Si busques l'activitat contractual de l'ens, aquest és el lloc on la trobaràs. Licitacions, adjudicacions provisionals, acords, resolucions... A més, també hi ha els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre cadascun dels procediments.

Conjunt de dades que mostra tota l'activitat històrica (fins a 5 anys) de la contractació pública associada al perfil del contractant..

0 Registres carregats
Consulta aquí el perfil del contractant de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?keyword=vilosell&reqCode=viewDetail&idCap=1419409