Consulta pública prèvia sobre la modificació de l'Ordenança de construccions i instal·lacions al Parc del Ter, Hortes i Deveses de Salt.

L'Ajuntament de Salt disposa d'una Ordenança de construccions i instal·lacions al Parc de les Deveses-Pla especial de sòl no urbanitzable aprovada l'any 2009, que es fa necessari adaptar-la a la nova legislació urbanística i al planejament aprovat amb posterioritat a la seva entrada en vigor, i també complementar i modificar alguns aspectes plantejats durant la seva aplicació.

Amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, i amb caràcter previa a l'elaboració del projecte d'Ordenança, es duu a terme una consulta pública per recollir l'opinió de la ciutadania potencialment afectada per la futura modificació de l'Ordenança.

Presentació d'aportacions

D'acord amb allò establert a l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'cotubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es duu a terme una consulta pública, amb caràcter previa a l'elaboració del projecte d'Ordenança, per recollir l'opinió de la ciutadania potencialment afectada per la futura Ordenança.

La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient, poden remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en l'anunci i l'avantprojecte de la modificació de l'Ordenança següent fins al 3 d'octubre fent clic aquí.

Per a més informació podeu consultar:

L'anunci d'obertura del període de consulta

L'avantprojecte de modificació de l'ordenança

 

Consulta pública prèvia sobre l'elaboració del Reglament d'accés a l'habitatge de Salt

L’article 133 del la Llei Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC)  regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments.

Disposa que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l’administració competent, en la que se sol·licitarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Funcionament de la consulta pública
Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar al respecte s'hauran d'enviar en el termini de quinze dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació de l'aprovació de la consulta prèvia.
 
Caldrà que les propostes es facin arribar a l'Ajuntament de Sat, a través del Registre General d'Entrada de documents per tal que quedin correctament identificades i amb garanties que s'han presentat dins dels terminis establerts.
 
PRESENCIALMENT:
Podeu presentar-ho en el Registre General d’Entrada de Documents a les Oficines del servei d’Atenció al  Ciutadà (SAC) , en horaris d’atenció al públic: de dilluns a divendres i prèvia cita. Podeu contactar al telèfon: 972 249191 (SAC).  
 
PER INTERNET:
Si es vol sol·licitar a través d'Internet ho podeu fer a través del registre electrònic que tenim habilitat a la seu electrònica de l’Ajuntament de Salt (enllaç: https://www.seu-e.cat/es/web/salt/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica) però és necessari que la persona interessada disposi d’un certificat electrònic reconegut per l’Agència Catalana de Certificació (CATCert), és a dir, un idCAT, e-DNI, T-CAT o el Camerfirma per a empreses. Els certificats electrònics de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) també són vàlids.
Amb l'entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques (entitats, associacions...) estan obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques i per fer-ho cal disposar d'un certificat electrònic de l'entitat.

CONSULTA PÚBLICA OBERTA

  1. Reglament municipal d’accés a l’habitatge de Salt ofert per l’Oficina d’Habitatge de Salt i/o Gestora Urbanística Nou Salt, SLU.

Es sotmet a consulta pública prèvia la tramitació d’aquest Reglament al web d'aquesta administració     donant compliment a allò que disposa l'art. 133 LPAC i per un termini de quinze dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació.