Òrgans de govern i funcions Disponible a: Ajuntament de Sallent

En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgan de govern principal
Funcions:
Ple Municipal
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Oriol Ribalta Pineda

Oriol Ribalta Pineda

ERC

Veure fitxa
Foto Sílvia Tardà Serrano

Sílvia Tardà Serrano

ERC

Veure fitxa
Foto Miquel Estruch Capdevila

Miquel Estruch Capdevila

ERC

Veure fitxa
Foto Diego Miranda Morales

Diego Miranda Morales

ERC

Veure fitxa
Foto Neus Solà Martinez

Neus Solà Martinez

ERC

Veure fitxa
Foto Cristina Luna Ruiz

Cristina Luna Ruiz

ERC

Veure fitxa
Foto Carme Escámez Coll

Carme Escámez Coll

ERC

Veure fitxa
Foto David Saldoni de Tena

David Saldoni de Tena

Junts per Sallent, Cabrianes i Cornet

Veure fitxa
Foto Salvador Sibila Cucurull

Salvador Sibila Cucurull

Junts per Sallent, Cabrianes i Cornet

Veure fitxa
Foto Marta Cullerés Sanchez

Marta Cullerés Sanchez

Junts per Sallent, Cabrianes i Cornet

Veure fitxa
Foto Mercè Maseda Fernàndez

Mercè Maseda Fernàndez

Junts per Sallent, Cabrianes i Cornet

Veure fitxa
Foto Guillem Cabra Cortès

Guillem Cabra Cortès

Fem Poble

Veure fitxa
Foto Clara Ferrés Jiménez

Clara Ferrés Jiménez

Fem Poble

Veure fitxa

Comissió especial de comptes

El Ple extraordinari celebrat el dia 8 de juliol de 2015 va aprovar la següent moció:

 

Aprovar la constitució de la Comissió Especial de Comptes, la qual estarà integrada tots els regidors de la

corporació, sent el president el senyor alcalde o regidor en qui delegui.

 

(La Comissió Especial de Comptes és d'existència preceptiva, segons el que disposa l'art. 116 de la Ley 7/1985 de 2 d'abril, i la seva constitució, composició, integració i funcionament s'ajusta a l'establert per a la resta de Comissions Informatives (art. 127 del RD 2568/1986, de 28 de novembre)

 

Article 58
Comissió especial de comptes
58.1 Correspon a la comissió especial de comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió.
58.2 Per a l'exercici adequat de les seves funcions, la comissió pot requerir, per mitjà de l'alcalde o alcaldessa, la documentació complementària que consideri necessària i la presencia dels membres i els funcionaris de la corporació especialment relacionats amb els comptes que s'analitzin.
58.3 La comissió és integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat en l'ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat.
58.4 Les competències de la comissió especial de comptes s'entenen sens perjudici de les que corresponen al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb llur legislació específica.

Comissions informatives

El Ple extraordinari celebrat el dia 8 de juliol de 2015 va aprovar la següent moció:

Aprovar la constitució de la Comissió Informativa de caràcter permanent, la qual estarà integrada per tots els regidors de la Corporació, sent el president el senyor alcalde o regidor en qui delegui.

Les funcions d'aquesta Comissió informativa de caràcter permanent, seran l'estudi i dictamen previ dels assumptes que se sotmetin a la decisió del Ple o de la Junta de Govern Local i de l'Alcaldia, en aquests dos últims casos quan aquests òrgans actuïn per delegació d'aquell. Poden intervenir també en relació amb altres assumptes que no siguin competència del Ple de la corporació, quan l'òrgan competent li sol·liciti dictamen.

Aquesta Comissió celebrarà reunions ordinàries de caràcter mensual, d'acord amb el règim de sessions establert, poden celebrar sessions extraordinàries quan el seu President ho decideixi, o quan ho sol·liciti la quarta part, almenys, del nombre legal de membres.

Ple

Els plens ordinaris de la corporació se celebren menusalment el segon dimecres de cada mes, a les 21h, a la sala de plens de l'Ajuntament, segons estipula l'Acte del Ple d'Organització del 2015.

 

Competències: Prendre les decisions més importants que afecten el municipi. Principalment el ple ha de decidir, entre d'altres, sobre les qüestions relatives a:

 

-Control i fiscalització dels òrgans de govern.

-La participació en organitzacions supramunicipals, les relatives a la delimitació del terme municipal i el canvi de nom del municipi.

