Vols saber una mica més sobre el Pressupost de l'ens? Aquí pots consultar les dades de previsions i crèdits inicials del Pressupost consolidat amb els organismes autònoms locals. 

► Consulta els documents que formen el pressupost municipal

 

Terminologia per entendre un pressupost municipal

Què és un pressupost municipal?

Es un document que recull la previsió de despeses i ingressos que es pressuposa es realitzin durant un any (de l'1 de gener al 31 de desembre).

Al pressupost es tradueixen les prioritats polítiques dels governs en establir en què es gasten els recursos (despeses) en quina quantitat i com es finança aquesta despesa (ingressos).

Qualsevol canvi en la quantitat o la finalitat de les despeses pressupostades ha de tramitar-se mitjançant una modificació de crèdit. Les modificacions de crèdit són habituals per això s'analitzen les liquidacions de pressupost al final de l'exercici.

Els ingressos són la previsió dels recursos que l'Ajuntament espera obtenir per finançar les despeses i ens mostra d'on surten els diners

Qui aprova el pressupost?

El pressupost ha de ser aprovat pel Ple Municipal.

Les despeses ens mostren en que es gasten els diners. I no poden ser mai superiors als ingressos.

El pressupost municipal és subscrit per l'Alcaldessa i se sotmet al ple municipal per a la seva aprovació. Es tracta d'una aprovació inicial que s'ha d'exposar al públic, previ anunci al butlletí oficial per 15 dies, durant els quals els interessats podran presentar reclamacions davant el ple. El pressupost es considerarà definitvament aprovat si durant aquest termini no s'han presentat reclamacions;en cas contrari, el ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre, una vegada aprovat definitivament, será publicat. Si a l'inicar-se l'exercici econòmic no hagués entrat en vigor el pressupost corresponent, es considerarà automàticament prorrogat el de l'anterior. La còpia del pressupost i de les seves modificacions haurà de trobar-se a disposició del públic, a efectes informatius, des de la seva aprovació definitiva fins a la finalització de l'exercici.

Quina estructura te el pressupost?

El pressupost s'estructura seguint tres classificacions:

 1. Orgànica o per àrees. Ens indica l’assignació de recursos a les diferents àrees en que està organitzat l’Ajuntament.
 2. Funcional. Ens indica l’assignació de recursos als diferents objectius que pretén assolir l’Ajuntament.
 3. Econòmica. Ens indica la naturalesa dels ingressos i les despeses de l’Ajuntament.

Continguts d'un pressupost municipal: ingressos

Des d'una perspectiva econòmica els ingressos es distingueixen entre ingressos corrents, ingressos de capital i ingressos financers i aquests es divideixen en nou capítols a fi d'unificar els comptes del sector públic espanyol i europeu.

Ingressos corrents: són els ingressos habituals i repetitius de cada any (impostos i taxes).

 • Capítol 1. Impostos directes: graven la font de la renda, fruits del patrimoni o d'una activitat. Exemple l'impost de circulació.
 • CapÍtol 2. Impostos indirectes: IVA, impost sobre begudes alcohòliques o sobre construccions i obres.
 • Capítol 3. Taxes i altres ingressos: taxes, preus públics i contribucions especials per a la realització d'una contraprestació municipal.
 • Capítol 4. Transferències corrents: transferències de l'Estat i de la Comunitat Autònoma.
 • Capítol 5. Ingressos patrimonials: rendes de patrimoni del Municipi.

Ingressos de capital: són aquells que ens ajuden a finançar les despeses i que s'han de retornar com per exemple la subscripció d'un préstec.

 • Capítol 6. Alienació d'inversions reals: venda de solars: venda de solars  i finques rústiques.
 • Capítol 7. Transferències de capital: ingressos de naturalesa no tributària destinats a finançar despeses de capital. Exemple: fons de la UE.

Ingressos financers: ingressos de la recaptació de dipòsits immobilitzats o de crèdits.

 • Capítol 8. Actius financers: devolució de fiances o dipòsits immobilitzats.
 • Capítol 9. Passisu financers: crèdits sol.licitats a entitats privades.

Contingut dels pressupostos: despeses

Des d'una perspectiva econòmica les despeses es distingueixen entre despeses corrents, despeses de capital i despeses financeres i aquestes en nou capítols. I els capítols es subdivideixen en articles, conceptes i subconceptes que permeten una major concreció de la despesa.

Despeses corrents: despeses habituals necessàries per al funcionament dels serveis públics.

 • Capítol 1. Despeses de personal: retribucions, indemnitzacions, cotitzacions i plans de pensions per a tot el personal contractat. 
 • Capítol 2. Despeses corrents i serveis: subministraments, materials i despeses de serveis o treballs realitzats per empreses alienes contractades.
 • Capítol 3. Interessos: pagament d'interessos derivats d'operacions financeres.
 • Capítol 4. Transferències corrents: aportacions a altres entitats o administracions (estatals, autonòmiques o empreses privades) per finançar operacions corrents.
 • Capítol 5. Contingències: Despeses de captal extraordinàries en inversions reals o el seu finançament.
 • Capítol 6. Inversions reals: creació de nous equipaments o infraestructures i adquisició de béns inventariables.
 • Capítol 7. Transferències de capital: pagament de crèdits per finançar operacions de capital, que hagin finançat inversions reals.

Despeses financeres: despeses en l'adquisició d'actius financers o per a l'amortització dels préstecs.

 • Capítol 8. Actius financers: adquisició de préstecs, accions, dipòsits bancaris i fiances.
 • Capítol 9. Passius financers: pagament d'amortització de deute.

Com s'executa el pressupost?

El pressupost és l’instrument a través del qual es reflexa l'estratègia política i les prioritats del Govern. Un cop aprovat el pressupost és l’anàlisi de l’execució la que pren més rellevància, ja que informa del grau i destí tant del pressupost d’ingressos com de despeses, així com de les possibles desviacions.

Les fases de gestió i execució del pressupost són l’autorització de la despesa (A), la disposició de la despesa (D), el reconeixement de l’obligació (O) i finalment l’ordenació del pagament (P). Fins a la fase AD no hi ha un compromís de pagament a tercers, en canvi en l’ADO ja hi ha un tercer que té un dret a cobrar i la determinació exacta d’aquest deute.

Les dades del que anomenem pressupost executat són les de la fase ADO. Els percentatges que figuren corresponen al pressupost executat respecte el pressupost definitiu i són sempre dades acumulades.

Modificacions pressupostàries.

Durant l'exercici, poden aparèixer despeses que no han estat previstes en el projecte inicial i que és necessari atendre. Com es el cas d'una despesa específica que no es pugui demorar fins a l'exercici següent.

Qui controla el pressupost?

Els pressupostos municipals i la seva execució estan sotmesos a un control polític, el que exerceixen el ple municipal i els regidors i a un control fiscal que s'exerceix a nivell intern i extern a través del Tribunal de Comptes i la Sindicatur de Comptes

La liquidació del pressupost municipal

Al finalitzar l'exercici, ha de realitzar-se la liquidació del pressupost. Aquest document ho subscriu l'interventor, avalant-ho amb la seva signatura i elaborant un informe on s'explica què desviacions pressupostàries s'han produït al llarg de l'any, i si s'ha mantingut l'equilibri pressupostari. Els informes de la intervenció vetllen per la legalitat i correcta confecció del pressupost i són un toc d'atenció si es produeix el fet anòmal d'un resultat pressupostari negatiu.

Els interventors són seleccionats i formats per l'Estat, encara que presten els seus serveis en les administracions locals, per garantir la seva independència.