Quant triga l'ens a pagar les factures als seus proveïdors? T'ho expliquem en aquest apartat.

Aquesta informació es facilita segons el que recull el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera:

 

 A continuació, podeu consultar els documents dels diferents exercicis:

1r trimestre 2021

Exercici 2020

Exercici 2019

Exercici 2018

Exercici 2017

Exercici 2016

Exercici 2015