En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgan de govern principal
Funcions:

El Ple de l'Ajuntament, és l'òrgan col·legiat fonamental per al govern i administració del municipi, i està integrat per tots els regidors i presidit per l'alcaldessa, que és triada pels regidors/des (arts. 140-CE i 19 i 20-LBRL). El nombre de regidors/res depèn de la població del municipi, i són elegits per sufragi igual universal, lliure, directe i secret, pel sistema proporcional (art. 140-CE i 176-200 - LOREG). En el cas de Santa Cristina d'Aro el Ple municipal està format per 13 regidors.

 

Les sessions plenàries són públiques i se celebren l'últim dimarts de mes a les 20:30 h. Les sessions plenàries extraordinàries es concreten al llarg de l'any.

 

Podeu consultar les convocatòries del Ple des d'aquí i les actes de les sessions plenàries des d'aquí.

 

 

Les principals competències del ple municipal són:

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals, l’alteració del terme municipal, la creació o la supressió de municipis i d’entitats d’administració descentralitzada, la creació d’òrgans desconcentrats, l’alteració de la capitalitat del municipi, el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l’adopció o la modificació de la bandera, l’ensenya o l’escut.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts en la legislació urbanística.
 • Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa a l’alcalde o a la comissió de govern, adquirir patrimoni i fer operacions de crèdit la quantia dels quals excedeix del 5% dels recursos ordinaris del pressupost municipal.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local, i també separar del servei els funcionaris de la corporació, llevat del que estableix l’article 99.4 de la Llei de Bases del Règim Local, i ratificar l’acomiadament del personal laboral.
 • Exercir les accions administratives i judicials.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • Alienar el patrimoni.
 • Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.
 • Les altres que expressament li atribueixin les lleis.
 • La votació sobre la moció de censura a l’alcalde, la qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general.
Membres de l'òrgan de govern:
Foto LOURDES FUENTES FAIG

LOURDES FUENTES FAIG

ERC - AM

Veure fitxa
Foto JOSEP XIFRA DEULOFEU

JOSEP XIFRA DEULOFEU

ERC - AM

Veure fitxa
Foto SÍLVIA FONOLL RIBAS

SÍLVIA FONOLL RIBAS

ERC - AM

Veure fitxa
Foto ANNA BUXÓ CALZADA

ANNA BUXÓ CALZADA

ERC - AM

Veure fitxa
Foto DAVID SEGARRA MEDIAVILLA

DAVID SEGARRA MEDIAVILLA

ERC - AM

Veure fitxa
Foto AGUSTINA GORINA FAZ

AGUSTINA GORINA FAZ

ERC - AM

Veure fitxa
Foto JAUME QUINTANA LERIA

JAUME QUINTANA LERIA

JxCAT-JUNTS

Veure fitxa
Foto IMMACULADA (IMMA) MARTÍ FONTANÉ

IMMACULADA (IMMA) MARTÍ FONTANÉ

JxCAT-JUNTS

Veure fitxa
Foto JORDI AVIÑÓ ROVIRA

JORDI AVIÑÓ ROVIRA

JxCAT-JUNTS

Veure fitxa
Foto SÒNIA PUJOL VALLS

SÒNIA PUJOL VALLS

GUANYAREM-ECG

Veure fitxa
Foto XAVIER FIGUERAS ESTEVE

XAVIER FIGUERAS ESTEVE

GUANYAREM-ECG

Veure fitxa
Foto VITO VICENTE GARCÍA GALÁN

VITO VICENTE GARCÍA GALÁN

Cs

Veure fitxa
Foto MARTA POYATOS GONZALEZ

MARTA POYATOS GONZALEZ

PSC

Veure fitxa
Funcions:

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro celebra les seves sessions els dimarts a les 8 h del matí, tot i que es pot modificar el seu horari per decret d’alcaldia i/o acord dels portaveus dels grups del govern.

 

La Junta de Govern Local té atribuïdes les següents funcions:

 • Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions.
 • Aprovar l’oferta pública de treball, bases de les convocatòries, nomenaments i contractació de personal, extinció de relacions laborals, declaració de situacions administratives i jubilacions, atorgament de permisos quan superin una jornada de treball i/o que siguin de pagament.
 • Aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic derivat.
 • Aprovació inicial i definitiva dels projectes d’urbanització i els altres instruments de gestió urbanística.
 • Atorgament de llicències urbanístiques i llicènciesambientals.
 • Contractació d’obres, serveis i subministraments. Incloent: aprovació expedients de contractació d’expedients que es segueixen pel procediment negociat amb i sense publicitat, contractacions menors, d’acord amb les bases d’execució del pressupost.
 • Aprovació projectes d’obres i serveis, i memòries valorades.
 • Adquisició de béns.
 • Venda de béns patrimonials.
 • Concessió de serveis.
 • Cessió de béns a tercers, sempre que no es refereixi a cessions temporals, a entitats sense ànim de lucre i períodes inferiors a un mes.
 • Aprovació de les bases que regeixen les subvencions que atorga l'Ajuntament.
 • Aprovació i modificació dels preus públics.
 • Resoldre les qüestions incidentals que es puguin produir durant la licitació del contracte de serveis de recollida i transport de residus municipals, neteja viària i neteja de platges de Santa Cristina d’Aro, sens perjudici de donar-ne compte a la primera sessió de Ple que es realitzi de les qüestions incidentals que d’adoptin.
Membres de l'òrgan de govern:
Foto LOURDES FUENTES FAIG

