Alts càrrecs, personal directiu i càrrecs eventuals Disponible a: Web Ajuntament de Rubí

Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

L’Ajuntament de Rubí treballa en l’impuls del  marc d’integritat institucional promovent el retiment de comptes, la publicitat activa i actuacions dirigides a assolir graus més elevats per assegurar els màxims estàndards ètics per part de l’organització, ja sigui prevenint les males praxis com actuant si aquestes apareixen. Aquests treballs s’inclouen a l'eix 1 del Pla Estratègic de Govern Obert: Impuls de la transparència, ètica i integritat en la gestió municipal, que agrupa les actuacions necessàries per enfortir la cultura ètica, la gestió pública professional i la prevenció de la corrupció.

Accions desenvolupades: