Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

Amb la voluntat de la màxima transparència de la gestió municipal a continuació es publiquen les despeses generades per la publicació en mitjans de comunicació de les campanyes institucionals des de l'any 2014. 

Aquesta informació s'actualitza semestralment.