Voleu conèixer qui és el Delegat/da de Protecció de Dades del vostre ens, o les seves funcions ?
En aquest ítem podeu trobar tota la informació relativa a quins requisits ha de complir la persona designada com a Delegat/da de Protecció de Dades, les seves dades i el conjunt de funcions que ha de desenvolupar dins de l’organització.
  • Responsable del tractament de dades

Nom de l'organisme o entitat: Ajuntament de Rubí

NIF: P0818300F

Adreça: Plaça Aguilera, 1 Codi postal: 08191.

Població: Rubí.

 

Júlia Bacaria Gea, de la companyia Global Legal Data, és la delegada de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Rubí. Aquesta és una figura externa que vetlla pel compliment del Reglament general de Protecció de Dades i és la responsable de supervisar que l’Ajuntament compleixi amb el Reglament general de Protecció de Dades. A més, ofereix el seu assessorament a la corporació sobre qualsevol qüestió d’aquest àmbit.

Una altra responsabilitat vinculada al càrrec és formar i informar el personal de l’Organització sobre les seves tasques i obligacions en el tractament de dades personals.

  • Delegada de protecció de dades

Les consultes a la  delegada s’han de fer a través de l’adreça delegatprotecciodades@ajrubi.cat. Aquí també es poden comunicar les incidències i qüestions relatives a la protecció de dades. El compromís és donar resposta a les qüestions en un termini de 24 hores.

 

  • Funcions principals del Delegat/da de Protecció de Dades (DPD):
  1. Informar i assessorar al responsable o l'encarregat i els treballadors/es sobre les obligacions que imposa la normativa de protecció de dades.
  2. Supervisar que es compleix amb la normativa de protecció de dades.
  3. Assessorar respecte de l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades.
  4. Cooperar amb les autoritats de control en matèria de protecció de dades.
  5. Actuar com a punt de contacte per a qüestions relatives al tractament de les dades personals.
 

Per qualsevol altra qüestió, podeu adreçar els vostres suggeriments a la Bústia d'Avisos, Queixes i Suggeriments.

Important:

L’exercici del dret a la protecció de dades l’heu de fer mitjançant l’apartat de drets a la política de privacitat.