En el cas que s'hagi dictat alguna resolució relativa al règim d'incompatibilitats, aquest és l'apartat on la pots consultar.

L’exercici d’una activitat privada o altre activitat pública per part del personal al servei de les administracions requereix d’autorització o reconeixement per part de l’administració.

En aquest apartat es publica la informació sobre les autoritzacions o reconeixement de compatibilitats que afecten a treballadors públics de l'administració local en compliment a l’establert a l'article 9.1m) de la Llei 19/2014 de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Registre de declaracions de compatibilitats del personal de l'Ajuntament de Rubí 2020

Registre de declaracions de compatibilitats del personal de l'Ajuntament de Rubí 2021