LOURDES FUENTES FAIG

ERC - AM

Veure fitxa
Foto JOSEP XIFRA DEULOFEU

JOSEP XIFRA DEULOFEU

ERC - AM

Veure fitxa
Foto SÍLVIA FONOLL RIBAS

SÍLVIA FONOLL RIBAS

ERC - AM

Veure fitxa
Foto JAUME QUINTANA LERIA

JAUME QUINTANA LERIA

JxCAT-JUNTS

Veure fitxa
Foto IMMACULADA (IMMA) MARTÍ FONTANÉ

IMMACULADA (IMMA) MARTÍ FONTANÉ

JxCAT-JUNTS

Veure fitxa
Funcions:

Segons l'article 21 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, l'alcalde o alcaldessa ostenta les següents funcions:

 

a) Dirigir el govern i l'administració municipals.

b) Representar l'Ajuntament.

c) Convocar i presidir les sessions del Ple, excepte els supòsits previstos en la present Llei i en la legislació electoral general, de la Comissió de Govern i de qualsevol altres òrgans municipals.

d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.

e) Dictar bans.

f) Disposar despeses, dins dels límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes.

g) Exercir la direcció superior de tot el personal de la Corporació.

h) Exercir la direcció de la Policia Municipal, així com el nomenament i sanció dels funcionaris que usin armes.

i) Exercitar accions judicials i administratives en cas d'urgència.

j) Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades, donant compte immediat al Ple.

k) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les Ordenances municipals, llevat dels casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.

l) Contractar obres i serveis sempre que la quantia no excedeixi el 5 per 100 dels recursos ordinaris del seu pressupost ni el 50 per 100 del límit general aplicable a la contractació directa, d'acord amb el procediment legalment establert.

ll) Atorgar les llicències quan així ho disposin les ordenances.

m) Les altres que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació de l'Estat o de les Comunitats Autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.

 

L'alcalde o alcaldessa nomena també els Tinents d'Alcalde, i pot delegar l'exercici d'algunes de les seves atribucions.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto LOURDES FUENTES FAIG

LOURDES FUENTES FAIG

ERC - AM

Veure fitxa
Funcions:

Per tal d’aconseguir un correcte i eficaç funcionament i fomentar la participació i informació dels diferent grups municipals, regular el funcionament del Ple i crear i regular el funcionament d’altres òrgans municipals, el Ple de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro va acordar crear com a òrgans complementaris de l’organització municipal i de caràcter estable, tres comissions, una de les quals és la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Activitat Econòmica.

Aquesta Comissió tracta els assumptes dels següents àmbits: pressupost i hisenda, règim interior i control administratiu, comunicació, noves tecnologies, participació i atenció ciutadana, activitat econòmica, ocupació i promoció.

 

Les comissions es reuneixen de manera ordinària, una setmana abans del Ple, per tal de dictaminar els assumptes que els correspongui abans de ser sotmesos al ple ordinari. Preferentment la Comissió es reuneix els dimarts a les 20:30 h.

 

Les comissions informatives tenen caràcter deliberant i les votacions de les propostes es ponderaran en funció de la seva representitivitat al ple municipal.

 

Aquesta Comissió està integrada per un total de 6 membres corporatius amb representació de tots els grups polítics:

 •     2 membres d’ERC, inclosa la presidència.
 •     1 membre de JuntsxCatalunya.
 •     1 membre de Guanyarem.
 •     1 membre de Socialistes.
 •     1 membre de Ciutadans.
Membres de l'òrgan de govern:
Foto LOURDES FUENTES FAIG

LOURDES FUENTES FAIG

ERC - AM

Veure fitxa
Foto JOSEP XIFRA DEULOFEU

JOSEP XIFRA DEULOFEU

ERC - AM

Veure fitxa
Foto JAUME QUINTANA LERIA

JAUME QUINTANA LERIA

JxCAT-JUNTS

Veure fitxa
Foto SÒNIA PUJOL VALLS

SÒNIA PUJOL VALLS

GUANYAREM-ECG

Veure fitxa
Foto VITO VICENTE GARCÍA GALÁN

VITO VICENTE GARCÍA GALÁN

Cs

Veure fitxa
Foto MARTA POYATOS GONZALEZ

MARTA POYATOS GONZALEZ

PSC

Veure fitxa
Funcions:

Per tal d’aconseguir un correcte i eficaç funcionament i fomentar la participació i informació dels diferent grups municipals, regular el funcionament del Ple i crear i regular el funcionament d’altres òrgans municipals, el Ple de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro va acordar crear com a òrgans complementaris de l’organització municipal i de caràcter estable, tres comissions, una de les quals és la Comissió Informativa Serveis a les persones.

