Coneix quina és la relació dels organismes que depenen o estan vinculats a aquesta entitat.

Font del Ferro SL

Empresa municipal constituïda l’any 1994 que ofereix una alternativa formatiu-laboral per a les persones adultes amb discapacitat psíquica del municipi de Rubí.
Té com a objecte social la gestió directa del servei públic de promoció, rehabilitació i integració social i laboral de les persones amb discapacitat.

A partir d'octubre de 2018 es fa una modificació als seus estatuts i esdevé Mitjà Propi Personificat de l'Ajuntament de Rubí, i pot rebre encàrrecs de cultiu de flors i plantes, serveis de jardineria i manteniment d'espais verds.

Podeu consultar els encàrrecs realitzats, tant al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Rubí com al Perfil del Contractant de Font del Ferro.

Ubicació: c/ Mallorca, s/n
Telèfon: 93 588 75 75 - a/e: informacio@fontdelferro.org

Horari: de dilluns a dissabte de 9 a 14 h
Web Font del Ferro

 

Documents relacionats:

 

Promocions Urbanes de Rubí SA (PROURSA)

L'objecte de la societat municipal Promocions Urbanes de Rubí, SA és la realització de qualsevol operació relacionada amb la promoció pública i social d'habitatges, tant de protecció oficial com de renda lliure, locals comercials, aparcaments i naus industrials; llur construcció, gestió, adjudicació, venda, arrendament i administració; així com l'adquisició, gestió, urbanització i parcel·lació de terrenys o de sòl. A finals de 2005 es signa conveni entre el Departament de Medi Ambient i Habitage i l'Ajuntament de Rubí per a l'establiment d'una Oficina Local d'habitatge. Mitjançant aquesta, la Societat Municipal PROURSA, presta un servei integral amb l'objectiu de ser finestreta única en matèria d'habitatge.

L'Oficina Local d'Habitatge és un organisme de titularitat municipal de caràcter instrumental, a través del qual es dóna resposta a la necessitat creixent de proximitat ciutadana (oficina única) de les polítiques locals d'habitatge.

Els objectius generals són:

  • El foment de l'accés assequible a l'habitatge
  • La dinamització del mercat de lloguer
  • L'optimització de l'ocupació del parc vacant
  • La promoció del manteniment i la rehabilitació

Documents relacionats: 

Ubicació: c/ Prim, 33 4a planta - 09191 Rubí
Telèfon: 93 588 66 93- a/e: informacio@fontdelferro.org

 

Creació de l'OED Rubí, Serveis de Comunicació Audiovisual

 Ubicació: Complex Cultural l'Escardívol - C/ Joaquim Blume s/n - 08191 · RUBÍ

Web: https://www.radiorubi.fm/