Si l'ens ha estat part processal d'alguna resolució administrativa i/o judicial de rellevància pública, o alguna d'aquestes ha afectat persones que exerceixen funcions públiques en aquest ens (com l'alcalde/alcaldessa i els regidors/es), aquest és el lloc on pots trobar aquesta informació.

En aquest apartat podeu trobar  les resolucions administratives i judicials rellevants  per a l'Ajuntament de Sallent, les quals es publiquen quan esdevenen fermes.  

Actualment no s'ha publicat cap sentència ni s'han dictat resolucions administratives ni judicials en què l'Ajuntament de Sallent en sigui part, o que afectin a les persones que exerceixen funcions públiques en la Corporació. 

Tampoc s'han dictat resolucions judicials definitives sobre el compliment d'obligacions en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern a l'Ajuntament de Sallent. 

Podeu consultar les resolucions fent cerca a la web del Consell General del Poder Judicial