activitat econòmica (pressupost i hisenda, règim interior i control administratiu, comunicació, noves tecnologies, participació i atenció ciutadana, activitat econòmica ocupació i promoció); servei a les persones (educació, ciutadania i benestar social, cultura, esports, joventut i festes, policia local) i urbanisme, obres, serveis, medi ambient, patrimoni i millora de la qualitat urbana.

La comissió informativa permanent es reunirà una setmana abans del ple, preferentment els dimarts a les dues del migdia (14 h).

Aquesta comissió està formada per tots els regidors del ple.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto JOSEP XIFRE DEULOFEU

JOSEP XIFRE DEULOFEU

TXSCA - TE

Veure fitxa
Foto EDUARD VANCELLS SANCHEZ

EDUARD VANCELLS SANCHEZ

TXSCA - TE

Veure fitxa
Foto AGUSTINA GORINA FAZ

AGUSTINA GORINA FAZ

TXSCA - TE

Veure fitxa
Foto CLAUDIA CREHUET GIL

CLAUDIA CREHUET GIL

TXSCA - TE

Veure fitxa
Foto JORDI (PIPO) PARADEDA GUTARRA

JORDI (PIPO) PARADEDA GUTARRA

TXSCA - TE

Veure fitxa
Foto SÒNIA RODRÍGUEZ ASTOR

SÒNIA RODRÍGUEZ ASTOR

TXSCA - TE

Veure fitxa
Foto NÚRIA ROCAMORA GARCÍA

NÚRIA ROCAMORA GARCÍA

TXSCA - TE

Veure fitxa
Foto ANNA BUXÓ CALZADA

ANNA BUXÓ CALZADA

ERC - AM

Veure fitxa
Foto DAVID SEGARRA MEDIAVILLA

DAVID SEGARRA MEDIAVILLA

ERC - AM

Veure fitxa
Foto MARTA ARCAS PEREZ

MARTA ARCAS PEREZ

GNR - C

Veure fitxa
Foto SÒNIA PUJOL VALLS

SÒNIA PUJOL VALLS

GNR - C

Veure fitxa
Foto MARTA POYATOS GONZALEZ

MARTA POYATOS GONZALEZ

PSC-CP

Veure fitxa
Foto JAUME QUINTANA LERIA

JAUME QUINTANA LERIA

CM

Veure fitxa
Funcions:

La Comissió Especial de Comptes assumeix les funcions assenyalades pels articles 58 i 101 del Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, és a dir, l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Els comptes anuals inclouen el compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió.

La Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro està composta per tots els regidors del ple.

Membres de l'òrgan de govern:
No hi ha