-L'aprovació inicial del planejament urbanístic i aprovació final sobre els plans i altres instruments urbanístics.
-Aprovació del reglament orgànic i les ordenances.
-Determinar els recursos propis de caràcter tributari i aprovar i modificar els pressupostos.
La creació i implementació de nous serveis municipals.

 

(Atribucions que disposa l'article 22 de la llei 7/1985 del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local).

 

Integrants:

     Alcalde: David Saldoni de Tena

     1a Tinent d'Alcalde: Rosa Argelaguet Isanta

     2a Tinent d'Alcalde: Jordina Moltó Bastardas

     3r Tinent d'Alcalde: Salvador Sibila Cucurull

     4t Tinent d'Alcalde: Jonatan Caro Romero

     

     Regidora: Anna Maria Fernández Garcia

     Regidora: Empar Arenas Maldonado

     Regidora oposició: Pilar Sala Ribalta

     Regidor oposició: Carles Pascuet Giménez

     Regidora oposició: Antònia Faja Capdevila

     Regidor oposició: Miquel Estruch Capdevila

     Regidora oposició: Èlia Torrescasana Martínez

     Regidor oposició: Albert Junyent Sala

 

     Secretari Acctal: Josep Fernandes Rodríguez

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat de caràcter resolutori que està integrat pels 4 regidors/es següents, sota la presidència de l'Alcalde:

 

President: David Saldoni de Tena

Primera tinent d'alcalde: Sra. Rosa Argelaguet Isanta.
Segona tinent d'alcalde: Sra. Jordina Moltó Bastardes.
Tercer tinent d'alcalde: Sr. Salvador Sibila Cucurull.
Quart tinent d'alcalde: Sr. Jonatan Caro Romero.

 

Correspon a la Junta de Govern Local, a més de l'assistència permanent de l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions, les següents competències que es deleguen: 

La prevista a l'article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local: El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat, disposar de despeses dins dels límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les contemplades a l'article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, sempre que aquestes estiguin previstes en el pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10 per 100 dels seus recursos ordinaris, excepte les de tresoreria que els correspondrà quan el seu import acumulat de les operacions vives en cada moment no superi el 15 per 100 dels ingressos liquidats en l'exercici anterior. 

La prevista a l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local: Aprovar l'oferta pública d'ocupació d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per la selecció de personal i pels concursos de provisió de llocs de treball. 

La prevista a l'article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local: Les aprovacions d'instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització. 

La prevista a l'article 21.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local: Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, excepte en els casos que aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans. 

La prevista a l'article 21.1.o) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local: L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió o estiguin previstos en el pressupost.

La prevista a l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local: 

L'atorgament de llicències urbanístiques, exceptuant les següents: les considerades com a obres menors; la primera utilització i ocupació (comunicació prèvia), i el canvi d'ús dels edificis i de les instal·lacions; els moviments de terra i el desmuntatge o esplanació en qualsevol classe de sòl; la construcció o la instal·lació de murs i tanques; la tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d'arbres aïllats, en els supòsits en què ho exigeixi el planejament urbanístic; la constitució d'un règim de propietat horitzontal i les que les lleis sectorials atribueixin expressament al Ple. Pel que fa a la Llei 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats, les relacionades a l'annex II i annex IV, Llicència ambiental municipal. 

Pel que fa a la llei 11/2009 de 6 de juliol de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives i el decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el seu Reglament, les sotmeses a Llicència d'espectacles públics i activitats recreatives. 

La prevista a la Disposició Addicional Segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, sobre Normes específiques de contractació: 

Respecte als contractes d'obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. 

L'adjudicació de concessions sobre els béns d'aquestes i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros, com també l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicada. 

Qualsevol assumpte competència d'aquesta Alcaldia no inclòs dins de l'aparat 3r de l'article 53 de la Llei 2/2003, sempre que per la seva incidència, repercussió o oportunitat, l'Alcade-President cregui oportú sotmetre-ho a l'aprovació de la Junta de Govern Local.

Està integrat per tots els regidors i regidores de la Corporació, sent el president el senyor alcalde o regidor/a en qui delegui.

La periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de la Corporació tenen lloc el segon dimecres no festiu de cada dos mesos a les 19.00 hores, al Saló de sessions de l'Ajuntament, o lloc habitual a l'efecte. Les sessions extraordinàries seguiran el règim de convocatòria i celebració establerts per la normativa vigent. Consulta aquí el calendari de sessions.