En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgan de govern principal
Funcions:

El Ple de l'Ajuntament és el màxim òrgan de govern municipal i està compost per tots el regidors i regidores i presidit per l'alcalde/ssa.

a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l’alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les Entitats a què es refereix l’article 45 de la Llei 7/1985; creació d’òrgans desconcentrats, l’alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d’aquest o d’aquelles Entitats i l’adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.

c) L’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació previstos en la legislació urbanística.

d) L’aprovació del Reglament Orgànic i de les Ordenances.

e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari, l’aprovació i modificació dels Pressupostos, la disposició de despeses en els assumptes de la seva competència i l’aprovació dels comptes, d’acord amb el que disposi la Llei d’Hisendes Locals.

f) L’aprovació de les formes de gestió dels Serveis i dels expedients de municipalització.

g) L’acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.

h) El plantejament de conflictes de competència a altres entitats locals i a altres Aministracions públiques.

i) L’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la determinació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels/de les funcionaris/àries i el nombre i règim del personal eventual.

j) L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària.

k) La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.

l) L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

m) La concertació de les operacions de crèdit a llarg termini, sempre que el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic excedeixi el 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost, i les operacions a curt termini quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment excedeixi el 15 per 100 dels ingressos corrents líquidats a l’exercici anterior, conformement al que disposi la legislació reguladora de les Hisendes Locals.

n) Les contractacions i concessions de tota mena sempre que llur quantia excedeixi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost i, en qualsevol cas, els sis milions d’euros €, així com totes les de caràcter plurianual quan llur durada sigui superior a quatre anys i aquelles en què l’import acumulat de totes les anualitats excedeixi el percentatge esmentat, referit als recursos ordinaris del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior als sis milions d’euros.

o) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en el Pressupost.

p) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a tres milions d’euros, així com les alienacions patrimonials en els supòsits següents:- Les de béns immobles, o de mobles declarats de valor històric o artístic, i no estiguinprevistes en el Pressupost.- Les de béns immobles i mobles previstes en el Pressupost, quan superin els mateixospercentatges i imports establerts per a l’adquisició de béns.

q) Aquelles altres que corresponen al Ple per exigir llur aprovació una majoria especial.

r) Les altres que expressament li confereixin les lleis.

Membres de l'òrgan de govern:

Sílvia Triola Costa

AES (Agrupació d'electors de Sagàs, independents)

Veure fitxa

Jordi Pellicer Cortina

AES (Agrupació d'electors de Sagàs, independents)

Veure fitxa

Miquel Rovira Prat

AES (Agrupació d'electors de Sagàs, independents)

Veure fitxa

Josep Maria Poal Maldonado

AES (Agrupació d'electors de Sagàs, independents)

Veure fitxa

Mònica Pont Bancell

AES (Agrupació d'electors de Sagàs, independents)

Veure fitxa
Funcions:

L’alcalde/alcaldessa és el/la president/a de la corporació i el/la Cap de l’Administració municipal i, com a tal, exerceix les atribucions i competències que li atorga la Legislació de Règim Local:

a) Dirigir el govern i l’administració municipals.

b) Representar l’Ajuntament.

c) Convocar i presidir les sessions del Ple, de la Junta de Govern Local i de qualsevol altres òrgans municipals, i decidir els empats amb el vot de qualitat.

d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.

e) Dictar bans.

f) El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el Pressupost aprovat, disposar les despeses dins dels límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit a llarg termini, sempre que aquelles es trobin previstes al Pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no excedeixi el 10 per cent dels seus recursos ordinaris, llevat les operacions a curt termini que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no excedeixi el 15 per 100 dels ingressos corrents liquidats a l’exercici anterior, ordenar pagaments i retre comptes, conformement al que disposi la legislació reguladora de les d’Hisendes Locals.

g) Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves de selecció del personal i dels concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques.

h) Ser el/la Cap Superior de tot el personal de la Corporació, i acordar el seu nomenament i sancions, fins i tot separar del servei els/les funcionaris/àries de la Corporació i despatxar el personal laboral, si bé n’haurà de donar compte al Ple, en aquests dos darrers supòsits, a la primera sessió que celebri.

i) Exercir la direcció de la Policia Municipal.

j) Les aprovacions dels instruments del planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de la gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

k) L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat en qualsevol altre òrgan i, en supòsits d’urgència, en matèries de la competència del Ple, si bé n’haurà de donar compte a aquest en la

propera sessió que celebri per a la seva ratificació.

l) La iniciativa per proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l’alcalde/alcaldessa.

m) Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas que es produeixi una catàstrofe o un infortuni públic o que hi hagi un risc greu, les mesures necessàries i adequades, si bé n’haurà de donar compte immediatament el Ple.

n) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions a les Ordenances municipals llevat que aquesta facultat estigui atribuïda a uns altres òrgans.

o) Les contractacions i concessions de tota mena sempre que llur quantia no excedeixi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, els sis milions d’euros, fins i tot les de caràcter plurianual quan llur durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no excedeixi ni el percentatge esmentat, referit als recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

p) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis, quan sigui competent per a llur contractació o concessió i estiguin previstos en el Pressupost           

q) L’adquisició de béns i drets quan llur valor no excedeixi el 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost ni els tres milions d’euros així com l’alienació del patrimoni que no excedeixi el percentatge ni la quantia anteriors, en els supòsits següents:

- La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el Pressupost.

- La de béns mobles, llevat els declarats de valor històric o artístic l’alienació dels quals no es trobi prevista al Pressupost.

r) Atorgar les llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixen aquesta competència al Ple o a la Junta de Govern Local.

s) Ordenar la publicació, l’execució i el compliment dels acords de l’Ajuntament.

t) Les altres que expressament li atribueixin les Lleis i aquelles que la legislació de l’Estat o de la Comunitat Autònoma assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.

Correspon, així mateix, a l’Alcaldia el nomenament dels/de les tinents/es d’alcalde.

Membres de l'òrgan de govern:

Sílvia Triola Costa

AES (Agrupació d'electors de Sagàs, independents)

Veure fitxa