Aquesta Comissió tracta els assumptes dels següents àmbits: educació, ciutadania i benestar social, cultura, esports, joventut i festes, i policia local.

 

Les comissions es reuneixen de manera ordinària, una setmana abans del Ple, per tal de dictaminar els assumptes que els correspongui abans de ser sotmesos al ple ordinari. Preferentment la Comissió es reuneix els dimarts a les 20:30 h.

Les comissions informatives tenen caràcter deliberant i les votacions de les propostes es ponderaran en funció de la seva representitivitat al ple municipal.

 

Aquesta Comissió està integrada per un total de 6 membres corporatius amb representació de tots els grups polítics:

 • 2 membres d’ERC, inclosa la presidència.
 • 1 membre de JuntsxCatalunya.
 • 1 membre de Guanyarem.
 • 1 membre de Socialistes.
 • 1 membre de Ciutadans.
Membres de l'òrgan de govern:
Foto LOURDES FUENTES FAIG

LOURDES FUENTES FAIG

ERC - AM

Veure fitxa
Foto JOSEP XIFRA DEULOFEU

JOSEP XIFRA DEULOFEU

ERC - AM

Veure fitxa
Foto JAUME QUINTANA LERIA

JAUME QUINTANA LERIA

JxCAT-JUNTS

Veure fitxa
Foto SÒNIA PUJOL VALLS

SÒNIA PUJOL VALLS

GUANYAREM-ECG

Veure fitxa
Foto VITO VICENTE GARCÍA GALÁN

VITO VICENTE GARCÍA GALÁN

Cs

Veure fitxa
Foto MARTA POYATOS GONZALEZ

MARTA POYATOS GONZALEZ

PSC

Veure fitxa
Funcions:

Per tal d’aconseguir un correcte i eficaç funcionament i fomentar la participació i informació dels diferent grups municipals, regular el funcionament del Ple i crear i regular el funcionament d’altres òrgans municipals, el Ple de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro va acordar crear com a òrgans complementaris de l’organització municipal i de caràcter estable, tres comissions, una de les quals és la Comissió Informativa d’Urbanisme, Habitatge, Obres, Serveis, Medi Ambient, Patrimoni i Millora de la Qualitat Urbana.

 

Les comissions es reuneixen de manera ordinària, una setmana abans del Ple, per tal de dictaminar els assumptes que els correspongui abans de ser sotmesos al ple ordinari. Preferentment la Comissió es reuneix els dimarts a les 20:30 h.

Les comissions informatives tenen caràcter deliberant i les votacions de les propostes es ponderaran en funció de la seva representitivitat al ple municipal.

 

Aquesta Comissió està integrada per un total de 6 membres corporatius amb representació de tots els grups polítics:

    2 membres d’ERC, inclosa la presidència.

    1 membre de JuntsxCatalunya.

    1 membre de Guanyarem.

    1 membre de Socialistes.

    1 membre de Ciutadans.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto LOURDES FUENTES FAIG

LOURDES FUENTES FAIG

ERC - AM

Veure fitxa
Foto JOSEP XIFRA DEULOFEU

JOSEP XIFRA DEULOFEU

ERC - AM

Veure fitxa
Foto JAUME QUINTANA LERIA

JAUME QUINTANA LERIA

JxCAT-JUNTS

Veure fitxa
Foto SÒNIA PUJOL VALLS

SÒNIA PUJOL VALLS

GUANYAREM-ECG

Veure fitxa
Foto VITO VICENTE GARCÍA GALÁN

VITO VICENTE GARCÍA GALÁN

Cs

Veure fitxa
Foto MARTA POYATOS GONZALEZ

MARTA POYATOS GONZALEZ

PSC

Veure fitxa
Funcions:

La Comissió Especial de Comptes assumeix les funcions assenyalades pels articles 58 i 101 del Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, és a dir, l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Els comptes anuals inclouen el compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió.

La Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro està compost pels mateixos membres que la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Activitat Econòmica, és a dir:

 •     2 membres d’ERC, inclosa la presidència.
 •     1 membre de JuntsxCatalunya.
 •     1 membre de Guanyarem.
 •     1 membre de Socialistes.
 •     1 membre de Ciutadans.
Membres de l'òrgan de govern:
Foto LOURDES FUENTES FAIG

LOURDES FUENTES FAIG

ERC - AM

Veure fitxa
Foto JOSEP XIFRA DEULOFEU

JOSEP XIFRA DEULOFEU

ERC - AM

Veure fitxa
Foto JAUME QUINTANA LERIA

JAUME QUINTANA LERIA

JxCAT-JUNTS

Veure fitxa
Foto SÒNIA PUJOL VALLS

SÒNIA PUJOL VALLS

GUANYAREM-ECG

Veure fitxa
Foto VITO VICENTE GARCÍA GALÁN

VITO VICENTE GARCÍA GALÁN

Cs

Veure fitxa
Foto MARTA POYATOS GONZALEZ

MARTA POYATOS GONZALEZ

PSC

Veure fitxa